Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
po-2-percenta

Darujte nám 2% z vašich daní

Úlohou  VIPA SK je aj  posilňovanie aktívnej účasti verejnosti.  Informovať, sprostredkovať dialóg, prinášať  návrhy riešení. Veríme, že  vyvážená multisektorová aktívna spolupráca  zodpovedných  a  zainteresovaných subjektov  na všetkých úrovniach prinesie dobré riešenia pre celé Slovensko.

Organizujeme konferencie, prehliadky, súťaže, venujeme sa vidieckym ženám, vydávame štvrťročne Náš vidiek .....

Údaje o nás:


IČO: 37803174

Obchodné meno: OZ Vidiecky parlament na Slovensku (OZ VIPA SK)

Právna forma:  Nezisková organizácia

Sídlo: Kapitulská 13 , 974 01  Banská Bystrica 

Zamestnanec 

1. Do 15. februára 2022 ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatenýchpreddavkov na daň a o vystaveniePotvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti [pdf]. 

2. Vyplňte tlačivoVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby [pdf - 62kB]. 

3. Do31. marca 2022alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je

Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.

Časové lehoty na poukázanie

Pre fyzické osoby

V lehote na podanie daňového priznania do 31. marca 2022 alebo najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.V lehote na podanie daňového priznania je povinný daňovník daň aj zaplatiť. Posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov).

Pre právnické osoby

V lehote na podanie daňového priznania do 31. marca 2022 alebo najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.V lehote na podanie daňového priznania je povinný daňovník daň aj zaplatiť. 

Posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1,0 % z dane.

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.

Pre zamestnancov

V lehote na podanie daňového priznania do 31. marca 2022 alebo najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Je to posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

 Viac o 2 % z dane si môžete prečítať na www.rozhodni.sk.