Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
plagat o projekte VMR

Vidiecka mládež v regióne

Účelom projektu „Vidiecka mládež v regióne“ je regionálne zapájanie najmä mladých do 30 rokov do prípravy, implementácie a následne hodnotenia regionálnych politík a rozhodnutí. Ambíciou projektu je tiež podpora budovania mimovládnych neziskových organizácií (MNO) na základe informovanosti, ako aj pre účely participácie vo verejných politikách, zvýšenie povedomia verejnosti o možnostiach účasti občanov na príprave verejných politík a stratégií na miestnej aj regionálnej úrovni.

Cieľom projektu je aj vytváranie podmienok na posilnenie účasti širokej verejnosti na rozhodovacích procesoch na rôznych úrovniach riadenia spoločnosti. Ďalším s cieľov projektu je aj podpora a prehĺbenie informovanosti a informovaného rozhodovania občanov v témach, ktoré sa ich týkajú.

V Slovenskej republike existuje už dlhodobo Národný mládežnícky parlament, ktorý združuje mestské mládežnícke parlamenty. Reprezentuje a zastupuje ich na celoslovenskej úrovni, ktoré však výrazne neriešia regionálnu a lokálnu politiku vidieka. Absencia organizácií pre vidiek spôsobuje problémy v nezáujme mladých ľudí o život na vidieku a implementáciu akýchkoľvek politík zlepšujúcich kvalitu vidieckeho života tak, aby mladí ľudia z vidieka neodchádzali.

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku sa dlhodobo snaží o skvalitnenie života ľudí na vidieku, pracuje s mladými ľuďmi a realizáciou aktivít projektu „Vidiecka mládež v regióne“ sa bude snažiť mladých ľudí mobilizovať a podporiť už vytvorené mimovládne štruktúry, ktoré zastupujú záujmy mladých ľudí na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej úrovni. Vyhľadávať sa budú najmä tie, ktoré zabezpečujú reflexiu potrieb mladých ľudí v politikách, zvyšujú úroveň ich participácie, posilňujú ich reprezentáciu a zabezpečujú zber podnetov pre tvorbu mládežníckej politiky, k čomu vytvárajú partnerstvá.

Samotný projekt je zameraný na naplnenie cieľov Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo vnútra SR. Na podporu reformy verejnej správy SR získa z Európskeho sociálneho fondu v programovom období 2014-2020 viac ako 335 miliónov eur. Operačný program Efektívna verejná správa sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky a jeho hlavnými cieľovými skupinami sú orgány štátnej správy a územnej samosprávy, sociálni partneri, organizácie občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie a iné zainteresované strany alebo partneri. Cieľom programu je poskytovanie verejných služieb rýchlo a kvalitne v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej
inklúzie definovaných v prioritách Stratégie Európa 2020.

Projekt „Vidiecka mládež v regióne“ bol podporený nenávratným finančným príspevkom z Európskeho sociálneho fondu vo výške 375 918,28 € , s kódom NFP314010L960 a realizovať sa bude na celom území SR v období od 1.5. 2018 do 31.7.2020. Expertný tím už začal pracovať, bol schválený harmonogram prác a pripravujú sa prvé spoločné aktivity v roku 2018 (semináre, workshopy, diskusné fóra).

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
30. 04. 2018  OZ VIPA SK. Vidiecka mládež v regióne241 kB [pdf]
05. 06. 2018  TS - VIPA_0169 kB [pdf]