Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
fotogalerie-nouzovy-stav-si-vyzadal-krizove-reseni-bezci-brigadnici-na-poli-07_denik-630-16x9

Jeden z potenciálnych návrhov týkajúceho sa rozvoja vidieka v poľnohospodárstve

   Študentské brigády v poľnohospodárstve

     V období socializmu bolo bežné, že žiaci základných škôl a študenti stredných a vysokých škôl chodili na brigády zamerané na zber zemiakov, hrozna, sadenie lesných stromčekov ap.

Po roku 1989 sa situácia zmenila. Ponovembroví „odborníci“ odsudzovali takéto brigády ako využívanie lacnej pracovnej sily, zneužívanie detskej práce, nedemokratický  nátlak na žiakov a študentov a podobné „dristy“. A aká je dnes situácia ? Zemiaky hnijú na poliach, lebo ich nemá kto pozbierať, ovocie hnije na stromoch, vinohradníci zúfalo hľadajú brigádnikov na zber hrozna. (chýbajú pracovníci aj brigádnici).  A kde sú tí „odborníci“ a ich rady ? Budeme zamestnávať Ukrajincov, alebo arabských imigrantov ? V Španielsku na zber úrody využívajú chudobných Maročanov, v Taliansku zbiera úrodu mnohí nezamestnaní z Východnej Európy, často za otrasných podmienok. Chceme ísť touto cestou ? Asi nie, pretože nie sme schopní zaplatiť ani Maročanov, ani Rumunov a iných. To je ale len jedna stránka veci. Druhá stránka veci sú samotní žiaci a študenti. Máloktorí sa dnes dostanú k manuálnej práci primeranej ich veku. Odborníci varujú pred prílišným sedením za počítačom, tabletom alebo telefonovaním prostredníctvom smartfónov. Chýba im pohyb, najmä v prírode ap. Nevedia čo je to manuálna práca a preto si ju ani nevážia. Ich cieľom je manažérska práca v kancelárii.

Keďže sám som ako žiak, stredoškolák a vysokoškolák absolvoval brigády zamerané na zber zemiakov (pochádzam z Horehronia), zber hrozna v Neninciach a sadenie stromčekov v okolí Brezna, mám morálne právo hodnotiť tieto brigády objektívne aj s odstupom času. Príklad zberu zemiakov začiatkom „70“ rokov na SVŠ Brezno (píšem to pre tých, ktorí zber zemiakov nezažili): ráno pristavilo roľnícke družstvo autobus, ktorý nás odviezol na pole. Tam sme sa prezliekli do pracovného, rozdelili nás do skupín, vysvetlili správny pracovný postup a rozdali pracovné náradie. Potom sme za traktorom s vyorávačom zemiakov zbierali zemiaky a triedili podľa pokynov. Potom sme ich odnášali vo vedrách, kde sa vysýpali do pripravených jutových vriec. Na obed nám pracovníci družstva doniesli vo várniciach chutný obed, spravidla guľáš a na pitie limonády alebo čaj. Po skončení práce si spravidla každý brigádnik odnášal so sebou (so súhlasom pracovníkov družstva) v taške nazbierané zemiaky. Potom nás autobus zaviezol naspäť do školy. Ako sme to vnímali my, študenti ? Na brigády sme sa tešili. Veď  nám odpadlo vyučovanie ktorý študent by tomu nebol rád ? Boli sme v kolektíve mladých ľudí, kde sa špásovalo, občas sme sa obhadzovali zemiakmi, cestou v autobuse sa spievalo a okrem toho sme dostali veľkú porciu (niektorí hladoši aj dve porcie chutného guľášu) a domov sme priniesli veľké a tie najkrajšie zemiaky. Pokiaľ si pamätám, nikto nefrfľal a bol na brigáde rád.

Pokiaľ sa roľnícke družstvo (alebo samostatne hospodáriaci roľník) rozhodne využiť túto formu brigádnickej pomoci musí zvážiť:

podľa rozlohy poľa a množstva vyoraných zemiakov stanoviť približný počet potrebných žiakov, resp. študentov,

zabezpečiť dopravu žiakov, resp. študentov na miesto zberu a späť,

zabezpečiť vhodné občerstvenie a nápoje,

určiť zodpovedných pracovníkov družstva, ktorí budú dohliadať na zber, jeho koordináciu, zabezpečia bezpečnosť práce (krátkym školením pred zberom a kontrolou počas zberu),

 osloviť vedenie miestne príslušnej školy s ponukou na brigádnickú prax s uvedením podmienok. Na oslovenie vedenia školy je potrebné vopred pripraviť návrh zmluvy, ktorá bude obsahovať:

Názov, adresa školy, kontakt,  bankové spojenie, meno a priezvisko riaditeľa školy (alebo ním povereného zástupcu)

Záväzok školy:

- poskytnúť v určenom termíne, požadovaný počet žiakov (študentov), na dobu......hod.

-   zabezpečiť pedagogický dozor v závislosti od počtu žiakov (študentov).

