Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Kto sme a čo robíme

Vidiecky parlament na Slovensku 

Vidiecky parlament na Slovensku vznikol v roku 2000 ako neformálna platforma vidieckych  iniciatív.

V roku 2001 k platforme pribudlo Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku (OZ VIPA SK), ktoré je výkonnou zložkou  platformy.


Poslaním OZ VIPA SK je

  • presadzovať zvyšovanie kvality života na vidieku
  • podporovať vidiecke iniciatívy pri riadení vidieckeho rozvoja.


OZ VIPA SKpristupuje k napĺňaniu tohto poslania hlavne podporou integrovaného rozvoja vidieka odbornými advokačnými a informačno-komunikačnými aktivitami formou dialógu vedeného na národnej úrovni na základe identifikácie potrieb vidieka na národnej úrovni.


K advokačným aktivitám patrí najmä:

A. posudzovanie právnych predpisov a strategických dokumentov štátu, aby boli v súlade  s potrebami vidieka

B. účasť sa  na práci hodnotiacich a monitorovacích orgánov v záujme dodržiavania zákonov, transparentnosti  pri rozhodovaní, rovnakého zaobchádzania a rešpektovania záujmov  vidieka

C. protesty proti rozhodnutiam, ktoré nezodpovedajú záujmom vidieka a obhajoba dotknutých subjektov.


K informačno-komunikačným aktivitám patrí najmä:

A. zvolávanie Zasadnutia  Fóra Vidieckeho parlamentu jedenkrát za dva roky

B. získavanie, spracovávanie a šírenie informácií o vidieku a pre vidiek

C. výmena a šírenie skúseností a poznatkov z rozvoja vidieka

D. rozvoj vzdelávania na vidieku.        


Organizačná štruktúra:

Občianske združenie Vidiecky parlament (OZ VIPA SK)  je organizácia, ktorá vznikla na základe zákona 83/1990 Zb. za účelom praktickej realizácie požiadaviek vidieka sformovaných na Zasadnutiach Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku

Zasadnutie  Fóra  Vidieckeho parlamentu na Slovensku  sa koná každé dva roky ako otvorené stretnutie  zástupcov vidieckych iniciatív a združení a slúži na formovanie požiadaviek vidieka.

Členská schôdza OZ VIPA SK  je najvyšším orgánom združenia, zasadá raz do roka, schvaľuje plán činnosti a rozpočet a volí predsedníctvo, predsedu a revíznu komisiu na obdobie troch rokov.


Vízia vidieka

Účastníci verejných diskusií sa zhodli na tom, že slovenský vidiek v roku 2015 by mal byť územím s čistým a zdravým  životným prostredím, vybudovanou technickou aj sociálnou infraštruktúrou poskytujúci dostatok pracovných príležitosť  a podmienok pre malé a stredné podnikanie, postavených na trvalo udržateľnom využívaní miestnych zdrojov, napríklad v ekologickom poľnohospodárstve a lesníctve, agro a ekoturizme, remeslách, s využitím moderných technológií na vytvorenie čo najvyššej pridanej hodnoty. Rozvoj slovenského vidieka bude postavený na dobrej spolupráci rôznych  subjektov a na vzdelaných a aktívnych občanoch so záujmom o veci verejné a s úctou k predkom a tradíciám. Na dosiahnutie tohto cieľa bude Vidiecky parlament na Slovensku presadzovať podporu nasledovných opatrení a aktivít z európskych a národných finančných zdrojov.

Adresár predsedníctva   VIPA SK  na roky  2016 – 2019

Ing. Mária Behanovská
962 41 Uňatín,č. 81
Tel: 0905 498 405
Email: mbehanovska@stonlione.sk

Ing. Janka Mikušáková
Martin, Podhájská č.75
Tel: 0905 838 999
Email: jmikusakova@gmail.com

Mgr. Monika Slaninová
Malinovského 6, 963 01 Krupina
Tel: 0911 367 499
Email: monika.slaninova@googlemail.com

Ľudmila Bátorová
971 01 Prievidza, Uhlištná 651
Tel: 0905 488 815
Email: batorovaludmila@gmail.com

Ing. Karol Herián
Žilina, A. Rudkaya č.47
Tel: 0903 501 744
Email: kherian@stonline.sk

Revízna komisia

Mária Strížová
predsedníčka

902 01 Pezinok, Zámocká č.10
Tel: 0905 245 747

Ing. Anna Tušimová
M.R.Štefánika 15, 963 01 Krupina
Tel: 0904 337 858
Email: anna150@centrum.sk

Daniela Ťapúchová
Suvorovova 509/11, 97271 Nováky
Tel: 0904 875 497
Email: daniela.tapuchova@centrum.sk

Adresár predsedníctva VIPA SK na roky 2013 – 2016

Bc. Mária Behanovská
962 41 Uňatín, č. 81
Tel: 0905 498 405
Email: mbehanovska@stonlione.sk

Ing. Janka Mikušáková
Martin, Podhájská č.75
Tel: 0905 838 999
Email: jmikusakova@gmail.com

Eva Porubänová
Košice, Cimborková č.15
Tel: 0903 834 329
Email: agred@agred.sk

Ľudmila Bátorová
971 01 Prievidza, Uhlištná 651
Tel: 0905 488 815
Email: batorovaludmila@gmail.com

Jozef LIška
Veľká Ves č. 101
Tel: 0903 506 559
Email: velkaves@stonline.sk

Ing. Karol Herián
Žilina, A.Rudkaya č. 47
Tel: 0903 501 744
Email: kherian@stonline.sk

Ing. Milan Ovseník

Mgr. Anna Klimáčková
811 03 Bratislava, Kozia č.26
Tel: 0907 727 271
Email: ncr@stonline.sk

Ing. Viera Dujakovičová
082 12 Chmeľovec 38

Revízna komisia:

Mária Strížová-predsedníčka
902 01 Pezinok, Zámocká č.10
Tel: 0905 245 747

Linda Pončáková

Ján Turošík


Predsedníctvo OZ VIPA SK od 16.03. 2010:

Mária Behanovská /predsedníčka/
Janka Mikušáková /podpredsedníčka/
Milan Ovseník
Ľudmila Bátorová
Karol Herian
Egon Gyarmathy
Jozef Liška
Rozália Szalay
Eva Porubänová
Ladislav Bartók
Ľubomír Falťan
Marek Šoltés

Revízna komisia:
Mária Strížová /predsedníčka/

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  OZ VIPA stanovy76 kB [doc]