Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
logo_PPA

Absurdné usmernenie PPA diskriminuje žiadateľov.

  

       Absurdné usmernenie PPA diskriminuje žiadateľov. Čerpanie európskych zdrojov ochromuje prehnaná byrokracia

      Národná sieť miestnych akčných skupín (NS MAS) upozorňuje, že iniciatíva LEADER je v končiacom programovom období pre Slovensko fiaskom a medzinárodnou hanbou. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci Opatrenia 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER k 1. januáru 2022 predstavovalo presne 0 % v podopatrení 19.2 a približne 6 % v podopatrení 19.4. Pritom na prístup LEADER bolo v každom členskom štáte povinne vyčlenených 5 percent zdrojov. Slovensko, ako jedna z mála krajín Európskej únie, ich nedokázalo v praxi využiť.

Podľa predsedu NS MAS Štefana Škultétyho problémom nie je nezáujem a nedostatok projektov, ale zle nastavené procesy, prehnaná byrokracia a absolútna nedôvera národnej úrovne voči odborníkom pracujúcim v regiónoch.

Byrokratické usmernenie

Jedným zo sporných byrokratických opatrení, na ktoré sieť upozorňuje, je Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) č. 8 ešte z roku 2017.

„PPA upravila pravidlá a postupy zadávania zákaziek vysoko nad rámec zákona o verejnom obstarávaní. Postupy pri zákazkách sú neprimerane komplikované a administratívne náročné. Žiadatelia z podnikateľského a občianskeho sektora v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 musia v zmysle platného usmernenia postupovať pri obstarávaní oveľa zložitejšie ako ostatní žiadatelia v rámci iných operačných programov, ktorí sa riadia len zákonom o verejnom obstarávaní. To spôsobuje množstvo problémov, ktoré výrazne prispievajú k nedostatočnému čerpaniu finančných zdrojov,“ vysvetľuje predseda NS MAS.

Pôdohospodárska platobná agentúra prostredníctvom hovorkyne deklaruje, že považuje za dôležité zjednodušenie a zrýchlenie procesov v rámci verejného obstarávania.

„Zároveň prijímame systémové opatrenia, vďaka ktorým je tento proces maximálne transparentný. Tam, kde verejné obstarávanie potrebné nie je, zavádzame katalógové cenníky, ktoré verejné obstarávanie úplne vylúčia a zaviedli sme aj využívanie systému JOSEPHINE. V minulosti totiž práve verejné obstarávanie vytváralo najväčší priestor pre podvody a korupciu, preto jeho vylúčenie z procesu prispeje k eliminovaniu takéhoto správania zo strany žiadateľov,“ tvrdí hovorkyňa PPA Vladimíra Pôbišová.

Korupciu podporovala výnimka 

Národná sieť MAS však upozorňuje, že ku korupcii a podvodom dochádzalo kvôli výnimke vo verejnom obstarávaní, ktorú v minulosti presadil minister Ľubomír Jahnátek a PPA na jej základe v roku 2017 vydala prvú verziu Usmernenia PPA č. 8/2017. Nezmyselnosť opatrenia ilustruje na absurdnom príklade z praxe manažérka MAS Malohont Miroslava Vargová: „K vykonaniu obstarávania akejkoľvek zákazky od jedného centu potrebujeme od zamestnávateľa notársky overené splnomocnenie. Zdôrazňujem notársky – overenie na matrike nestačí. Pri zákazkách do 5 000 eur, na ktoré sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje, musíme spracovať zhruba sedem ďalších dokumentov.“ 

PPA priznáva, že žiadateľov často odrádzala komplikovanosť procesu a sú potrebné zmeny, ktoré zefektívnia procesy a zároveň zvýšia objem čerpaných prostriedkov. Hovorkyňa PPA Vladimíra Pôbišová nám povedala: „S tým súvisí množstvo vylepšení, od zmeny podmienok vyhlasovania výziev, ich procesu posudzovania a schvaľovania až po detaily v predkladaní príloh a potvrdení. Cieľom PPA je zjednodušiť a zrýchliť celý proces tak, aby sa podarilo dosiahnuť lepšie čerpanie európskych finančných prostriedkov za oveľa jednoduchších pravidiel, ktoré zvládne splniť výrazne väčšie množstvo žiadateľov.“

Jasný výsledok spoločné rokovanie neprinieslo

Ako to však urobiť, na to majú obe strany rozdielny názor. Národná sieť MAS od roku 2019 žiada o zrušenie komplikovaného usmernenia.

„Len v priebehu posledného polroka boli vydané tri nové verzie usmernenia. Tie do postupov obstarávania priniesli ešte väčší zmätok,“ opisuje predseda NS MAS.

Jasný výsledok neprinieslo ani spoločné rokovanie.

„Celé jedno stretnutie so zástupcami MAS bolo venované uplatňovaniu Usmernenia PPA č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020. Potreba vyriešiť uplatňovanie Usmernenia PPA č. 8 vyplynula aj z významných zmien vo verejnom obstarávaní. Dôležité je uvedomiť si, že zrušenie usmernenia č. 8  nie je možné vzhľadom na záväzky PPA smerom k Európskej komisii,“ okomentovala výsledok Vladimíra Pôbišová z PPA.

Bola ideálna príležitosť na zrušenie usmernenia

S tým však NS MAS rozhodne nesúhlasí a tvrdí, že v tomto kroku PPA nič nebráni. Príkladom je Operačný program (OP) Rybné hospodárstvo.

„Aj tento operačný program spadal pod rovnakú výnimku ako podpora cez PRV, ale od júna 2021 sa riadi jednotnou príručkou. Práve táto výnimka zo zákona o verejnom obstarávaní vytvorila v minulosti priestor pre predražené zákazky, ktoré dnes spôsobujú problémy celému rezortu aj Slovensku na úrovni EÚ. Namiesto jej zrušenia sa však postupne komplikuje tak, že z výnimky zo zákona sa stalo usmernenie postavené vysoko nad rámec zákona. K 1. aprílu sa táto výnimka zrušila, na čo sme PPA upozornili niekoľko mesiacov vopred. Bola to ideálna príležitosť na zrušenie usmernenia. Namiesto toho, aby PPA toto sporné usmernenie zrušila a pridala sa k jednotnej príručke k obstarávaniu, plánuje jeho ďalšiu aktualizáciu s tvrdením, že sa zrušiť nedá,“ približuje Miroslava Vargová.

Dopĺňa ju predseda Národnej siete miestnych akčných skupín Štefan Škultéty: „Skutočne prišiel čas v plnom rozsahu zrušiť nezmyselné Usmernenie č. 8/2017 a postupovať podľa jednotnej príručky k verejnému obstarávaniu, aby sa naozaj stala jednotnou, nakoľko legislatíva EÚ to umožňuje. Podľa našich informácií tomuto kroku nič nebráni.“ 

Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss v tejto súvislosti mal požiadať o stanovisko Úrad pre verejné obstarávanie a Centrálny koordinačný orgán, či bude možné nahradiť usmernenie č. 8  dokumentom pod názvom Jednotná príručka k procesu a kontrole verejného obstarávania, či ísť klasickým verejným obstarávaním pri projektoch v rámci PPA alebo využiť iné možnosti nahradenia usmernenia v čo najširšej možnej miere, napríklad v podobe rozšírenia katalógu strojov. Stanoviská však zatiaľ nie sú známe.

Autor článku: Veronika Fitzeková - poľnoinfo.sk