Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
SPF

Agrorezort poskytne poľnohospodárom 110 miliónov eur

Daniel Hrežík - Odbor komunikácie a marketingu MPRV SR

V týchto dňoch sú diskutovanou témou dodatky k nájomným zmluvám so Slovenským pozemkovým fondom (SPF). Do dnešných dní bol systém v prenájmoch pôdy nastavený nespravodlivo. Nájomcovia, ktorí mali uzatvorené zmluvy s SPF, mali oveľa nižšie nájmy ako ostatní, ktorí na 77% poľnohospodárskej pôdy v rámci SR platili trhové ceny nájmov.

Predchádzajúca vláda zanedbala povinnosť urobiť poriadok v prenájmoch štátnej pôdy. V roku 2018 Európska komisia a Protimonopolný úrad SR veľmi zásadným spôsobom upozornili Slovenskú republiku, že štátna pôda sa musí prenajímať za trhových podmienok. SPF ani MPRV SR nepodnikli žiadne kroky, aby tento stav zmenili.


SPF spravuje 23-percent poľnohospodárskej pôdy

„Asi z istých populistických opatrení. Túto povinnosť dodnes nikto nevyriešil, musíme ju vyriešiť my. Pretože si musíme ctiť zákon, musíme si ctiť poriadok. Práve z tohto dôvodu dávame trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v súvislosti s možným porušením povinnosti pri správe cudzieho majetku,“vyhlásil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský.

SPF spravuje 23% poľnohospodárskej pôdy v rámci SR. Tvorcom trhových cien sú ostatné subjekty. SPF doposiaľ s dlhodobo cenami nájmov silne deformovala trh a zvýhodňovala nájomcov oproti ostatným poľnohospodárskym subjektom na trhu.

„SPF má záujem novými cenami nájmu postupne odstrániť diskrimináciu a znevýhodnenie ostatných subjektov na trhu,“dodala Gabriela Bartošová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

Rok 2020 je aj z pohľadu koronakrízy veľmi náročný, a preto MPRV SR hľadá spravodlivé a nediskriminačné riešenia, ktoré budú zasahovať významné spektrum poľnohospodárov.

„A preto môžem vyhlásiť, že náš rezort má v tejto chvíli k dispozícii na pomoc poľnohospodárom 110 mil. €. Je to 45 mil. z eurofondov, ktoré sme už oznámili a na jeho prerozdelení pracujeme, a 55 mil. € zo štátneho rozpočtu. Hľadaním všetkých dostupných možností v agrorezorte sa táto čiastka navýši o ďalších 10 mil. €. Takže spolu máme k dispozícii 110 mil.€,“ vysvetlil Ján Mičovský. Na jeseň 2020 by mohli k tejto čiastke pribudnúť ďalšie milióny.