Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
vlajky_EU

EP definitívne schválil reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky

   

Európsky parlament 23. novembra 2021 schválil novú podobu poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorá by po roku 2022 mala byť ekologickejšia, spravodlivejšia, flexibilnejšia a transparentnejšia.

Počas rokovaní o reformnom legislatívnom balíku poslanci EP zdôraznili, že posilnenie biodiverzity a dodržiavanie environmentálnych a klimatických predpisov a záväzkov EÚ bude kľúčové pre realizáciu novej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ktorá nadobudne účinnosť v roku 2023. Európska komisia posúdi súlad tzv. národných strategických plánov s týmito záväzkami, farmári budú musieť dodržiavať postupy šetrné ku klíme i k životnému prostrediu a členské štáty zabezpečia, aby sa aspoň 35% rozpočtu na rozvoj vidieka a minimálne 25% priamych platieb vyčlenilo na environmentálne a klimatické opatrenia.

Vyššia podpora pre malé poľnohospodárske podniky a mladých farmárov

Poslancom sa podarilo zaistiť, že prinajmenšom 10% priamych platieb sa použije na podporu malých a stredných podnikov a že mladí farmári dostanú z rozpočtu SPP aspoň 3%. Vyjednali tiež zriadenie poľnohospodárskej krízovej rezervy s ročným rozpočtom vo výške 450 miliónov eur (v bežných cenách) ako stáleho mechanizmu na pomoc farmárom v časoch cenovej alebo trhovej nestability.

Väčšia transparentnosť a dôslednejšie dodržiavanie pracovných predpisov

Poslanci presadili posilnenie spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi inšpekcie práce a poľnohospodárskymi platobnými agentúrami s cieľom zlepšiť monitorovanie dodržiavania pracovných predpisov EÚ v poľnohospodárskych sektoroch a sankcionovať ich porušenie.

Členským štátom tiež zaistili možnosť využívať osobitný nástroj na získavanie údajov (Arachne), ktorý by im mal pomôcť získavať informácie o rizikách projektov, poberateľoch prostriedkov či dodávateľoch. Arachne bude okrem iného vykonávať krížovú kontrolu informácií vo verejných databázach, a tak členským štátom pomáhať pri odhaľovaní podvodov.

Nariadenie o strategických plánoch získalo podporu 452 poslancov, 178 zákonodarcov hlasovalo proti a 57 sa hlasovania zdržalo. Za nariadenie o financovaní, riadení a monitorovaní SPP (tzv. horizontálne nariadenie) hlasovalo 485 poslancov, 142 poslancov hlasovalo proti a 61 sa hlasovania zdržalo. Nariadenie o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami schválili poslanci pomerom hlasov 487 (za): 130 (proti): 71 (zdržalo sa hlasovania).

Vyhlásenia spravodajcov

Spravodajca pre strategické plány Peter Jahr (EPP, DE)vyhlásil: „Schválením reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky zabezpečujeme istotu v oblasti plánovania nielen pre členské štáty, ale predovšetkým pre našich európskych farmárov. Zaistili sme, že táto SPP je udržateľnejšia, transparentnejšia a predvídateľnejšia. Jej nový model vykonávania zníži byrokratickú záťaž poľnohospodárskej politiky pre farmárov. Naše dnešné hlasovanie ukázalo, že chceme chrániť a podporovať rodinné farmy, ľudí, ktorí udržujú a zachovávajú našu kultúru.“

Spravodajkyňa pre financovanie, riadenie a monitorovanie SPP Ulrike Müller (RE, DE)dodala: „Dnešok je historickým dňom pre novú spoločnú poľnohospodársku politiku, dňom, keď sa priblížime k environmentálne ambicióznejšej, sociálne uvedomelejšej a na výkon orientovanej poľnohospodárskej politiky. Nový model jej vykonávania zaistí, že SPP sa viac zameria na dosahovanie svojich cieľov a menej na obyčajné dodržiavanie pravidiel. Zaistili sme tiež, že platby v rámci SPP budú transparentnejšie a že finančné záujmy EÚ budú lepšie chránené. Táto spoločná poľnohospodárska politika bude skutočne úspechom.“

Spravodajca pre spoločnú organizáciu trhov s poľnohospodárskymi výrobkami Eric Andrieu (S&D, FR)uviedol: „Po prvýkrát za viac ako 30 rokov bude dnes schválená reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky - vďaka jej časti zameranej na spoločnú organizáciu trhov - znamenať väčšiu reguláciu trhu a nie dereguláciu. Môžeme byť hrdí na to, ako ďaleko sme sa dostali, pretože dosiahnutý pokrok je dôležitý pre farmárov, pre sektor a pre spotrebiteľov- Spoločná organizácia trhov je určite prvým krokom správnym smerom.“

Ďalší postup

Platnosť pôvodných pravidiel SPP uplynula 31. decembra 2020. Do konca roku 2022 platia prechodné pravidlá. Nové pravidlá musí ešte formálne schváliť aj Rada (ministrov) EÚ. Uplatňovať sa začnú 1. januára 2023.