2. Názov, adresa družstva, kontakt,  meno a priezvisko zodpovedného pracovníka (alebo ním povereného zástupcu)

Záväzok družstva

 -  zabezpečiť dopravu žiakov (študentov) z miesta sídla školy a späť hodným dopravným prostriedkom,

-  zabezpečiť zodpovedných pracovníkov družstva, ktorí budú dohliadať na zber, jeho koordináciu, zabezpečia bezpečnosť práce (krátkym školením pred zberom a kontrolou počas zberu) v závislosti od počtu žiakov (študentov). Zabezpečiť pre každého brigádnika, vrátane pedagogického dozoru, vhodné občerstvenie a nápoje a umožniť im vziať si so sebou primerané množstvo zemiakov na osobu, poskytnúť škole sponzorský príspevok vo forme peňazí vo výške .....€ na účet uvedený v záhlaví zmluvy, príp. aj ........ kg zemiakov pre potreby školskej jedálne.

     Výška sponzorského bude závisieť od počtu brigádnikov, počtu hodín, ktoré odpracujú a hmotnosti vyzbieraných zemiakov.
      Porovnanie nákladov na zber zemiakov študentami a brigádnikmi na dohodu o vykonaní práce alebo inú formu pracovnej zmluvy. Predpokladajme, že študent aj brigádnik budú pracovať 5 hod.

Náklady na brigádnika:

V roku 2021 je minimálna mzda stanovená na 3,58 €/hod. Pri 5 hodinách práce to znamená spolu 17,90 €. Z hrubej mzdy odvádza zamestnávateľ odvody v celkovej výške  35,20 % čo predstavuje 6,30 €. Spolu teda: 24,20 €. Pokiaľ ide o poskytnutie stravy a nápojov, ako aj dovoz na pole, sú náklady rovnaké ako u žiakov a študentov.

Zamestnávanie brigádnika na pracovné zmluvy je administratívne náročné:

je potrebné pripraviť príslušnú formu pracovnej zmluvy a túto zaevidovať,

každého brigádnika je potrebné zaregistrovať v Sociálnej a Zdravotnej poisťovni,

z vyplatenej mzdy odviesť daň z príjmu príslušnému daňovému úradu,

v účtovníctve viesť na každého brigádnika niekoľko položiek.  

 Náklady na žiakov alebo študentov

 Náklady na dopravu. Predpokladáme, že pracovisko na poli je vzdialené priemerne 10 km od školy. Pri predpokladaných nákladoch na 1 kilometer prejdený autobusom sú 3 €, potom základy na dopravu tam a späť (spolu 20 km) je 60 €.

 Náklady na stravu a nápoje predpokladáme cca 6 € na osobu.

 Ak predpokladáme účasť 20 žiakov alebo študentov a 2 učiteľov ako pedagogický dozor, otom náklady na jeden turnus budú: doprava: 60 €, stravovanie a nápoje: 132 €,Spolu: 192 €

Porovnanie nákladov na brigádnikov a študentov (žiakov). Predpokladáme u jedného turnusu brigádnikov s rovnakým počtom osôb – 22.

Náklady na dopravu budú rovnaké ako u žiakov, resp. študentov, t. j. 60 €

 Náklady na stravu a nápoje budú rovnaké ako u žiakov, resp. študentov, t. j. 132 €

Mzdové náklady (vrátane odvodov)  22 brigádnikov x  24,20 € = 532,40 €,Spolu: 724,40 €

Rozdiel predstavuje: 532,40 €

Záleží len na dohode školy a družstva na akej výške sponzoringu sa dohodnú, pričom horná hranica je 532,40 €, inak by sa družstvu neoplatila spolupráca so školou.

Potenciálne ohrozenia tohto návrhu:

mnohí, najmä mladí ľudia sú alergický an block na všetko čo sa robilo za socializmu, či to bolo dobré alebo nie, vedenie škôl nebude mať záujem o ďalšiu „nadprácu“ s organizáciou brigád a budú sa vyhovárať, že to musí schváliť zriaďovateľ či dokonca ministerstvo, že im na to chýba metodické usmernenie ap., mnohí rodičia nebudú súhlasiť, aby sa ich deti zúčastňovali brigády. Na riešenie tohto problému navrhujem:

      Pokiaľ rodičia nebudú súhlasiť, aby sa ich deti zúčastňovali brigády, vedenie školy by to malo akceptovať a tieto deti by mali chodiť do školy (aj keď možno v inej triede rovnakého ročníka). Deti, ktoré sa potom vrátia z brigády a budú s ňou spokojné, budú rozprávať zážitky, budú si ukazovať fotografie na smartfóne, resp. ich uverejnia na sociálnych sieťach. Tým budú pozitívne pôsobiť na spolužiakov, ktorí sa brigády nezúčastnili, aby sa jej zúčastnili nabudúce a presvedčili rodičov.

Vypracoval: Peter Patúš

Banská Bystrica, 15.1.2021

reakcie posielajte na vipa@vipa.sk