Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
385844325_727632969406501_9113134064656776296_n (1)_spanielsko

Fórum pre vidiecke politiky na vysokej úrovni - “Formovanie budúcnosti vidieckych oblastí”


V dňoch 27. - 29. septembra sa v starobylej španielskej Siguenze zišli vysokí predstavitelia zo všetkých kútov EÚ, komisári, ministri a iní hodnostári, aby spoločne formulovali budúcnosť pre náš vidiek a hľadali spoločné riešenia pre jeho napredovanie a rozvoj. Diskutovalo spolu viac ako 200 najlepších expertov zo všetkých kútov Európy.

Hlavný dôraz sa v súčasnosti kladie na realizáciu Paktu o vidieku na úrovni členských štátov. Načrtnuté boli kľúčové prvky alebo „zložky“, ktoré je potrebné zaviesť, aby sa zmobilizovali zainteresované strany v rámci Paktu o vidieku a podporili spoločné kroky smerom k naplneniu cieľov Dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti EÚ do roku 2040.

Mestá a dediny majú symbiotický vzťah a vzájomne sa dopĺňajú.

Španielske predsedníctvo EÚ sa snaží prijať politické závery na úrovni Rady ministrov k Dlhodobej vízii do konca tohto roka a v prvom štvrťroku budúceho roku plánuje Európska komisia predložiť prvú verejnú správu o odpočte napĺňania jej cieľov ešte pred európskymi eurovoľbami. Zaznievajú aj hlasy o potrebe vytvorenia osobitnej podpornej stratégie pre vidiek.

K čomu sa dopracovali?

Mnohé témy ako problémy a potreby vidieka sa už prežúvajú dlhodobo a rétorika sa podstatne počas rokov nemení. Zásadne sa však neposúvajú nejak dramaticky. Treba uznať, že menšie pokroky sa síce dosahujú, ale veľmi pomalým až slimačím tempom. Trošku sa zvykne pridať v predvolebnom období. Hovorí sa tomu dobre načasovaná diskusia. Eurovoľby sú tu za 8 mesiacov a zrazu cítiť silnú potrebu vypočuť si hlas vidieka, ktorý v rámci EÚ predstavuje až 30% populácie a 80% územia. Otázka je koľko bude jeho hlas ešte znieť tesne po voľbách a ďalej a či bude aj vyslyšaný a názory a požiadavky vidieka sa pretavia do konkrétnych politík.

Ako ďalej s európskym vidiekom?

Vidiek je nevyhnutný pre európsku identitu a blahobyt. Zohráva tak dôležitú úlohu pri riešení hlavných sociálnych a environmentálnych výziev, ktorým Európa čelí. Preto je potrebné zlepšiť koordináciu širokého spektra aktérov a zainteresovaných strán na rôznych úrovniach správy a výsledkom tohto snaženia je Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti EÚ zverejnená v roku 2021. Nasledoval akčný plán EÚ pre vidiek, ktorý sa skladá z deviatich hlavných iniciatív, pätnástich sprievodných a šiestich horizontálnych akcií, ktoré odrážajú záväzok Európskej komisie dosiahnuť do roku 2040 silnejšie, odolnejšie, prepojenejšie a prosperujúcejšie vidiecke oblasti. Medzi tými horizontálnymi opatreniami je Pakt pre vidiek – mechanizmus na zapojenie a povzbudenie k činnosti všetkých zainteresovaných strán a úrovní riadenia, ktoré môžu prispieť k dosiahnutiu dlhodobej vízie.

V júni sa etabloval európsky koordinačný riadiaci mechanizmus na nadchádzajúce tri roky a zriadil sa Úrad na podporu Paktu pre vidiek. Len aktívnou účasťou a angažovanosťou všetkých zainteresovaných je možné dosiahnuť ambiciózne výsledky Paktu, vrátane lepšieho využívania fondov EÚ. Okrem toho blahobyt a živobytie vidieckych oblastí nezávisia len od aktérov, ktorí sú zvyčajne spojení s poľnohospodárstvom a rozvojom vidieka, ale sú potrebné aj verejné orgány zodpovedné napríklad za vzdelávanie, zdravotníctvo, dopravu a iné služby, za energetiku, životné prostredie alebo digitálnu infraštruktúru, ako aj aktéri mestskej politiky majú svoju úlohu aj podniky a výskumníci. Preto je potrebné vytvárať Pakty pre vidiek aj na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v rôznych inštitucionálnych formách.

