Využitie výsledkov projektu TEPA

Cieľom informačnej aktivity bolo vytvoriť záujem vidieckych komunít o tréningový program TEPA, vytvorený medzinárodným tímom expertov pre oblasť vidieckeho rozvoja a presvedčiť cieľovú skupinu o nevyhnutnosti vzdelávania lokálnych animátorov.

 

Odborný garant vzdelávacej aktivity Mgr. Ľubomír Falťan, CSc., predseda výboru OZ VIPA SK, pre vzdelávanie. Manažér a administrátor vzdelávacej aktivity : Mária Behanovská, predsedníčka OZ VIPA SK.

 

Cieľ vzdelávacej a informačnej aktivity je v súlade s cieľom Opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie -„rozšíriť rámec informačných aktivít, skvalitniť a podporiť ľudský potenciál poskytovaním potrebných vedomostí, zručností a informácií.

 

Cieľom informačnej aktivity bolo vytvoriť záujem zúčastnených o tréningový program, navrhnutý medzinárodným tímom expertov pre oblasť vidieckeho rozvoja. Materiál pozostávajúci zo študijnej osnovy, metodickej smernice a obsiahleho manuálu, vytvorený v rámci projektu TEPA (Visegrad – Slovenia - Swedish Initiative Training of European of Partnership Animators) financovaného z programu SOCRATES – podprogram GRUNDTVIG – a Visegradského fondu, je vysoko hodnotený ako príspevok k riešeniu aktuálnych potrieb rozvoja vidieka v stredoeurópskych krajinách.

Obrázky: 
Brezina
Čadca
Dražkovce
Dražkovce2
Jaklovce
Levice
Levice2
Mošovce
Prievidza
Prievidza2
Pukanec
Štiavnička

Odoberajte náš časopis

Syndikovať obsah

Miesto pre bannery:

počítadlo.abz.cz

Počítadlo návštev bolo pridané dňa 01. 07. 2018.