Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Košickú výzvu poľnohospodárov a farmárov podporuje aj Vidiecky parlament na Slovensku

Vidiecky parlament na  Slovensku  sa tiež sa pripája k výzve poľnohospodárov a farmárov na dosiahnutie ich spravodlivých požiadaviek. Záleží nám na rozvoji vidieka a robíme a chceme robiť všetko, aby sme napravili staré krivdy, aby sa nepodporovali iba “agrobaróni”, ktorí nečestným spôsobom získali majetky. Prajeme si, aby náš vidiek zdravo žil, aby sa využívali naše zanedbané lúky a pasienky, aby sa ďalej neklčovali lesy, aby sme si chránili našu pôdu a učili i mladých poľnohospodárov dobre gazdovať, aby sme neboli závislí od dovozu nekvalitných potravín a aby sme mohli konečne byť potravinovo sebestační. 

S veľkým znepokojením poľnohospodári, predovšetkým malí a strední farmári, konštatujú, že stav v akom sa momentálne rezort pôdohospodárstva nachádza je neudržateľný. Samotný fakt, že na Slovensku musel zomrieť Ján Kuciak so svojou priateľkou Martinkou Kušnírovou a že dôvodom ich smrti sú investigatívne články, ktorým sa Ján Kuciak venoval, je doslova alarmujúce.

Nedovolíme, aby tento fakt zanikol otupením ostražitosti a bezmocnosti bez toho aby konečne nastali zmeny aj v agrorezorte, ktoré budú garantovať pozitívne kroky a víziu perspektívy fungovania a rozvoja pôdohospodárskej politiky.

Veľkým magnetom slovenských ale aj zahraničných finančných skupín je dlhodobo nezvládnutá podporná politika štátu pri prideľovaní priamych platieb a podpôr pochádzajúcich z fondov európskeho spoločenstva, čiže z peňazí Európskych daňových poplatníkov. Majitelia pôdy, ale aj malí a strední farmári, sa v súčasnosti nevedia dostať k pôde, ktorú si privlastnili skostnatelí nájomcovia pôdy z čias bývalých Jednotných roľníckych družstiev a ich nástupcovia, ktorí prevodom a prechodom obchodných podielov ovládli tieto spoločnosti a na základe tzv. „zvykového práva“ neumožňujú novým farmárom sa k pôde dostať. Je zarážajúce, že legislatíva, konkrétne zákony č.504/2003, 140/2014, 330/1991 a 153/2017,ako aj súvisiace zákony Občianskeho zákonníka tento stav významnou mierou podporuje na úkor mladých, malých a stredných farmárov. K pôde sa veľmi ľahko dostávajú finančné skupiny, ktoré svojou ekonomickou silou vytvárajú silný tlak na MPRV SR na modifikáciu a zmeny zákonov vo svoj prospech, čím likvidujú rozvoj malých a stredných fariem.

Je katastrofou, že SPF rozdeľuje pôdu neznámych vlastníkov takmer výlučne medzi veľké spoločnosti a značne ignoruje mladých, malých a stredných farmárov, ktorí sú budúcnosťou tejto krajiny. Bez generačnej výmeny nie je možné postupovať a reformovať poľnohospodárstvo k lepšiemu. Pôda sa dostáva do rúk zahraničným skupinám z Dánska, Holandska či Nemecka. Politika MPaRV dlhodobo uprednostňuje veľkopodnikateľov, ktorých praktiky pripomínajú mafiu. Pôda končí v rukách talianskej a hlavne slovenskej mafii, ktorá je pri získavaní pôdy najagresívnejšia. Mladí a vzdelaní ľudia, ktorí by radi podnikali na Slovensku v poľnohospodárstve radšej odchádzajú do zahraničia, prípadne sú z polí doslova násilím a bitkou vyháňaní s vyhrážkami, že ich zabijú.

Veľké finančné skupiny nerešpektujú základné princípy Ústavy SR, konkrétne §20 ústavy. Vlastníkovi alebo novému nájomcovi odmietajú veľkopodnikatelia vlastnú alebo nájomnú pôdu vydať, na ktorú má vlastník pôdy ústavou chránené právo. Týmto sa otriasajú základy právneho štátu, čo vo vyspelom a demokratickom svete nemá obdobu ani miesto. S týmto súvisí aj nezákonné podnikanie na takejto pôde a poberanie priamych a nepriamych podpôr a dotácií od Európskej únie. Subvenčné podvody sú sprievodným javom politiky štátu, ktorých zákony umožňujú páchať krivdy na občanoch vlastnej krajiny len preto aby sa k peniazom európskeho spoločenstva, ktoré sú určené na podporu poľnohospodárov, dostali do rúk mafie a jednotlivým záujmovým skupinám.

