Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
o_trnka-m

KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ SCHVÁLIL PLÁN OBNOVY!!!


  Pre kraj to znamená:

3200 PRACONÝCH PRÍLEŽITOSTÍ. 60 MILIÓNOV VODOZÁDRŽNÝCH OPATRENÍ. ZREDUKOVANIE ~28TWh CITEĽNÉHO TEPLA ROČNE.

 

Program obnovy krajiny Košického kraja je zameraný na opravu poškodenej krajiny a revitalizáciu vodných zdrojov a celých povodí, čo povedie k hospodárskej prosperite. Plán obnovy zaručí do desiatich rokov vodnú, potravinovú, environmentálnu a klimatickú bezpečnosť na regionálnej úrovni.

Ochrana a regenerácia vodných zdrojov v Košickom kraji je z hľadiska dlhodobej potreby nedostatočná. Zmeny krajinnej štruktúry a spôsob hospodárenia v krajine poškodil hydrologickú funkciu ekosystémov. V celom kraji je potvrdená časová a priestorová zmena v rozdelení zrážok. Takéto zmeny zrážok sa prejavujú zvýšeným úhrnom zrážok a predĺženými obdobiami bez dažďov, ktoré vytvárajú veľké tepelné ostrovy. Miestne prívalové dažde vedú k záplavám, zatiaľ čo obdobia bez dažďov spôsobujú sucho. Na jar a na jeseň prevláda sucho. Extrémne prívalové dažde sa vyskytujú zvyčajne od mája do konca leta niekoľkokrát.

Zvýšené riziko sucha si vyžaduje okamžitú pozornosť. Výzvou Košického kraja je pružne reagovať na zmenu klímy optimálnym využívaním vidieka. Najefektívnejším riešením je ekosystémová ochrana a obnova vody v poškodenej a dehydratovanej krajine, zadržiavanie dažďovej vody, spomalenie jej odtoku a infiltrácie, čo následne zabráni povodniam. Integrované hospodárenie s vodou a využívaním pôdy zabezpečí primerané zásobovanie vodou a odolnosť pre ľudí, prírodu a potravinovú bezpečnosť.

Región s menej ako 7 000 km2 a 800 tisíc obyvateľmi má ambíciu obnoviť poškodenú krajinu zvýšením kapacity zadržiavania vody v ekosystémoch o 60 miliónov m3. Obnova obnoví prírodné zdroje, ako je voda, jedlo a biodiverzita, ozdraví klímu a zmierni výkyvy počasia. Zlepšené zásoby vody obnovia úrodnosť pôdy. Obnovená biodiverzita do desiatich rokov podporí odolnosť krajiny voči invazívnym rastlinným a živočíšnym druhom a pandemickým chorobám.

Iniciatíva Košického kraja je motivovaná rezolúciou OSN 73/284, ktorá vyhlásila roky 2021-2030 za Dekádu obnovy a revitalizácie ekosystémov. "Politické vedenie Košického kraja si je plne vedomé závažnosti globálnych rizík pre bezpečnosť sveta. Preto spúšťame Program obnovy Košického kraja na znak podpory rezolúcie OSN. Namiesto čakania pre ostatných, aby poskytli alternatívne riešenia, sa zaväzujeme prispievať k lepšiemu, zdravšiemu a klimaticky bezpečnému svetu, “hovorí Michal Kravčík, autor iniciatívy za obnovu a držiteľ ceny Goldman za životné prostredie z roku 1999.

Cieľom košickej regionálnej samosprávy je zmierniť výkyvy počasia, znížiť regionálne teploty, zlepšiť úrodnosť pôdy a zvýšiť zásoby vodných zdrojov. Investícia vo výške 410 miliónov EUR vytvorí 3 000 nových ekologických pracovných miest. Vráti sa do 10 rokov a pri tom sa v biomase a pôde uskladní každoročne 1,8 mil. ton. Program podporuje predseda regionálnej košickej vlády Rastislav Trnka a schválili ho jednomyseľne väčšina všetkých košických krajských poslancov.

Pozadie iniciatívy na obnovu uvádza niekoľko cieľov:

1. Integrované hospodárenie s vodou a využívaním pôdy zvýši zásoby vody v krajine.

2. Voda, pôda a energia sú základnými kameňmi každej komunity, regiónu a krajiny. Tieto tri zdroje vždy zabezpečujú prežitie človeka v každej časti sveta.

