Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
images_MZP_logo

Dve výzvy envirorezortu z Programu Slovensko venované ochrane vôd


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  vyhlásilo 7. a 8. výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci Programu Slovensko. Výzvy sú zamerané na zlepšenie zberu a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách do 2000 EO, ktoré sa nachádzajú alebo zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí (ďalej len „CHVO“) prirodzenej akumulácie vôd. Účelom je zamedzenie ohrozenia kvality a kvantity vôd tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie. Zároveň je možné realizovať výstavbu verejného vodovodu v obciach nachádzajúcich sa v aglomeráciách do 2 000 EO v CHVO za účelom zlepšenia prístupu obyvateľstva na verejné zásobovanie pitnou vodou.

Z regionálneho hľadiska sú oprávneným miestom realizácie projektu regióny mimo tzv. dobiehajúcich regiónov. Miestom realizácie projektu sú regióny Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Žilinského kraja. Siedma výzva bude financovaná z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ôsma z prostriedkov Kohézneho fondu.

Alokácia prostriedkov v rámci oboch výziev je nasledovná:

7. výzva - Európsky fond regionálneho rozvoja: 21 123 449,00 EUR pre územie Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho a Žilinského kraja.

8. výzva - Kohézny fond: 3 144 186,00 EUR pre územie Bratislavského kraja

Celkovo je tak z európskych fondov vyčlenených takmer 24,3 mil. EUR.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú subjekty verejného práva ako ich v §3 ods. 3 definuje zákon 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach:

A. obec,

B. tzv. verejné vodárenské spoločnosti - právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu (Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov), na ktorej podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú len obce alebo združenia obcí,

C. združenie právnických osôb uvedených v písm. A. a B:

V rámci výzvy sú oprávnené nasledovné typy akcií:

- budovanie stokovej siete a čistiarne odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) v aglomeráciách do 2000 EO v CHVO,

- budovanie decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách do 2000 EO v CHVO,

- výstavba a rozšírenie verejných vodovodov v obciach do 2000 obyvateľov v CHVO za podmienky súbežnej výstavby alebo existencie infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami

Oprávnené aglomerácie/obce sú vymedzené v prílohe č. 7 výzvy.

Úplné znenie výzvy na prípravu a predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je dostupné na webovom sídle www.itms2014.sk.