Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

IX. Fórum Vidieckeho paralmentu na Slovensku

Pozvánka naIX. Fórum Vidieckeho parlamentu na Slovensku

25.- 26.11.2016 v Sliači

   Už dlhé roky  úlohou Vidieckeho parlamentu  na Slovensku je zvyšovanie kvality života na vidieku. Spolupráca, morálne zásady, etika sú hodnoty, ktoré  nám nedovoľujú vrátiť sa späť. Podporujeme snahy  aktívnych občanov, ktorí  chcú čosi   po sebe zanechať pre budúce generácie.

  Témy IX. FÓRA

1. „ Cesta mladých k Vidieckemu mládežníckemu parlamentu“

Prispieť k zvýšeniu úrovne participácie mladých ľudí z vidieka a ich povedomia o aktívnom občianstve.

Prispieť k zabezpečeniu zberu podnetov a potrieb mladých ľudí z vidieka pre tvorbu regionálnej, národnej a Európskej mládežníckej politiky. 

Posilniť vytváranie partnerstiev medzi kľúčovými hráčmi mládežníckej politiky, štruktúrami zastupujúcimi mládežnícke organizácie a mladých ľudí. 

Identifikovať mladých vedúcich z vidieka a sieťovať ich.

 2.Čo môže dať slovenský vidiek Európe?     

Kultúrne dedičstvo, hmotné i nehmotné, ktoré je súčasťou materiálneho a duchovného bohatstva Slovenska. Prírodné dedičstvo, nádherná príroda, ktorú Európa nepozná a ďalšie prekvapenia

 3.Vidiek - studnica energie a priestor na relax

Vidiecky cestovný ruch. 

Legislatívne zázemie pre malých poskytovateľov služieb.

Tvorba pracovných miest na vidieku – SZČO, SHR...

Podporovať sociálne začlenenie, zmiernenie chudoby a hospodársky rast vo vidieckych oblastiach.  

 4. „Výživové zrná pre trvalo udržateľnú budúcnosť ". Medzinárodný rok strukovín.

Súčasná výživová politika a odporúčané spotreby potravín.

Vplyv kvality potravín na zdravie ľudí.

Prínos strukovín k zdravej výžive.

Problematika pestovania a spracovania strukovín.  

 Plánovaný   program

 Piatok 25. 11. 2016

 9:00 -  10:00 prezentácia účastníkov

10:00 - 10:15 otvorenie a privítanie hostí, príhovory hostí  

10:15 - 11:30 vyhodnotenie plnenia a záverov VIII. Fóra VIPA SK

11:30 - 11:45 organizačné inštrukcie

11:45 - 12:30 obed

12:30 - 13:30 prezentácia mesta Sliač

13:30 - 18:00 práca v skupinách, spracovanie výstupov

18.00 - 19:00 ubytovanie, príprava na slávnostný večer

19:00- 24:00 spoločenský večer, kultúrny program, vidiecka večera, ochutnávka rôznych                        regionálnych produktov

 Sobota 26. 11. 2016

  8:00 -   8:30  raňajky

  8:30 - 10:00  prezentácia výsledkov skupín

10:00 - 10:10  prestávka

10:10 - 11:00  vystúpenia účastníkov, diskusia        

11:00 - 11:30  odsúhlasenie záverov IX. Fóra VIPA SK

11:30 - 12:30  obed, odchod účastníkov

 Organizačné veci partnerov, záštitu pána prezidenta, hostí, lektorov jednotlivých skupín doplníme. Počet účastníkov bude limitovaný, preto sa prihláste včas, pošleme prihlášku s návratkou

Predsedníčka  VIPA SK  Mária Behanovská,