Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
dotaznik

Dotazník na ocenenie mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva

Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva  bol rezortným ministerstvom poverený úlohou na ocenenie mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva. Za týmto účelom došlo k vypracovaniu dotazníka, ktorý je zameraný na prieskum preferencií a ochoty obyvateľov platiť za mimoprodukčné funkcie – verejné statky poľnohospodárstva.

„Dotačná politika európskeho poľnohospodárstva je v súčasnosti orientovaná aj na podporu mimotrhových efektov spojených s poľnohospodárstvom, akými sú udržiavanie poľnohospodárskej pôdy v kultúrnom stave, ovplyvňovanie kvality vody, pôdy a ovzdušia, udržiavanie rozmanitosti rastlín a živočíchov v rámci poľnohospodárskej krajiny, zachovanie kultúrneho dedičstva a podobne. Z týchto mimoprodukčných služieb, funkcií, má úžitok celá spoločnosť, ale ich hodnota nie je zahrnutá v cenách poľnohospodárskej produkcie,“ hovorí Štefan Adam, riaditeľ NPPC – VÚEPP.

Cieľom dotazníka je  zistiť, ako sú respondenti ochotní oceniť mimoprodukčné funkcie pôdohospodárstva, čiže koľkými eurami sú ochotní prispieť k zachovaniu takých hodnôt, akými sú čisté ovzdušie, ochrana životného prostredia, klímy, vody pre svojich potomkov a ďalšie generácie.

„Na význam poľnohospodárstva z hľadiska jeho multifunkčných efektov poukázal NPPC-VÚEPP vo svojich výstupoch už niekoľko krát v predchádzajúcich rokoch. Teraz by sme chceli prispieť k vyčísleniu jeho komplexného multifunkčného významu. Preto prosíme čo najširší okruh ľudí, aby si našli pár minút na vypísanie dotazníka,“ informuje Štefan Adam.


Dotazník je prístupný do 30. júla 2020 na https://rezort-nppc.sk/dotaznik