Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
IMG-5430

“Konajme pre vidiecke oblasti - zdieľanie skúseností a ponaučení do budúcnosti”

 

Konferencia Vidieckeho paktu

Konferencia Vidieckeho paktu pod názvom “Konajme pre vidiecke oblasti - zdieľanie skúseností a ponaučení do budúcnosti” sa uskutočnila 4. mája 2022 vo švédskom Uppsala na pôde Švédskej univerzity pre poľnohospodárske vedy. Stretli sa tu zástupcovia mnohých členských štátov EÚ, politici, výskumníci, zástupcovia miestnych akčných skupín a EÚ inštitúcií, ktorým záleží na rozvoji európskeho vidieka.

Dlhodobá vízia EÚ pre vidiecke oblasti z júna 2021 sa vykonáva cez Vidiecky pakt, ako platformu skrze ktorú sa mobilizujú všetci zainteresovaní a rôzne úrovne riadenia vo všetkých kútoch EÚ, aby naše vidiecke oblasti sa stali silnejšími, prepojenejšími, odolnejšími a prosperujúcimi do roku 2040.

Zdieľali sa doterajšie skúsenosti a príklady dobrej praxe pre uplatnenie Vidieckeho paktu na národnej úrovni, miestne akčné skupiny ako miestne pakty, účasť a zapojenie mladých ľudí, ako aj ďaľšie kroky potrebné k revitalizácii rôznorodého európskeho vidieka.

Spolupráca všetkých je podmienkou úspechu a Vidiecky pakt je príležitosťou na zviditeľnenie vidieckych oblasti a zapojenie ľudí tam žijúcich do rozhodovacích procesov. Všetky hlasy sú potrebné pre posilnenie vidieka.

Kľúčovou požiadavkou je vytvorenie viacúrovňovej a medzisektorovej spolupráce všetkých rezortov, ktorých sa táto agenda dotýka zohľadňujúc prístup zdola na hor. Zapájať viac mladých ľudí a posilniť interakciu národných vlád s miestnymi akčnými skupinami. Zároveň sa vyzdvihlo, že vidiek zahŕňa oveľa viac ako len poľnohospodárstvo a je potrebné presedlať na viac holistický prístup k nemu. Osobitná pozornosť bola venovaná overovaniu dopadov politík na vidiek tzv. “rural proofing”.

Vidiecky pakt vytvára aj platformu pre spájanie rôznych organizácii a sietí ako spôsob spolupráce pre posilnenie a rozvoj vidieckych komunít. Pričom vzťahy by mali byť založené na vzájomnej dôvere, viac ako na pravidlách a predpisoch, aby vytrvali a prinášali konštruktívne riešenia priamo od ľudí žijúcich na vidieku, ktorí majú takto možnosť podieľať sa na formovaní vlastnej budúcnosti.

Zmeniť treba naladenie z negatívneho naratívnu ohľadom vidieka na pozitívny, ako priestor plný príležitostí a hľadať symbiózu medzi životom v meste a na vidieku.

Ľudia chcú žiť na vidieku viac v dôsledku pandémie. Prístup k sociálnym, zdravotným a kultúrnym službám a rozvoj adekvátnej infraštruktúry sú nevyhnutnou podmienkou rozvoja a presunu ľudí z miest na vidiek.

V júni sa v Bruseli počas konferencie zameranej na definovanie aktivít zabraňujúcim depopulacii vidieckych oblastí odštartuje Platforma pre revitalizáciu vidieka, kde budú môcť členské štáty zdieľať príklady dobrej praxe.

Ďalšia konferencia Vidieckeho paktu je plánovaná na september počas španielskeho predsedníctva v EÚ vo forme Fóra pre vidiecke politiky na vysokej úrovni.

Od uvedenia Dlhodobej vízie EÚ pre vidiek do života sa podľa Európskej komisie výrazne zvýšila pozornosť, ktorá sa venuje vidieku na politickej úrovni. Je to jedinečná príležitosť aj pre Slovensko viac zviditeľniť potenciál pre nášho vidieka a venovať mu viac pozornosti, podpory a záujmu.

Marieta Okenková

Priložené fotografie