Momentálny stav hodnotíme ako ohrozenie potravinovej bezpečnosti Slovenskej republiky, čoho dôkazom je neustále sa znižujúci podiel slovenských výrobkov na trhu a prudký nárast dovozových potravín.

Preto žiadame a navrhujeme nasledovné:

Sekcia 1: Polícia, MV SR a vyšetrovanie trestných činov

Striktné dodržiavanie aktuálne platných zákonov v oblasti pôdohospodárstva, predovšetkým zákona č.504/2003 a súvisiacich zákonov Občianskeho zákonníka všetkými zložkami spadajúcimi pod MPRV SR.

Termín: okamžite 

Vytvoriť v rámci Ministerstva vnútra „Poľnohospodársku kobru“, v ktorej kompetencií bude odhaľovanie trestných činov ako sú:

Subvenčné podvody

Nezákonne obhospodarovanie pôdy

Násilnosti páchané na poľnohospodároch pri presadzovaní nezákonných praktík obsadzovania cudzích parciel bez právneho titulu, …

Termín: 30. apríl 2018

Vytvoriť nezávislý vyšetrovací tým, ktorý otvorí všetky trestné oznámenia (TO) pochádzajúce od poľnohospodárov na vyšetrenie trestných činov a subvenčných podvodov, podľa Prílohy č.1.

Termín: 30. apríl 2018

Ustanoviť nezávislého prokurátora na dozorovanie znovuotvorených TO, ktoré v minulosti skončili na polícií „skutok sa nestal“.

Termín: 30. apríl 2018

Sekcia 2: Pôda

Zachovať stav náhradných pozemkov až do celkovej komasácie pôdy, ako to bolo v pôvodnom znení paragrafu 15 v zákone 330/1991 Z.z. a ktorý z daného zákona vypadol bez adekvátnej náhrady a alternatívy.

Termín: okamžite

Zahájiť koncepčný proces sceľovania pôdy.

Termín: v rámci možnosti čo najskôr

V skrátenom legislatívnom konaní zrušiť väčšinový princíp pri oprávnenosti obrábať pôdu tým, ktorí na základe vlastnej alebo nájomnej pôdy disponujú väčšinovým podielom.

Termín: 30. september 2018

V skrátenom legislatívnom konaní prijať zákon, ktorý vytvorí verejný centrálny register nájomných zmlúv, prípadne bude súčasťou katastrálneho úradu, ktorý by takýto register vytvoril. Vylúči sa tým duplicita nájomných zmlúv.

Termín: 30. september 2018

V skrátenom legislatívnom konaní prijať novelu zákona, ktorá zamedzí nezákonne obhospodarovať pôdu bez právneho titulu.

Právny titul je výlučne list vlastníctva ,nájomná zmluva alebo náhradné užívanie.

Termín : 30. september 2018

Prijať novú ucelenú pôdnu legislatívu, ktorej bude predchádzať prijatie novely zákona 140/2014 Z.z. a ponechanie pozemkov v náhradnom užívaní do ukončenia pozemkových úprav, prípadne prijatie novej pôdnej legislatívy a to takým spôsobom aby:

- nová legislatíva nahradila zákon 504/2003, zákona 330/1991, 153/2017, ako aj 140/2014 Z.z. a súvisiace zákony Občianskeho zákonníka,

- zákony nezvýhodňovali veľkopodnikateľov, finančné skupiny a mafiu na úkor malých a stredných farmárov,

- sa zastavil neustály pád podielu domácich potravín na trhu SR, aby vzrástol a dostal sa na úroveň krajín vyspelej Európy,

- každý občan Slovenskej republiky mohol vlastniť výlučne obmedzené množstvo pôdy,

- sa pôda nedostala do rúk finančným skupinám a mafii pôsobiacich v súčasnej dobe na Slovensku – ochrana pôdy po vzore Maďarska.

