Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
cost logo

Ako zlepšiť život mladých ľudí na vidieku – hľadáme celoeurópske riešenie

 „Prázdne“ vidiecke oblasti, starnúca populácia, relatívne slabá ekonomika, príťažlivosť zahraničných krajín v EÚ, kvôli lepšej kvalite života, nedostatočná infraštruktúra, sociálne vylúčenie. Dôsledkom množstva doteraz neriešených problémov je, že mnohé vidiecke oblasti strácajú svoju perspektívu. Odborníci z 25 krajín hľadajú riešenia, ako zlepšiť život mladých ľudí na vidieku.


IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Vidiecky parlament sa koncom roka 2019 zapojili do rozsiahleho výskumného projektu COST CA 18213, „Rural NEET Youth Network: Modeling the risk underlying rural NEETs social exclusion“ – sieť zameraná na zmapovanie rizík, ktoré spôsobujú sociálne vylúčenie mladých ľudí z vidieckych oblastí, ktorí sa už nevzdelávajú, ale ani nepracujú. Ako pokračujú projektové aktivity v tejto náročnej situácii spôsobenej  pandémiou koronavírusu (COVID-19)? 

Začiatkom roka 2020 sa v Malage a v marci v Bruseli ešte stihol stretnúť celý projektový tím.  Účelom stretnutia bola bližšia špecifikácia prvých výstupov projektu, ktoré majú byť zrealizované v decembri 2020, príprava stretnutí v Prahe (júl 2020) a medzinárodnej konferencie v Lisabone (október 2020). 

Tiež sme prediskutovali napríklad kritické priority projektu a hľadali odpovede na to aké sú faktory ovplyvňujúce NEETov v jednotlivých krajinách. Tzn.  hľadali sme spoločné témy, ktoré sú v kontexte tejto cieľovej skupiny v jednotlivých krajinách najkľúčovejšie,  aby sme mohli na ne prioritne sústrediť pozornosť. Ako problémové sa ukázali napríklad dostupnosť kvalitného školstva, možnosti neformálneho vzdelávania, nedostatočná infraštruktúra vo vidieckych oblastiach, možnosti zamestnať sa, ale aj podmienky na rozvoj podnikania. Niekoľkokrát odznelo, že mladí by potrebovali mentorov, ktorí by im pomohli podnikať v daných oblastiach a zintenzívniť možnosti neformálneho vzdelávania.


Ako problém sa ukázal aj nedostatočný prístup k voľnej pôde, ktorú by mohli mladí ľudia obhospodarovať. Na Slovensku napríklad absentujú predškolské zariadenia pre deti, aby sa matky mohli venovať práci. Prevládajú rodové stereotypy tzn. ženy ostávajú doma a starajú sa o deti a nemajú priestor na sebarealizáciu. Vidiecke oblasti sú vnímané ako nepopulárne. Je vysoká migrácia mladých ľudí, nakoľko nechcú ostávať v týchto oblastiach. Práca na vidieku je neatraktívna. Existujú vidiecke oblasti, ktoré boli úplne vyľudnené napríklad počas vojny (Bosna a Hercegovina v roku 1990). Štát nepodporuje poľnohospodárov a kvôli nedostatku politických opatrení sa situácia nezlepšuje. Problémov je veľa a dôsledkom je, že mnohé vidiecke oblasti strácajú svoju perspektívu.


Výstupom stretnutí bolo metodologické usmernenie pre tvorbu Národnej správy o vidieckych NEEToch (ďalej „Správy“), Komparatívnej analýzy a populárnej verzie Správy.

Komparatívna analýza vznikne z údajov z 12 až 25 správ z rôznych krajín, ktoré budú obsahovať rovnakú štruktúru, štatistické údaje a indikátory. Údaje sa budú týkať informácií o populácii mladých ľudí v jednotlivých krajinách a regiónoch, NEEToch, problematike zamestnanosti mládeže, formálnom a neformálnom vzdelávaní a sociálnym vylúčením mládeže. 


Populárna verzia Správy bude určená mladým ľudom, pracovníkom s mládežou a tiež širokej verejnosti. Vzhľadom k tomu, že na správach budú pracovať experti z rôznych krajín, bolo nevyhnutné spracovať detailný metodický manuál, prediskutovať obsah jednotlivých kapitol, časový harmonogram aktivít a zodpovednosť za ich plnenie, aby údaje boli porovnateľné. Členovia pracovnej skupiny zapojení do edičnej skupiny diskutovali aj o výzvach spojených s údajmi z databázy EUROSTAT. 

V mesiaci apríl je plánovaný praktický webinár zameraný na prácu s dátami a indikátormi.

 

Spracovala: PaedDr., Alena Minns, PhD., IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže