Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
unnamed_obrazok_uspl

LEGISLATÍVNY SPRAVODAJCA


Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) začína poskytovať novú službu pre zástupcov MNO a ďalších socio – ekonomických partnerov, ktorou je monitoring legislatívy. Cieľom monitoringu legislatívy je sumarizovať priebežné informácie o prebiehajúcich legislatívnych procesoch. Výstupom je Legislatívny spravodajca, ktorý vás každý utorok, na týždennej báze, bude informovať o predkladaných návrhoch právnych predpisov, pripravovaných zmenách, posunoch v legislatívnom procese, ako aj o schválení právnych predpisov.

Aktuálne informácie a výstupy z monitoringu legislatívy nájdete na našej web stránke ÚSV ROS v samostatnej sekcii s názvom Monitoring legislatívy. Informácie spracovávame podľa predkladateľov legislatívnych dokumentov (všetky ministerstvá, Úrad vlády SR a poslanecké návrhy), ako aj štádia/fázy legislatívneho procesu: predbežná informácia (PI), medzirezortné pripomienkové konanie (MPK), prijaté uznesenia Vlády SR, schválené zákony v Národnej rade SR a publikované právne predpisy v Zbierke zákonov SR.  Veríme, že aj naša nová iniciatíva, ktorá vznikla aj vďaka projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2, podporí vašu účasť na legislatívnych procesoch na vládnej úrovni.

MINISTERSTVO FINANCIÍ SR

MPK/Ratifikácia zmien Dohody o založení Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Oblasť: financie, zahraničné veci a európske záležitosti Typ: MPK

Dňa 08.11.2023 bol v MPK zverejnený Návrh na ratifikáciu zmien Dohody o založení Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj. 

MPK/Zmena denného limitu finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Oblasť: financie, verejná správa Typ: MPK

Dňa 10.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/015775/2023-361, ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28.12.2012 č. MF/02699/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov. 

MINISTERSTVO VNÚTRA SR

MPK/Finančná výpomoc obyvateľom obcí Blatné Revištia a Svätuš po mimoriadnej udalosti

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: financie, vnútro Typ: MPK

Dňa 07.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci obyvateľom po mimoriadnej udalosti v územnej pôsobnosti Okresného úradu Sobrance.

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR

PI/13. dôchodok v zákone o sociálnom poistení

Predkladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Oblasť: práca, sociálne veci Typ: PI

Dňa 07.11.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003. Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR

PI/Protokoly a metodiky na určenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti odrôd rastlín

Predkladateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Oblasť: pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka Typ: PI

Dňa 10.11.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR

PI/Spresnenie vzťahu právnej úpravy účinnej od 01.01.2024 k exekučným konaniam vedeným od 01.04.2017

Predkladateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Oblasť: spravodlivosť Typ: PI

Dňa 10.11.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 68/2017 Z. z. z 27. marca 2017, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

PI/Zavedenie frekvencie sledovania parametrov biologickej stability

Predkladateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: životné prostredie Typ: PI

Dňa 09.11.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

MPK/Špeciálne materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v stretávacom režime „RV“

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: zdravotníctvo Typ: MPK

Dňa 08.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov.

INÉ

PI/Zosúladenie slovenskej právnej úpravy verejného obstarávania s právom EÚ

Predkladateľ: Úrad pre verejné obstarávanie Oblasť: verejná správa Typ: PI

Dňa 08.11.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.