Termín: 30. september 2018

Zrušiť a prehodnotiť zmluvy SPF s doterajšími užívateľmi. Požadujeme :

- zaviesť riadne a korektné pravidlá, tak aby sa k pôde dostali prednostne miestni, predovšetkým mladí, malí a strední farmári,

- zmeniť a stransparentniť podmienky prideľovania pôdy SPF,

- vytvoriť verejný register žiadateľov o pôdu SPF

- vytvoriť komisiu v zložení zástupcov SPF – Okresný úrad – obec ( v pomere 3+2+2 ), ktorá bude mať kompetenciu rozhodovať o pridelení pôdy SPF.

Termín: 30. jún 2018

Neodkladne zastaviť a zrušiť novelu zákona č. 134/2018 s účinnosťou od 1.mája 2018, ktorá opäť výrazne zhorší podnikateľské prostredie v poľnohospodárstve.

Termín: 30. apríl 2018

Sekcia 3: Pôdohospodárska platobná agentúra

V skrátenom legislatívnom konaní prijať zákon, že PPA vyplatí dotáciu, priame platby, subjektu, ktorý je vedený v Centrálnom registri nájomných zmlúv a má právny titul k pôde, na ktorú sa dotácia, priama platba viaže.

Termín: v rámci možnosti čo najskôr

Reformovať fungovanie PPA pri vyhodnocovaní projektov :

Vyhodnocovanie projektových podpôr výhradne na základe objektívnych bodovacích kritérií a uverejniť ich ihneď po vyhodnotení projektov. Sfunkčniť PPA a jej administráciu, a dbať na dodržiavanie zákonných lehôt zo strany PPA. Elektronické podávanie žiadostí projektových podpôr aj s prílohami.

Termín: v rámci možnosti čo najskôr

Zaviesť sankcie za účelové križovanie pri žiadostiach o priame platby na PPA tým subjektom, ktoré nepreukážu právny titul k tým parcelám, ktoré sú v žiadosti o priame platby uvádzané.

Termín: okamžite

Informovať, aké zmluvy sú v podopatrení č. 4.1 pre strategické a investičné projekty aktuálne podpísané.

Nakoľko došlo v predmetnom podopatrení k navýšeniu finančného limitu bez súhlasu, schválenia a konzultácie Monitorovacím výborom PRV 2014 – 2020, čo je v rozpore s platnou legislatívou a pravidlami čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov. Uvedené navýšenie sa uskutočnilo v roku 2016 pred výmenou vedenia MPRV SR a PPA zo sumy 18 mil. EUR na sumu 95,4 mil. EUR.

Termín:okamžite

Zosúladenie slovenského poľnohospodárskeho práva a udeľovanie agrodotácií s právom krajín Európskej únie.

Termín:v rámci možnosti čo najskôr

Sekcia 4: Participácia

Osobnú účasť zástupcov poľnohospodárov pri tvorbe zákonov týkajúcich sa pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Títo budú delegovaní zástupcami nižšie podpísaných združení. Týka sa to doplnenia a zmeny rozdeľovníka pri informovaní o legislatívnych zámeroch a plánoch MPRV SR, ale aj prehodnotenia obsadenia jednotlivých pracovných skupín, ktoré na MPRV SR pôsobia a ďalších foriem participácie na príprave pôdohospodárskych politík.

Termín:okamžite

Ku Košickej výzve sa pripájajú :

Regióny: východ, Spiš, Orava, Horehronie, Považie, Rajec, Záhorie, západ, juh a stred Slovenska

Združenie vlastníkov pôdy a farmárov Slovenska

Občianska iniciatíva Zemplína

Vidiecka platforma

ASYF – Združenie mladých farmárov

Rodinné farmy

Zväz agropodnikateľov a rodinných fariem

Poctiví farmári

Gazdovský spolok Tekov – Hont

Združenie Gazda

CEA – Centrum environmentálnych aktivít

VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

Pospolitosť pre harmonický život

Združenie Gulôčka

Slovenský cesnak

Prírodné záhrady

Združenie Permakultúra

Národné centrum pre rovnosť príležitostí

Združenie Druživa

Združenie Srdce života

Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja

Mesto Hriňová

Kvalita z našich regiónov

Kreatívna brána

Združenie Poctiví farmári

Newedu n.o.

Združenie Zachráň včely

Svojpomocné družstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Hriňovej

Združenie vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska


Vidiecky parlament na Slovensku