Zároveň treba dbať na to, aby žiadna vidiecka oblasť nezostala pozadu, ale všetky mohli mať prospech z koordinovaného úsilia o to, aby boli silnejšie, odolnejšie, prepojené a prosperujúce.

Preto je treba neustále hľadať najlepšie spôsoby, ako previesť Pakt o vidieku do praxe vo svojich národných, regionálnych alebo miestnych kontextoch.

Ako dopadla sebareflexia v EÚ?

Výsledky analýzy dopadov SPP EÚ a Kohéznej politiky na vidiek nie sú veľmi optimistické, ani pozitívne aj keď Komisia sa snaží chytať toho čo sa dá. Záver je však jasný. Zdroje nie sú dostatočné pre pokrytie potrieb vidieka a zatiaľ nemáme holistický prístup dostatočný na to, aby sme pochopili ako sú jednotlivé fondy prepojené a dopĺňajú sa navzájom. Doslova “objavili Ameriku”. Už dávno sa vie, že je príliš veľa priorít a potrieb a že nie sú navzájom prepojené. Každý sa stále hrá na svojom piesočku a stráži si svoju stoličku. Vidiek však môže byť práve tou témou, ktorá toto myslenie môže reálne prelomiť ak bude tlak dostatočne silný.

Komisár pre poľnohospodárstvo veľmi vtipne v závere obrátil pozornosť na vidiecke oblasti, čo môžu spraviť pre EÚ. Odpoveďou môže byť práve vzájomná spolupráca vo vzájomnom rešpekte a v rovnosti za okrúhlym stolom.

Oba kľúčové nástroje podpory pre vidiek (SPP a Kohézna politika) oficiálne priznali podhodnotenie priamej podpory pre vidiek a zároveň, že nie sú schopní kvantifikovať nepriama pomoc vidieckym oblastiam, lebo investície nie sú prevažne teritoriálne viazané. Iba 16% z celkového kohézneho rozpočtu je explicitne a priamo teritoriálne viazaných a 24% ak sa pripočítajú horské a ostrovné oblasti. SPP je na tom ešte horšie, iba 8% celkových zdrojov je explicitne vyčlenených pre vidiek. Súčasné monitorovacie mechanizmy podceňujú priamu podporu pre vidiek a potrebujú vylepšenia, ktoré možno očakávať reálne až v novom programovacom období po roku 2027.

Čo môžeme v najbližšej dobe očakávať?

Španielske predsedníctvo EÚ povznieslo vidiek na chvíľku na piedestál európskej pozornosti, kam zaslúžene patrí dlhodobo a snáď raz aj stabilne. Do konca roka plánujú prijať konkrétne záväzky na úrovni Rady ministrov. Veríme; že európski ministri budú dostatočne ambiciózni a vyjadria svoju podporu vidieku pretavenú do konkrétnych záväzkov a krokov na ich realizáciu. Ďalšiu diskusiu budeme pozorne sledovať. Radi by sme v blízkej budúcnosti videli na našom vidieku viac zmysluplných a trvalo udržateľných výsledkov v praxi. Ako by sme mohli maximalizovať potenciál všetkých politík pre vidiek?

Ako to máme u nás doma?

Dôverujeme ľuďom žijúcim na vidieku u nás? Poznáme ich život, problémy a starosti ako aj návrhy riešení a skvelé príklady ako sa to dá? Sú viditeľní a oceňovaní v našej spoločnosti?