3. Trojuholník Voda - energia - potraviny (WEF) priťahuje veľkú pozornosť ekonómov a výskumných pracovníkov z celého sveta ako výzvu na riešenie problémov hospodárskeho rastu týkajúcich sa vody, energie a potravín. V roku 2011 Svetové ekonomické fórum zverejnilo správu s názvom „Water-Security: The Water-Food-Energy-Climate Nexus“, ktorá zdôrazňuje, že integrovaný prístup k vode, energii a potravinám môže zvýšiť bezpečnosť zdrojov, efektívnosť, znižovanie chudoby, a lepšie riadenie zdrojov vo všetkých odvetviach.

4. Na dosiahnutie udržateľného vzťahu voda - energia - jedlo musia všetci prírodní, ľudskí a sociálni vedci spojiť svoje úsilie pri riešení problémov. Plán obnovy Košíc sa usiluje poskytnúť integrovaný politický prístup. Pozývame ďalších, aby sprevádzali iniciatívu Košického kraja.

5. Plán obnovy krajiny v Košickom kraji chce do skutočného života uviesť témy ako voda, energia a jedlo, počasie, zmena podnebia a biodiverzita. Chceme nájsť riešenie prístupu WEF, pretože zmena podnebia ovplyvňuje všetky fázy: vodu pre smädný svet, úrodnosť pôdy, extrémne horúčavy a prírodné katastrofy.

6. Integračné politiky pre vodu, energiu, potraviny a biodiverzitu je potrebné definovať a presadzovať na akejkoľvek verejnej politickej úrovni. Trojica týchto komodít bude limitujúcimi faktormi pre akýkoľvek vývoj a prežitie ľudstva.

7. Rastúcou výzvou je zahrnúť zdravie, životné prostredie, obchod, biodiverzitu a medzinárodnú pomoc, čo prináša ešte vyššiu úroveň integrácie a platný základ pre strategické rozhodovanie. Plánom Programu obnovy krajiny v Košickom kraji chceme dosiahnuť udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi pre ďalšie generácie.

8. Vodnú bezpečnosť regiónu, úrodnosť pôdy, biodiverzitu a ekonomickú odolnosť možno dosiahnuť pochopením hodnoty integrovaného hospodárenia s pôdou a vodou a hodnoty zrážok doplňujúcich podzemné vody a ekosystémy vo vidieckych a mestských oblastiach. Ekologizácia vidieka a tvorba zelených miest závisí od vody. Zadržiavanie dažďovej vody tam, kde padá, alebo umožnenie jej miestneho pobytu, je rozhodujúce pre doplnenie podzemnej vody a dostatok vody.

Záver:

Koncepcia obnovy krajiny v Košickom kraji je navrhnutá na celoplošné zvýšenie a posilnenie kapacity akumulácie vody. Zadržaná dažďová voda má schopnosť opravovať poškodené lesy a rehydratovať poľnohospodársku a urbanizovanú krajinu. Dažďová voda, ktorá v súčasnosti odteká bez úžitku, by mala najlepšie vsakovať do pôdy, čím sa obnovia a posilnia zásoby podzemnej vody. Doplnené vodonosné vrstvy dodajú vegetácii dostatok vlhkosti, čo umožní odparovanie, ktoré pumpuje teplo z prehriateho zemského povrchu do vyšších chladnejších vrstiev atmosféry. Zadržaná dažďová voda následne posilňuje termoreguláciu pôdy a zaisťuje, aby sa uhlík ukladal z atmosféry do biomasy a pôdy fotosyntézou a zabraňoval trvalej degradácii pôdy.

Komplexný 117-stranový Plán obnovy krajiny v Košickom kraji hodnotí a sumarizuje vplyv niekoľkých opatrení manažmentu krajiny a vody, ktoré je potrebné vybudovať, aby sa dosiahla zelená obnova. V pláne je realizácia 59,63 mil. m3 vodozádržných opatrení v Košickom kraji s cyklickým zadržaním všetkých udalostí dažďovej vody do 60 mm. Projekty obnovy sú organizované podľa okresov a sú určené nezávisle pre jednotlivé krajinné štruktúry, ako sú orná pôda, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porast, lesy, povrchové sladkovodné a urbanizované mestské oblasti. Každý systém vyžaduje iný typ implementovaného opatrenia. Navrhovaná transformácia krajiny prekračuje v súčasnosti dostupné rámce Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie (SPP).