Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
po-2-percenta

Darujte nám 2% z vašich daní

Úlohou  VIPA SK je aj  posilňovanie aktívnej účasti verejnosti.  Informovať, sprostredkovať dialóg, prinášať  návrhy riešení. Veríme, že  vyvážená multisektorová aktívna spolupráca  zodpovedných  a  zainteresovaných subjektov  na všetkých úrovniach prinesie dobré riešenia pre celé Slovensko.

Organizujeme konferencie, prehliadky, súťaže, venujeme sa vidieckym ženám, vydávame štvrťročne Náš vidiek .....

Údaje o nás:


IČO: 37803174

Obchodné meno: OZ Vidiecky parlament na Slovensku (OZ VIPA SK)

Právna forma:  Nezisková organizácia

Sídlo: Kapitulská 13 , 974 01  Banská Bystrica 

Zamestnanec 

1. Do 15. februára 2023 ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatenýchpreddavkov na daň a o vystaveniePotvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti [pdf]. 

2. Vyplňte tlačivoVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby [pdf - 62kB]. 

3. Do31. marca 2023  doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je

Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.

Časové lehoty na poukázanie

Pre fyzické osoby

V lehote na podanie daňového priznania do 31. marca 2023 a v  lehote na podanie daňového priznania je povinný daňovník daň aj zaplatiť. Posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov).

Pre právnické osoby

V lehote na podanie daňového priznania do 31. marca 2023. V lehote na podanie daňového priznania je povinný daňovník daň aj zaplatiť. 

Posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1,0 % z dane.

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.

Pre zamestnancov

V lehote na podanie daňového priznania do 31. marca 2023 

Je to posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

 Viac o 2 % z dane si môžete prečítať na www.rozhodni.sk.