Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
IMG-20221105-WA0042

konalo sa XII. Fórum vo Zvolene

 

    Dňa 4.11. – 5.11.2022 sa konalo zasadnutie XII. Fóra Vidieckeho parlamentu na Slovensku, v kongresovej sále technickej univerzity vo Zvolene. 

S nasledujúcim programom:

10:00 - 10:30 - Otvorenie a príhovory

10:30 - 12:00 - Panelová diskusia - Vízia pre atraktívnejší vidiek, Vidiecky pakt, Manifest Európskeho vidieckeho parlamentu 2022

12:00 - 13:00 - Obed

13:00 - 13:30 - AGATA Project - Prínos pre rozvoj vidieka a zlepšenie postavenia žien na vidieku 

13:30 – 16:00 - Rural Cafe (9 tém: Mládež, LEADER, Potreba konať, Farmy, Vidiecke služby, Klimatická zmena, Ženy, Partnerstvá, Vidiecke hodnoty)

16:00 - 16:30 - Coffee break

16:30 - 18:00 - Príklady dobrej praxe a prezentácia regionálnych výrobkov

18:00 – 18:45 - Večera

19:00 – 20:00 - FS HONT – tanečné vystúpenie a škola tanca

20:00 – 22:00 - Ochutnávka lokálnych vín a voľná diskusia


Fórum sme začali panelovou diskusiou.

Diskusia sa uskutočnila v kontexte troch strategických dokumentov: Dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti EÚ, národnej Vízie pre atraktívnejší vidiek a Manifesta Európskeho vidieckeho parlamentu. Cieľom bolo hľadať spôsoby ako lepšie načúvať vidieku a formulovať víziu pre vidiek do roku 2040.

Medzi 8 panelistami boli zástupcovia tvorcov politík (predseda výrobu pre pôdohospodárstvo a životné prostredie NR SR, zástupcovia MPRV SR a MŽP SR, VÚC Banskobystrického a Žilinského kraja) ako aj sektorov občianskeho (Združenie mladých farmárov, Európsky vidiecky parlament, česká Národná sieť LEADER) a súkromného (HEMP cluster). 

V lete 2021 Európska komisia zverejnila Dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti EÚ – smerom k silnejším, prosperujúcejším a odolnejším vidieckym oblastiam. Vízia predstavuje prielom v novej forme spolupráce generálnych direktoriátov a zapájania aktérov na vidieku. Následne začiatkom tohto roka spustila iniciatívu Vidiecky pakt s cieľom mobilizovať verejné orgány a zainteresovaných, aby konali na základe potrieb a prianí obyvateľov vidieka. Je koncipovaný, tak aby všetky úrovne správy a zainteresované strany podporovali spoločné ciele Vízie. V júni tohto roka bol Pakt prijatý na konferencii v Bruseli. Zároveň bol vypracovaný Akčný plán s 24 tematickými aktivitami. 

Národná Vízia pre atraktívnejší vidiek bola vypracovávaná paralelne s tou európskou v rámci výskumného projektu Polirural počas posledných viac ako 3 rokov. Je výstupom komplexného, participatívneho a na budúcnosť a konkrétne kroky orientovaného procesu tvorby výhľadovej štúdie v spolupráci s ľuďmi žijúcimi na vidieku. Bola predstavená na Dni vidieka v NR SR. V súčasnosti pokračujú postupné kroky vedúce k ukotveniu doktríny pre vidiek v ústavnom zákone. 

Manifest Európskeho vidieckeho parlamentu 2022 bol prijatý v septembri v poľskom Kielce. Obsahuje vyhlásenie o ašpiráciách, záväzkoch a požiadavkách vidieckych ľudí, dedín a komunít, ktoré vychádzajú zo stretnutí, kampaní a politických diskusií vedených od roku 2013.


Zhrnutie diskusie

V diskusii sa zdôraznila potreba zvýšiť hlas vidieka na všetkých úrovniach rozhodovacích procesov. Treba posilniť komunikáciu nielen v rámci odbornej verejnosti, ale začať komunikovať témy týkajúce sa vidieka aj voči širšej verejnosti, osobitne ľuďom žijúcich v mestách, aby sa obnovila dôvera a úcta k ľuďom pracujúcich na pôde. Je potrebné obnoviť vzťah k vidieku. 


