Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
logo_final_polirural

Konferencia - Spájame sa pre vidiek

 

       Srdečne pozývame na konferenciu  -  Spájame sa pre vidiek

          link na prihlasovanie: https://forms.gle/MQcF3TCAML34bdBC9

          Radi by sme Vás pozvali na pripravovanú konferenciu k „Vízii pre atraktívnejší vidiek“, ďalej len „Vízia“, ktorá sa uskutoční dňa 8. júna  v Kongresovej sále Kúrie na Táľoch   za širokej účasti zainteresovaných vidieckych aktérov, vrátane zástupcov občianskej spoločnosti, pôdohospodárskych a potravinárskych organizácií, NR SR, SK8 a europoslancov. 

          Ďalších pozvaných rečníkov na zaujímavé témy nájdete v priloženom návrhu programu. Názov Vášho príspevku je indikatívny a otvorený zmenám a návrhom z Vašej strany.

          Veľmi by sme ocenili Vašu osobnú účasť na konferencii, ako aj podporu nášho úsilia formou vyjadrenia Vášho názoru a odporúčaní k návrhu „Vízie“. Dokument sa formoval počas dvoch rokov v inkluzívnom a participatívnom procese v rámci výskumného projektu Horizont 2020 pod názvom „Kolaboratívny rozvoj politík pre budúcnosť vidieckych oblastí a ľudí na vidieku“, v skratke PoliRural (politiky pre vidiek).

     Počas  trvania projektu postupne kreujeme EÚ definíciu „atraktívnosti vidieka“ a v rámci analyticko-prognostickej práce sa zameriavame na vypracovanie „Vízie“ so zámerom, aby bola zakotvená v ústavnom zákone s cieľom zabezpečiť dlhodobú stabilitu, kontinuitu, jasnosť a jasné strategické smerovanie slovenského vidieka, pôdohospodárstva a vidieckej ekonomiky a pripraviť pôdu pre udržateľnú budúcnosť pre všetkých. Aj preto sa proces tvorby „Vízie“ začal v Národnej rade Slovenskej republiky za účasti predsedu NR SR, predsedu a členov Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ako aj ďalších poslancov NR SR počas tradičnej oslavy „Dňa vidieka v NR SR“ v septembri 2020. „Vízia“ zakotvená v ústavnom zákone môže pomôcť tvorcom politík vyhnúť sa opakovaným zmenám priorít pri zmenách vlád a udržať celkové strategické smerovanie pôdohospodárstva a vidieka v dlhodobom horizonte.


Návrh „Vízie“ sme predstavili už na troch  podujatiach na Slovensku. 


     Po skončení konferencie vypracujeme v zmysle pripomienok ďalšiu verziu dokumentu, ktorú by sme radi následne prezentovali v NR SR. Podieľali sme sa aj na príprave Európskej dlhodobej vízie pre vidiek a plánujeme sa ďalej zapájať do participatívnych aktivít pri jej ďalšom formovaní. V januári 2022 sme plánovali  predstaviť návrh „Vízie“ v Európskom parlamente, nepodarilo sa.

     

     Na našej projektovej web stránke www.atraktivnyvidiek.sk, ako aj na stránke www.polirural.eu sú dostupné podrobné informácie o doterajších výstupoch projektu. Okrem iného tam nájdete aj vyhodnotenie dotazníkového prieskumu zo začiatku tohto roka, do ktorého sa zapojilo 477 respondentov a v rámci ktorého sme zisťovali dopady pandémie na vidiek. Pandémia zasiahla životy všetkých, zastavila život ako sme ho poznali doteraz a jej dopady je možné výraznejšie vnímať na vidieku. Paralyzoval sa cestovný ruch, oslabila sa pôdohospodárska výroba a na plno sa prejavila nedostatočná infraštruktúra verejného zdravotníctva, ako aj zvýšená sociálna izolácia na vidieku. Hlbšie sme si uvedomili aj našu neustále sa prehlbujúcu závislosť na dovozoch potravín. Odhalili a prehĺbili sa tak dôsledky viacerých dlhodobých hrozieb, ktorým čelia vidiecke oblasti a potvrdila sa naliehavá potreba oživiť a reštartovať vidiek. Vidiecke regióny majú veľký potenciál prinášať riešenia súčasných a vznikajúcich výziev a môžu významne prispieť k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja a európskej Zelenej dohody tým, že budú reagovať na zmenu klímy, stratu biodiverzity a hospodársky pokles; poskytovaním opatrení týkajúcich sa zmierňovania emisií skleníkových plynov, biotopov a ekonomických príležitostí prostredníctvom udržateľnej výroby potravín a energie z obnoviteľných zdrojov.

     Okrem jedinečných výziev predstavuje toto obdobie aj jedinečnú príležitosť na prehodnotenie súčasných systémov a ich nové nastavenie smerom k trvalej udržateľnosti a odolnosti voči budúcim možným otrasom a šokom. Tešíme sa na osobné stretnutie a diskusiu s Vami pri spoločnom nastavovaní podpory tejto vízie budúcnosti nášho vidieka.

          S úctou,

          prof. Ing. Zuzana Palková, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita

     za partnerov Mesto Nitra, Vidiecky parlament na Slovensku, Agroinštitút, š.p.


  

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
29. 05. 2022  Pozvánka na konferenciu_8.6.2022_786 kB [pdf]