Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
EK-820x615

EÚ plánuje zriadiť mechanizmus pripravenosti a reakcie na potravinovú krízu

  Európska únia poučená krízou spôsobenou koronavírusom a v súlade s novou stratégiou “Z farmy na stôl” má v úmysle zintenzívniť koordináciu na európskej úrovni, aby zabezpečila, že občania Únie nebudú čeliť nedostatku potravín počas rôznych kríz. Uviedla to v piatok Európska komisia (EK).

Úzka koordinácia medzi členskými štátmi

Pohotovostný plán, ktorý bol prijatý v piatok, hovorí o potrebe celkovej odolnosti potravinového dodávateľského reťazca EÚ, identifikuje existujúce nedostatky a navrhuje opatrenia na zlepšenie pripravenosti na úrovni EÚ. Na tento účel Komisia zriadi Európsky mechanizmus pripravenosti a reakcie na potravinovú krízu (EFSCM), čiže skupinu odborníkov zameranú na potravinový dodávateľský reťazec, ktorú bude koordinovať eurokomisia s cieľom vymieňať si dôležité údaje, postupy a posilňovať koordináciu opatrení.

Koronakríza podľa EK ukázala odolnosť sektorov poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, akvakultúry a potravinárstva, čo zabránilo tomu, aby zdravotná kríza vyústila aj do krízy potravinovej.

Na podporu týchto odvetví prijala EÚ výnimočné opatrenia. Napríklad spoločná poľnohospodárska politika a spoločná politika rybného hospodárstva poskytli nástroje na boj proti nerovnováhe na trhu alebo problémom s peňažným tokom výrobcov. Komisia s cieľom zaistiť pohyb tovaru a pracovníkov strategických odvetví na jednotnom trhu aj počas pandémie vytvorila takzvané zelené pruhy na hraničných priechodoch a prijala usmernenia, ktoré umožnili úzku koordináciu medzi členskými štátmi v záujme bezproblémového prekračovania hraníc.

Pohotovostný plán pre zásobovanie potravinami

V piatkovom oznámení sa uznáva, že v niektorých oblastiach sú potrebné ďalšie zlepšenia, aby aj naďalej bolo možné zabezpečovať dodávky potravín a zaistiť potravinovú bezpečnosť v čase kríz.

Preto je podľa EK nevyhnutné prijať pohotovostný plán EÚ pre zásobovanie potravinami a potravinovú bezpečnosť. Klimatické zmeny a zhoršovanie životného prostredia budú mať svoj vplyv na výrobu potravín aj v EÚ, pričom stále existujú riziká ďalších kríz v oblasti verejného zdravia, kybernetické hrozby alebo geopolitické zmeny, ktoré môžu ohroziť fungovanie potravinového dodávateľského reťazca.

Pohotovostný plán, ktorý je kľúčom na zlepšenie pripravenosti EÚ, zahŕňa prístup založený na spolupráci medzi všetkými verejnými a súkromnými stranami, ktoré sú súčasťou potravinového dodávateľského reťazca. Zo súkromného sektora sem patria farmári, rybári, výrobcovia z odvetvia akvakultúry, spracovatelia potravín, obchodníci a maloobchodníci, ale aj prepravcovia a zamestnanci logistiky. Ústredným prvkom tohto plánu budú aj orgány EÚ, národné a regionálne orgány.

Samotný plán bude spustený v rámci EFSCM. Tento mechanizmus sa bude opierať o skupinu expertov, ktorá bude spájať zástupcov a aktérov z členských štátov a niektorých krajín mimo EÚ zo všetkých etáp potravinového reťazca, a o súbor pravidiel, ktorými sa bude riadiť jeho fungovanie. Skupina expertov sa bude stretávať pravidelne a v prípade krízy tak často, ako to bude potrebné.

EFSCM sa zameria na konkrétne činnosti a súbor opatrení, ktoré sa majú dokončiť v období 2022 – 2024: predvídanie, hodnotenie rizika a monitorovanie, čo znamená zlepšiť pripravenosť využívaním dostupných údajov (vrátane údajov o počasí, klíme, trhoch); ďalšia analýza slabých miest a kritickej infraštruktúry potravinového dodávateľského reťazca; koordinácia, spolupráca a komunikácia, čiže zdieľanie informácií, osvedčených postupov, národných pohotovostných plánov; vypracovanie odporúčaní na riešenie kríz a tiež koordinácia a spolupráca s medzinárodným spoločenstvom.

Autor článku: TASR