Pár otázok na zamyslenie sa do našich vlastných radov skôr ako začneme obviňovať EÚ a hľadať iné výhovorky. Čo keby sme namiesto toho začali od seba a venovali viac pozornosti vidieku? Zaujímali sa o to ako žijú, aké radosti a starosti prežívajú. Potom si uvedomíme že sme navzájom prepojení. Ľudia žijúci v meste a ľudia žijúci na vidieku su stále ľuďmi. Rozdiel je v prostredí, v ktorom žijú a ako je ich život podporovaný a ako sú stimulovaní zostať tam kde žijú alebo motivovaní sa presunúť inam.

Vyľudňovanie vidieka a nevyhnutnosť generačnej výmeny v poľnohospodárstve idú spolu ruka v ruke. Sú to problémy ktoré sa formujú dlhoročne a ich dopady sú často nezvratné. Nedá sa pred nimi už schovávať. Tvorcovia politik sú práve ti, ktorí môžu tento vývoj ovplyvniť pozitívne správnym nastavením politik pre vidiek poznajúc jeho skutočne problémy a potreby a dopady doterajších podporných nástrojov, čiže rozhodovanie na základe dôkazov a nie pocitov, emócií alebo toho kto má väčšie lakte. Potreba spájať sa pre vidiek sa javí posledné roky ako nevyhnutnosťou. Spájanie sa však musí stať realitou na všetkých úrovniach a komunikácia medzi všetkými zainteresovanými by mala byť v priateľskom duchu a v atmosfére dôvery, pretože všetkým nám záleží na tom, aby náš vidiek aj naše mestá prosperovali a spolunažívali v symbióze. Pokiaľ teda našim cieľom nie je, aby sa vidiek stal múzejným exponátom.

Ako je to s hlavným podporným nástrojom LEADER?

LEADER je jedným z hlavných podporných nástrojov, kde Slovensko zlyháva na všetkých úrovniach, pritom ide o veľmi pozitívny prístup pre zapájanie aktérov zdola nahor. Je to príklad nedôvery voči ľuďom na vidieku a systémového zlyhania, ako aj absencie politickej vôle.

Pritom komunitne založené prístupy sa dlhodobo preukazujú ako najlepšie fungujúce riešenia.

Európsky vidiecky parlament vyzdvihuje nástroj LEADER ako jeden z úspešných európskych príbehov, ktorý však  v poslednej dobe stráca na atraktívnosti tým, že sa žiada čoraz viac výkonov s menšou finančnou podporou, keďže mnohé členské štáty ponechali podporu len na úrovni 5% z celkovej národnej alokácie. Zároveň pre svoju administratívnu náročnosť a komplikovanosť stráca na atraktívnosti a bez zjednodušenia a zníženia administratívnej záťaže nemôže napredovať. Špecificky zameraný fond pre vidiek by mohol byť vhodným riešením.

Slovensko je na úplnom chvoste z hľadiska výmery územia, ktorá je pokrytá miestnymi rozvojovými stratégiami. U nás to predstavuje iba 41,7% územia. Za nami je už len Walónsko, ako jeden z belgických regiónov. Na 100% majú vidiek pokrytý Fíni, Lotyši, Litovci, Malťania a Portugalci. Susední Maďari dosahujú až 99% územia, Poliaci 85,8, Rakúšania 83,1% a Česi 77,7%. Máme čo doháňať. 

Indikátor pre rozvoj smart vidieckych stratégií sme si pre istotu v Strategickom pláne ani nestanovili. Z okolitých krajín tento nástroj na podporu zamestnanosti a rozvoja vidieka využili Poľsko, Rakúsko aj Maďarsko.

Ciele z hľadiska prenosu poznatkov a inovácií do praxe máme tiež jedny z najnižších v rámci EÚ.

Ako by sa dala uľahčiť koordinácia?

