Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
445359974_769174595369845_8128377165033846597_n_IZPI

1. stretnutie členov pracovnej podskupiny, tzv. Focus Group (FG) v rámci AKIS

  Dňa 16.5.2024 sa Mária Behanovská a Marieta Okenková  online zúčastnili 1. stretnutia členov pracovnej podskupiny, tzv. Focus Group (FG) v rámci AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System - poľnohospodársky znalostný a inovačný systém) Riadiaceho výboru (AKIS RV) – FG Demonštračné farmy.

Stretnutie sa konalo na Inštitúte znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI) v Nitre. Hlavným cieľom stretnutia bolo oboznámiť členov s problematikou a súčasným stavom demonštračných fariem na Slovensku, a diskutovať aktivity, ktoré budú viesť k vytvoreniu systému demonštračných fariem na Slovensku.

Program stretnutia zahŕňal:

1. Situáciu demonštračných fariem v EÚ

2. SWOT analýzu: Slovensko a demonštračné farmy

3. Ciele budovania systému demonštračných fariem

4. Ciele a úlohy FG Demonštračné farmy

5. Typy demonštračných fariem a typy podporených aktivít

6. Príklad z ČR – fungujúca schéma podpory demonštračných fariem

7. Diskusia, úlohy a záver

Silné stránky identifikované v rámci SWOT analýzy zahŕňajú farmárov ako lídrov inovácií a inovatívnu mladú generáciu farmárov. Slabé stránky zahŕňajú hrozbu prebyrokratizovania systému a nedostatok funkčného systému vzdelávania a poradenských služieb.

Ciele budovania systému zahŕňajú podporu výmeny reálnych praktických skúseností medzi farmármi, posilnenie spolupráce s výskumom, podporu tvorby pôdohospodárskej politiky a zlepšenie spolupráce so zahraničím.

Zúčastnené inštitúcie:

- Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI)

- Bioeconomy Cluster (BEC)

- NLC Zvolen, Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky

- NPPC

- Vidiecky parlament na Slovensku (VIPA)

- SPPK

- Vidiecka platforma

- Združenie mladých farmárov na Slovensku (ASYF)

- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR)

- Ministerstvo hospodárstva SR (MHSR)

- LESY SR, š.p.

#VidieckyParlament #AKIS #DemonštračnéFarmy #Inovácie #Poľnohospodárstvo #Slovensko #SWOTAnalýza #Spolupráca #IZPI #BEC #NLCZvolen #NPPC #VIPA #SPPK #VidieckaPlatforma #ASYF #MPRVSR #MHSR #LESY