Medzi kľúčové aspekty sa zaraďujú zlepšenie spolupráce a komunikácie všetkých zainteresovaných, ako aj lepšie porozumenie vidieku a jeho aktívne zapájanie sa do procesov, ktoré sa ho týkajú. Dôraz má byť kladený na prácu s človekom. Človek príde tam kde je vítaný, ale zostane iba tam, kde je cenený. 

V súvislosti s potrebou posilnenia potravinovej sebestačnosti krajiny je potrebné prekonať mnohé bariéry, ktoré znefunkčňujú fungovanie podnikateľských subjektov na vidieku. Poľnohospodárstvo je zrkadlom rozvinutého štátu. 

Ako príklad možno uviesť zákon o predaji z dvora, ktorý od svojho počiatku je problematický a neslúži primerane potrebám tých, ktorým je určený. Na druhej strane, pozitívnym prvkom je prebiehajúce prerokovávanie návrhu zákona o rodinnom podnikaní v NR SR, ktorý predstavuje komplexnú legislatívu pre vidiek. Ďalším pozitívnym prvkom je novela zákona o poľnohospodárstve, ktorá okrem iného prináša zavedenie registra sociálnych a rodinných podnikov.

Potravinový systém na Slovensku je chorý a potrebuje prejsť komplexnou zdravotnou prehliadkou.

Skrátenie dodávateľsko-odberateľských reťazcov je jedným z kľúčových riešení ako vyliečiť náš potravinový systém. Podpora lokálnej produkcie a lokálnych producentov by mala byť do budúcnosti kľúčová. Podpora lokálnej produkcie je najlepším environmentálnym opatrením. Schopnosť producentov a výrobcov sa spájať do odbytových združení je potrebné stimulovať a aktívne podporovať. Napríklad v Poľsku funguje až 930 odbytových združení výrobcov. Spolu sú výrobcovia silnejší, pomáhajú si, zdieľajú služby a technológie, učia sa jeden od druhého a tvoria komunitu. 

Bez prístupu k pôde nie je možné zapájať mladých a nových poľnohospodárov. V správe Slovenského pozemkového fondu je 650 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy, ktoré majú potenciál na lepšie využitie. Pozemky zaťažuje aj staré uhorské dedičské právo. Riešením je zmena zákona o dedičstve, aby sa zabránilo ďalšiemu štiepeniu pôdy a uprednostnil sa ten, kto hospodári na pôde. 

Je potrebné sa osobitne venovať a podporiť mladých, aby sa zaujímali a zapájali do správy vecí verejných. 

MAS-ky boli označené za strategické pre rozvoj vidieka a pre vytváranie tlaku zdola.

Bez obnovenia rovnováhy mužsko-ženského princípu nie je možné úspešne napredovať v rozvoji. 

Napriek mnohým deklaráciám o zjednodušovaní systému podpory a fungovania potravinového systému v praxi vidno presný opak. Silnie hlas, aby sa radšej zmeny nerobili, lebo nič pozitívne neprinášajú a len viac komplikujú život. 

Vzdelanie je najvyššia hodnota človeka. Na Veterinárnej univerzite v Košiciach sa pripravuje akreditácia nového predmetu „Rodinný farmár“. Poukázalo sa na potrebu vzdelávania detí o témach týkajúcich sa vidieka od útleho veku. Povolania učiteľov a vychovávateľov sú však v spoločnosti nedocenené a neohodnotené.

Prenos poznatkov a informácií do praxe je v súčasnosti veľmi nízky. S cieľom zefektívniť a zrýchliť zavádzanie inovácií do pôdohospodárskej praxe vznikne od začiatku budúceho roka v gescii MMPRV SR nový Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií na báze zlúčenia š.p. Agroinštitút a Agentúry pre rozvoj vidieka (ARVI). Novinkou je aj zapojenie odborných škôl do praktickej výučby študentov. Zároveň vznikne aj 9 regionálnych antén. 

Hýbatelia zmien nehľadajú výhovorky, ale sú tu na to, aby hľadali spôsoby ako sa dá aktívne napomôcť rozvoju vidieka. 

Ďakujeme všetkým 82 účastníkom a Národnej sieti  Míestnych akčných skupin ČR


Priložené fotografie