Keďže rozvoj vidieka vyžaduje zapojenie mnohých rôznych politických činiteľov, je kľúčové vytvoriť systém, ktorý uľahčuje koordináciu, a to horizontálne (medzi rôznymi rezortnými ministerstvami), ako aj vertikálne (medzi rôznymi úrovňami riadenia: národnou, regionálnou, subregionálnou). a miestne). Takáto koordinácia by mala nielen pomôcť zabrániť duplicite úsilia alebo protichodným činnostiam, ale mala by tiež pomôcť vytvárať synergie. Mali by byť zavedené mechanizmy a stimuly na zabezpečenie toho, aby rôzne služby a administratívne úrovne pravidelne komunikovali a aby sa spolupráca neobmedzovala len na výmenu informácií, ale aby uľahčila otvorenú participatívnu diskusiu a plánovanie spoločných aktivít. Môže byť užitočné investovať čas do pravidelných stretnutí zamestnancov zodpovedných za rôzne nástroje politiky, ideálne v neformálnom prostredí, na vybudovanie dôvery a spoločného chápania výziev a cieľov. Veľmi dôležité sú aj jasné línie zodpovednosti za konkrétne úlohy a silná legitimita orgánu zodpovedného za koordináciu, ako ilustruje španielsky príklad.

Máme u nás riešenie?

Rozvoj vidieka síce spadá do kompetencie ministerstva pôdohospodárstva, ale život na vidieku ovplyvňujú výrazne rozhodnutia aj iných rezortov zodpovedných za hospodársky alebo regionálny rozvoj, životné prostredie, vzdelávanie, zdravotníctvo alebo dopravu. Horizontálnejší prístup je preto potrebný.

Zabezpečiť, aby všetky tieto orgány spolupracovali s cieľom dosiahnuť pozitívny vplyv na vidiecke oblasti, si vyžaduje silné vedenie. Ak chceme, aby ľudia na vidieku boli skutočné vypočutí a nielen v predvolebnom obdobím, ale ich názory a potreby boli kontinuálne zohľadňované pri nastavovaní politík, tak je potrebné vytvoriť osobitný úrad pre vidiek spájajúci všetkých naprieč rôznymi političkami, rezortmi a úrovňami riadenia.

Môže mať podobu určeného člena vlády zodpovedného za všetky vidiecke záležitosti alebo osobitného úradu na Úrade vlády podľa vzoru Úradu podpredsedu vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Predstavoval by špecifickú službu zaoberajúcu sa vidieckymi záležitosťami, čo môže pomôcť zvýšiť povedomie o význame vidieckych oblastí u všetkých príslušných vládnych orgánov a uľahčiť koordinovanú činnosť a synergie rôznych podporných mechanizmov. Vidiek je jeden a potrebuje jeden koordinovaný prístup. Inšpiratívne riešenia možno nájsť v príkladoch z Írska a Fínska.

Takáto špecializovaná služba môže byť tiež kontaktným a informačným bodom pre všetky zainteresované strany. Zároveň môže vytvoriť priestor na zdieľanie dobrých inšpiratívnych nápadov a príkladov dobrej praxe. Zároveň by bol platformou pre riešenie rôznych obáv a špecifických problémov, ktorým vidiecke oblasti čelia inak ako tie mestské. V ideálnom prípade by tu mali pracovať ľudia, ktorí rozumejú problémom vidieka a dobre komunikujú s rôznymi typmi vidieckych zainteresovaných strán a s rôznymi administratívnymi oddeleniami, ale majú skúsenosti aj s inými sektormi hospodárstva alebo občianskej spoločnosti.

Aký je prínos Vidieckeho parlamentu na Slovensku?

Na riešenie výziev, ktorým čelia vidiecke oblasti, musia mať tvorcovia rozhodnutí jasnú víziu, ktorá nasmeruje smer, ktorým sa majú uberať v dlhodobej perspektíve. Vidiecke spoločenstvá a tí, ktorí chcú investovať, usadiť sa alebo pracovať vo vidieckej oblasti, najmä mladí ľudia, musia vedieť, že politická podpora bude k dispozícii aj o mnoho rokov. Na to je potrebný široký konsenzus všetkých politických skupín, ako aj občianskej spoločnosti (vrátane mestských záujmov), poľnohospodárov, MSP a rôznych hospodárskych a sociálnych aktérov. Tento konsenzus a zapojenie kľúčových aktérov je nevyhnutnosťou.

