Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
images_SOS_modra

BSK plánuje vybudovať Vinársko-ovocinársky kampus v Modre


Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje vybudovať Vinársko-ovocinársky kampus v Modre. Cieľom je vytvoriť zázemie na vzdelávanie, aplikovaný výskum a rozvoj v oblasti vinohradníctva, vinárstva, ovocinárstva, sadovníctva a lesohospodárstva. Informáciu o príprave ideového zámeru zobrali v piatok krajskí poslanci na vedomie. Samotný ideový zámer by mal byť predložený v prvej polovici 2024, pravdepodobne v marci.

„Infraštruktúru školy trápi modernizačný dlh. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o jedinú SOŠ na Slovensku špecializovanú iba na vinárstvo a ovocinárstvo, je z pohľadu rozvoja a zachovania týchto špecializácií nevyhnutné zmodernizovať infraštruktúru, ako aj materiálno-technické vybavenie,“ konštatuje dôvodová správa.

Kampus predstavuje centrum celoživotného vzdelávania pre určité odvetvia hospodárstva, kde sa stretávajú rôzne stupne vzdelávania v prepojení na súkromný, akademický a vedecko-výskumný sektor. Disponuje komplexnou infraštruktúrou, ktorá je postavená na princípoch zelených a energeticky efektívnych opatrení, digitalizácie a inkluzívneho vzdelávania. Mimo vzdelávacieho procesu bude slúžiť pre verejnosť na voľnočasové aktivity. Kampus by sa mal okrem iného zamerať na udržateľné poľnohospodárstvo či adaptáciu na zmenu klímy.

Jedným s hlavných partnerov je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, keďže predmetná stredná odborná škola (SOŠ) má celonárodný charakter. Komunikácia prebieha aj so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Republikovou úniou zamestnávateľov v súvislosti s odbormi a obsahom vzdelávania. Títo zástupcovia zamestnávateľov nesú zodpovednosť za obsah odborného vzdelávania v jednotlivých odboroch. Zamestnávateľské zväzy pripravujú v súčasnosti obsahové vstupy, ktoré by mali reflektovať inovácie v študijných programoch.

Ďalšou dôležitou súčasťou kampusu má byť oblasť vedy a aplikovaného výskumu. Kľúčovým partnerom má byť preto aj Národné poľnohospodárske a potravinárske centrom (NPPC) – Výskumný ústav potravinársky. Miesto má slúžiť nielen na podporu rozvoja vedy a aplikovaného výskumu v tejto oblasti, ale aj ako prostredie pre pokročilé poľnohospodárske inovácie.

Vybudovanie kampusu patrí medzi prioritné rozvojové projekty v oblasti školstva a inovácií, je súčasťou schváleného Akčného plánu BSK. V rámci financovania sa počíta predovšetkým s využitím externých zdrojov, najmä z Programu Slovensko 2021 – 2027 a Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 – 2027.

Autor článku: TASR