Kto sme a čo robíme

Vidiecky parlament na Slovensku 

 

Vidiecky parlament na Slovensku vznikol v roku 2000 ako neformálna platforma vidieckych  iniciatív.

V roku 2001 k platforme pribudlo Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku (OZ VIPA SK), ktoré je výkonnou zložkou  platformy.

Poslaním OZ VIPA SK je

  • presadzovať zvyšovanie kvality života na vidieku
  • podporovať vidiecke iniciatívy pri riadení vidieckeho rozvoja.

OZ VIPA SK pristupuje k napĺňaniu tohto poslania hlavne podporou integrovaného rozvoja vidieka odbornými advokačnými a informačno-komunikačnými aktivitami formou dialógu vedeného na národnej úrovni na základe identifikácie potrieb vidieka na národnej úrovni.

K advokačným aktivitám patrí najmä:

A. posudzovanie právnych predpisov a strategických dokumentov štátu, aby boli v súlade  s potrebami vidieka

B. účasť sa  na práci hodnotiacich a monitorovacích orgánov v záujme dodržiavania zákonov, transparentnosti  pri rozhodovaní, rovnakého zaobchádzania a rešpektovania záujmov  vidieka

C. protesty proti rozhodnutiam, ktoré nezodpovedajú záujmom vidieka a obhajoba dotknutých subjektov.

K informačno-komunikačným aktivitám patrí najmä:

A. zvolávanie Zasadnutia  Fóra Vidieckeho parlamentu jedenkrát za dva roky

B. získavanie, spracovávanie a šírenie informácií o vidieku a pre vidiek

C. výmena a šírenie skúseností a poznatkov z rozvoja vidieka

D. rozvoj vzdelávania na vidieku.        

Organizačná štruktúra:

Občianske združenie Vidiecky parlament (OZ VIPA SK)  je organizácia, ktorá vznikla na základe zákona 83/1990 Zb. za účelom praktickej realizácie požiadaviek vidieka sformovaných na Zasadnutiach Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku

Zasadnutie  Fóra  Vidieckeho parlamentu na Slovensku  sa koná každé dva roky ako otvorené stretnutie  zástupcov vidieckych iniciatív a združení a slúži na formovanie požiadaviek vidieka.

Členská schôdza OZ VIPA SK  je najvyšším orgánom združenia, zasadá raz do roka, schvaľuje plán činnosti a rozpočet a volí predsedníctvo, predsedu a revíznu komisiu na obdobie troch rokov.

Vízia vidieka

Účastníci verejných diskusií sa zhodli na tom, že slovenský vidiek v roku 2015 by mal byť územím s čistým a zdravým  životným prostredím, vybudovanou technickou aj sociálnou infraštruktúrou poskytujúci dostatok pracovných príležitosť  a podmienok pre malé a stredné podnikanie, postavených na trvalo udržateľnom využívaní miestnych zdrojov, napríklad v ekologickom poľnohospodárstve a lesníctve, agro a ekoturizme, remeslách, s využitím moderných technológií na vytvorenie čo najvyššej pridanej hodnoty. Rozvoj slovenského vidieka bude postavený na dobrej

spolupráci rôznych  subjektov a na vzdelaných a aktívnych občanoch so záujmom o veci verejné a s úctou k predkom a tradíciám. Na dosiahnutie tohto cieľa bude Vidiecky parlament na Slovensku presadzovať podporu nasledovných opatrení a aktivít z európskych a národných finančných zdrojov.

Stanovy

Adresár predsedníctva   VIPA SK  na roky  2016 – 2019

 

Meno, priezvisko

adresa

kontakt

e-mail

Ing. Mária Behanovská

962 41 Uňatín

 č. 81

0905 498 405

 mbehanovska@stonlione.sk 

 

 

Ing. Janka Mikušáková

Martin, Podhájská č.75

0905 838 999

jmikusakova@gmail.com 

 

 

Mgr. Monika Slaninová

Malinovského 6

963 01 Krupina

0911 367 499

monika.slaninova@googlemail.com 

 

 

Ľudmila Bátorová

971 01 Prievidza, Uhlištná 651

0905 488 815

batorovaludmila@gmail.com 

 

 

Ing. Karol Herián

Žilina, A. Rudkaya č. 47

0903 501 744

kherian@stonline.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revízna komisia

 

 

 

 

Mária Strížová predsedníčka

902 01 Pezinok, Zámocká č.10

0905 245 747

 

 

 

Ing. Anna Tušimová

M.R.Štefánika 15,

963 01 Krupina

0904 337 858

anna150@centrum.sk 

 

 

Daniela Ťapúchová

Suvorovova 509/11, 97271 Nováky 

0904 875 497

daniela.tapuchova@centrum.sk 

 

 

 

 

 Adresár predsedníctva VIPA SK na roky 2013 – 2016

 

 

Meno, priezvisko

adresa

kontakt

e-mail

Bc. Mária Behanovská

962 41 Uňatín

č. 81

0905 498 405

mbehanovska@stonlione.sk

Ing. Janka Mikušáková

Martin, Podhájská č.75

0905 838 999

jmikusakova@gmail.com

Eva Porubänová

Košice ,Cimborková č.15

0903 834 329

agred@agred.sk

Ľudmila Bátorová

971 01 Prievidza, Uhlištná 651

0905 488 815

batorovaludmila@gmail.com

Jozef LIška

Veľká Ves č. 101

0903 506 559

velkaves@stonline.sk

Ing. Karol Herián

Žilina, A.Rudkaya č. 47

0903 501 744

kherian@stonline.sk

Ing. Milan Ovseník

 

 

 

Mgr. Anna  Klimáčková

811 03 Bratislava, Kozia č.26

0907 727 271

ncr@stonline.sk

Ing. Viera Dujakovičová

082 12 Chmeľovec 38

 

 

 

 

 

 

Revízna komisia

 

 

 

Mária Strížová-predsedníčka

902 01 Pezinok, Zámocká č.10

0905 245 747

 

Linda Pončáková

 

 

 

Ján Turošík

 

 

 

 

 

 

Predsedníctvo OZ VIPA SK od 16.03. 2010:

Mária Behanovská  /predsedníčka/

Janka Mikušáková /podpredsedníčka/

Milan Ovseník

Ľudmila Bátorová

Karol Herian

Egon Gyarmathy

Jozef Liška

Rozália Szalay

Eva Porubänová

Ladislav Bartók 

Ľubomír Falťan

Marek Šoltés

Revízna komisia:

Mária Strížová  /predsedníčka/

Súbory: 

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.