Okrem toho je holistická multisektorová stratégia nevyhnutná na to, aby sa vízia stala realitou. Vidiecke politiky sa musia vysporiadať s viacerými a zložitými výzvami, takže fragmentované zásahy nie sú riešením. Snažiť sa riešiť jeden problém alebo podporovať jednu cieľovú skupinu neprinesie požadované výsledky a môže byť dokonca kontraproduktívne. Holistický a integrovaný prístup sa ukázal ako účinný pri zohľadnení komplexnej štruktúry sociálnych, ekonomických a environmentálnych aspektov vidieckeho života, ktoré sú v mnohých prípadoch vzájomne prepojené. Vnútroštátny alebo regionálny pakt o vidieku môže byť prvým krokom k spojeniu rôznych politických oblastí a uľahčeniu širšieho, integrovanejšieho pohľadu na vidiecke oblasti. Následne sa to pretaví do konkrétnych praktických krokov, ktoré tvoria koherentný akčný plán, v ktorom sa jasne uvádza, kto by mal čo robiť a ako možno monitorovať pokrok.

V rámci výskumného projektu PoliRural bola vyvinutá paralelne s európskou Dlhodobou víziou pre vidiek tá naša slovenská vízia pre atraktívnejší vidiek inkluzívnym a participatívnym procesom v priebehu 4 rokov. Predstavená bola v Národnej rade SR na Dni vidieka v októbri 2021 a stále prebieha konzultačný proces ako ju pretaviť do praxe.

Pôvodnou ambíciou je ukotviť doktrínu pre vidiek do ústavného zákona, aby sa garantovalo dlhodobé strategické smerovanie a stabilná a komplexná podpora pre vidiek. Doktrína sa odvtedy buduje opäť participatívnym procesom v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Séria spoločných konferencií aj s účasťou ZMOS-u prebieha tento rok. Spájame aj ďalšie zainteresované rezorty a snažíme sa nájsť modus operandi pre zlepšenie a prehĺbenie spolupráce.

Rovnako je dôležité o vidieku otvorene hovoriť a prinášať jeho hlas na všetky možné fóra, aby sme mohli kvalifikovane rozhodovať o udržateľnej budúcnosti a kvalite života nás všetkých.

Čo je ešte ďalej potrebné?

Máme ešte pred sebou širokú paletu výziev, ktorým je potrebné v najbližšej dobe čeliť. Bezprecedentné množstvo nových strategických dokumentov nadväzujúcich na globálne celoplanetárne ciele a narastajúce množstvo rôznych druhov kríz, pričom sme svedkami toho že vidiek im čelí s oveľa väčšími ťažkosťami v mnohých ohľadoch. To nám vyšlo aj z prieskumu názorov počas pandémie. Ľudia sú rozčarovaní z nekompetentnosti zodpovedných a škôd ktoré dôkazu napáchať.

Pre efektívne a kvalitné napredovanie je nevyhnutné podporiť budovanie kapacít a sietí pre široké spektrum zainteresovaných strán, aby sa mohla zabezpečiť ich účasť na všetkých procesoch ktoré sa ich tykajú. Budovanie sprostredkovateľských podporných organizácii je rovnako potrebná pre zabezpečenie pravidelnej informovanosti, komunikácie, školenia, vysvetľovania, ale aj povzbudenia, vzájomnej podpory, vytvárania priestoru a príležitostí pre diskusiu a výmenu názorov a skúseností, stimulovať tak aktívne zapájanie sa a spoločnú formuláciu názorov a pozícii. Je to o budovaní vzájomnej dôvery a komunity rovnako alebo podobne zmýšľajúcich ľudí.

