Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

20.mája 2018 - Ovčiarska nedeľa - súťaž o najlepšie ovčie syry

A. Organizačné zabezpečenie súťaže o najlepšie ovčie syry

Názov podujatia :  Ovčiarska nedeľa

Termín súťaže :   20.  máj  2018

Usporiadatelia :  Liptovské múzeum, ZCHOK na Slovensku, LPPK, RD a PD z Liptova, OZ Bačova cesta

Miesto  podujatia :  Múzeum Liptovskej dediny, Pribylina

Odborný garant súťaže :Ing. Karol Herian, CSc.

Príjem vzoriek výrobkov :

-   výrobky, t.j. syry a žinčica by mali byť aspoň 1 deň vykysnuté,

-  na súťaž je potrebné priniesť minimálne 1 kg syra, alebo bryndze a 1 l žinčice.

Časový harmonogram súťaže :

8,00 –   9,00    -  preberanie vzoriek ovčích výrobkov do súťaže

9,00 – 10,30    -  príprava vzoriek výrobkov na súťaž (označovanie, krájanie)

10,30 – 12,00    -  poučenie  a  vlastné  hodnotenie členmi Odbornej komisie

12,00 -  13,00    -  verejné hodnotenie výrobkov

13,00 – 14,00    -  vyhodnotenie výsledkov, písanie diplomov

14,30  - 15,00    -  vyhodnotenie súťaže, ocenenia víťazov

Kategórie súťaže  5  kategórii:

A.    Ovčí hrudkový syr

B.     Bryndza

C.     Parené a mladé syry

D.    Zrejúce polotvrdé a tvrdé syry

E.     Kyslomliečne nápoje – Žinčica, jogurty,..

Ocenenie víťazov: súťaž v každej kategórii - 

l. miesto pohár, diplom

2. a 3. miesto diplom

verejné hodnotenie len ovčích syrov -  1. až 3.  miesto diplom

Každý účastník pri preberaní syra si prevezme  Ďakovný list za účasť v súťaži.

Spôsob súťaže :           

a/ Hodnotenie Odbornou komisiou -  komisiu by mali tvoriť odborníci – K. Herian, pracovník Múzea, LPPK, ZCHOK, OZ Bačova cesta (max. 7 ľudí) a to podľa priložených kritérií

b/ Hodnotenie laickou verejnosťou – každý účastník hodnotenia napíše číslo  najlepšieho syra v každej kategórii a tie sa potom spočítajú a vyhrajú tie syry, ktoré získali najväčší počet hlasov

c/  Na preberanie výrobkov bude vytvorená 5 členná komisia, v ktorej nebudú členovia hodnotiacej Odbornej komisie. Členov skupiny vymenuje organizátor podujatia, z dôvodu zachovania anonymity súťažných výrobkov

Pravidlá súťaže  pre Odbornú komisiu:

Odborná hodnotiaca komisia pred hodnotením bude poučená  o tom, aký by mal byť každý druh syra v jednotlivých kategóriách.

Členmi odbornej komisie (5 členov) sú zástupcovia organizátorov a odborníkov, ktorí majú dostatočné skúsenosti, sú schopní posúdiť kvalitu súťažných výrobkov. Komisiu navrhujú a menujú organizátori súťaže.

Každý syr bude označený a hodnotený anonymne, bez obalu a bude mať priradené číslo tak, aby hodnotenie bolo objektívne. Hodnotitelia môžu  prideliť výrobku aj hodnotenie 0,5 b, t.j. napr. 7,5 bodu. Hodnotenie bude zaznamenané na príslušnom formulári.

Hodnotiť sa bude:  -  vzhľad a konzistencia …………  max. 10 bod

-  chuť a vôňa  …………………..   max. 10 bodov

Výsledný počet bodov sa získa súčtom individuálnych hodnotení všetkých rozhodcov komisie. Komisie ani jej členovia nesmú zverejňovať výsledky a poskytovať informácie o súťažných vzorkách pred oficiálnym vyhodnotením súťaže.

Kritéria hodnotenia :

Vzhľad a konzistencia a tiež aj chuť a vôňa

Body : 

9 – 10    vynikajúci, nadpriemerný

8 štandardná kvalita

6 – 7 ľahké chyby

4 – 5 zreteľné chyby

1 – 3 veľmi závažné nedostatky

Pri hodnotení môže teda dostať každý mliečny výrobok spolu 18  a výnimočne až 20 bodov (10 za vzhľad a konzistenciu a 10 za chuť a vôňu).

Vyhodnotenie súťaže :

Výsledky odbornej komisie i verejnej súťaže budú zverejnené hneď po vyhlásení víťazov

Poznámka : Organizátori si vyhradzujú právo operatívne upraviť kategórie výrobkov podľa reálneho počtu vzoriek mliečnych výrobkov

B. Materiálne a technické požiadavky na zabezpečenie súťaže

Organizační pracovníci súťaže

Na úspešný priebeh je potrebné mať aspoň 5 – 6 pracovníkov a to na preberanie vzoriek, na úpravu a zabezpečovanie prostredia, na krájanie a označovanie syrov, na priebežné dopĺňanie vzoriek v priebehu súťaže, na priebežné vyhodnocovanie a na písanie diplomov

Z doterajších skúseností to robil Karol Herian a pomáhal mu syn Norik, potom pracovník ZCHOK, aspoň 2 – 3 pracovníčky múzea a prípadne ešte nejaký ochotník.

Priestorové zabezpečenie :

-    Na zabezpečenie súťaže pre odbornú komisiu i verejnosť bude potrebné  pripraviť minimálne 7 stolov ( na každú kategóriu 1 stôl, potom 1 – 2 stoly na príjem vzoriek a stoly na krájanie a manipuláciu)

-    Bude potrebné oddeliť priestor súťaže nejakou páskou, aby tam pri príprave nechodili návštevníci.

-    Na bránu treba napísať kedy bude Verejné hodnotenie vzoriek  ovčích syrov.

Materiálne a pracovné pomôcky :

 -  Pre prvé tri miesta v každej kategórii treba dať vytlačiť diplomy (15 ks), potom diplomy pre víťazov Verejného hodnotenia (4 kategórie – bez hodnotenia tekutých výrobkov) – buď 12 ks, alebo i menej.

-   Vecné ceny pre víťazov

-   Pri príjme vzoriek  odovzdávať už podpísané Ďakovné listy výrobcom za účasť na súťaži.

-   Tabuľky na príjem vzoriek,  hodnotenie výrobkov hodnotiacou komisiou a výsledné tabuľky  (napíše, rozmnoží a prinesie K. Herian)

Písacie a potreby a veci k súťaži :

aspoň 3 väčšie nože na krájanie syrov, aspoň 2 – 3 drevené podnosy na krájanie syrov,  plastové, alebo papierové tácky na každý výrobok (100 ks),  tužky a perá pre verejnú súťaž (cca 15 ks),  4 nádoby na ukladanie výsledkov hodnotenia verejnosti, samolepky a fixky na označovanie syrov, a fixku na písanie diplomov, 100 ml plastové poháre na hodnotenie tekutých výrobkov (100 ks), veľké vrecia na použité plastové poháre a odpadky, minerálnu vodu pre hodnotiteľov ( 3 lt ).

Ing. Karol Herian, CSc. Poverený vedením súťaže