Okrem podpory vytvárania sietí a participácie je tiež veľmi dôležité zabezpečiť, aby vidiecki aktéri mali prístup k financovaniu a implementovali projekty, ktoré prispievajú k dlhodobej vízii na miestnej úrovni. Podpora, poradenstvo a pomoc pri splnení požiadaviek na financovanie sú základným prvkom podpory komunity zo strany mnohých MASiek LEADER, ale môžu ich poskytovať aj špecializované služby.

S cieľom zvýšiť informovanosť vidieckych príjemcov o príslušných európskych fondoch vydá Európska komisia do konca roka súbor nástrojov o možnostiach financovania z EÚ pre vidiecke oblasti, v ktorom budú sústredené informácie na jednom mieste prístupné miestnym orgánom, zainteresovaným stranám, vedúcim projektov a riadiacim orgánom, pomôcť im využiť nové príležitosti, ktoré ponúka rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027.

Čo je to „rural proofing“ čiže efektívne vidiecke overovanie?

Keďže vidiecke oblasti sú ovplyvnené veľkým počtom legislatívnych a administratívnych rozhodnutí, je potrebný mechanizmus na maximalizáciu pozitívnych a obmedzenie negatívnych vplyvov týchto rozhodnutí na vidiecke oblasti. Takýto mechanizmus, ktorý identifikuje a posudzuje vplyvy nových nariadení, plánov alebo programov na vidiecke oblasti, sa nazýva „rural proofing“, čiže efektívne vidiecke overovanie alebo rozhodovanie o vidieckych otázkach založené na dôkazoch. Tento mechanizmus musí byť integrovaný do celého systému riadenia a prispôsobený konkrétnej administratívnej štruktúre krajiny.

Okrem posúdenia vplyvu určitých rozhodnutí na vidiecke oblasti je rovnako dôležitou témou aj meranie pokroku pri implementácii politík a stratégií a k tomu je nevyhnutný prístup k vysokokvalitným údajom a dátam o vidieckych oblastiach.

Máme mechanizmy na koordináciu prideľovania financií a zabezpečenie synergií?

Účinná podpora vidieckych oblastí si nevyžaduje len dobrú koordináciu medzi rôznymi orgánmi, ale aj prepojenie rôznych zdrojov financovania vrátane európskych, vnútroštátnych, regionálnych a miestnych zdrojov financovania, aby sa zabezpečilo, že rôzne nástroje v kombinácii postačujú na riešenie potrieb vidieka a prispôsobenia realite cieľových príjemcov (projekty malého rozsahu, obmedzené administratívne kapacity atď.).

Základnými zdrojmi sú Poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a kohézna politika (ERDF, ESF), ale pri financovaní vidieka zohráva úlohu aj niekoľko ďalších fondov (fondy na odolnosť a obnovu) alebo programov (napr. ERASMUS, LIFE atď.). Tieto finančné toky možno tiež kombinovať prostredníctvom viac fondových prístupov, aby sa vytvorilo ešte viac príležitostí na akciu na mieste, ako je to napríklad v susednom Česku.

Vnútroštátne a regionálne riadiace orgány môžu uľahčiť prístup k financovaniu vidieckym zainteresovaným stranám zavedením vyhradených tokov financovania zameraných na vidiecke oblasti a navrhnutím jednoduchých, užívateľsky prístupných pravidiel pre podávanie žiadostí, oprávnenosť a podávanie správ v rámci rôznych fondov. Napríklad Švédsko to urobilo v období rokov 2014 – 2020, keď všetky finančné prostriedky CLLD pre vidiecke oblasti zo štyroch rôznych fondov EÚ (EPFRV, EFRR, ESF a EFNRH) spravoval jeden riadiaci orgán a vykonával sa prostredníctvom harmonizovaného súboru pravidiel.

Ďalším riešením by mohlo byť jednotné kontaktné miesto na podporu vidieckych obcí, podnikov a mimovládnych organizácií pri prístupe k verejnému financovaniu, zriadené na miestnej, národnej alebo regionálnej úrovni. V niektorých členských štátoch (napríklad v regióne Tirolsko v Rakúsku) túto úlohu zohrávajú MAS LEADER.