Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
urad-vlady-clanokw

LEGISLATÍVNY SPRAVODAJCA

LEGISLATÍVNY SPRAVODAJCA

Úrad splnomocneneca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) začína poskytovať novú službu pre zástupcov MNO a ďalších socio – ekonomických partnerov, ktorou je monitoring legislatívy. Cieľom monitoringu legislatívy je sumarizovať priebežné informácie o prebiehajúcich legislatívnych procesoch. Výstupom je Legislatívny spravodajca, ktorý vás každý utorok, na týždennej báze, bude informovať o predkladaných návrhoch právnych predpisov, pripravovaných zmenách, posunoch v legislatívnom procese, ako aj o schválení právnych predpisov.

Aktuálne informácie a výstupy z monitoringu legislatívy nájdete na našej web stránke ÚSV ROS v samostatnej sekcii s názvom Monitoring legislatívy. Informácie spracovávame podľa predkladateľov legislatívnych dokumentov (všetky ministerstvá, Úrad vlády SR a poslanecké návrhy), ako aj štádia/fázy legislatívneho procesu: predbežná informácia (PI), medzirezortné pripomienkové konanie (MPK), prijaté uznesenia Vlády SR, schválené zákony v Národnej rade SR a publikované právne predpisy v Zbierke zákonov SR.  Veríme, že aj naša nová iniciatíva, ktorá vznikla aj vďaka projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2, podporí vašu účasť na legislatívnych procesoch na vládnej úrovni

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

Ostatný materiál/Investičná pomoc pre spoločnosť Kia Slovakia s. r. o.

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Oblasť: hospodárstvo, financie Typ: ostatný materiál

Dňa 10.01.2024 vláda SR schválila návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre spoločnosť Kia Slovakia s. r. o., IČO 35 876 832, na podporu realizácie investičného zámeru v Tepličke nad Váhom, okres Žilina. Investičná pomoc sa má prijímateľovi poskytnúť v celkovej maximálnej nominálnej hodnote 29 950 000,- eur, a to výlučne vo forme úľavy na dani z príjmov.

Zákon/Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Oblasť: hospodárstvo Typ: zákon

Dňa 10.01.2024 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní.

MINISTERSTVO FINANCIÍ SR

PI/Balenie liehu

Predkladateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Oblasť: financie Typ: PI

Dňa 10.01.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehu.

PI/Novela zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín

Predkladateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Oblasť: financie Typ: PI

Dňa 10.01.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu novely zákona č. 507/2023 Z. z. o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR

Zákon/Novela stavebného zákona v skrátenom legislatívnom konaní

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Oblasť: územné plánovanie a výstavba Typ: zákon

Dňa 10.01.2024 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony – nové znenie.

MPK/Návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Oblasť: doprava Typ: MPK

Dňa 10.01.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

MPK/Odborný dozor, kontrola a podmienky v oblasti taxislužby; prevádzkovatelia nákladnej dopravy

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Oblasť: doprava Typ: MPK

Dňa 11.01.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

PI/Zmeny v zákone o dráhach

Predkladateľ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Oblasť: doprava Typ: PI

Dňa 15.01.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR

PI/Zmeny strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR a vnútroštátna právna úprava

Predkladateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Oblasť: pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka Typ: PI

Dňa 15.01.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 165/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch. 

PI/Pomoc pri vykonávaní školského programu pri dodávaní alebo distribúcii ovocia a zeleniny alebo mlieka a mliečnych výrobkov

Predkladateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Oblasť: pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka, školstvo Typ: PI

Dňa 15.01.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách.

PI/Návrh zákona o sprístupňovaní určitých komodít a výrobkov súvisiacich s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu EÚ a o ich vývoze z EÚ

Predkladateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Oblasť: pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka Typ: PI

Dňa 16.01.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o sprístupňovaní určitých komodít a výrobkov súvisiacich s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu Únie a o ich vývoze z Únie.

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR

Informatívny materiál/Ochrana detí v digitálnom priestore

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Oblasť: rodina Typ: informatívny materiál

Dňa 10.01.2024 vláda SR vzala na vedomie informatívny materiál označený ako „Informácia o napĺňaní priorít, špecifických cieľov a opatrení vyplývajúcich z Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore a Akčného plánu k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 – 2023“.

Zákon/Novela zákona o sociálnom poistení

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Oblasť: sociálne veci Typ: zákon

Dňa 10.01.2024 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

MPK/Inštitút informatívneho stretnutia rodičov na súde

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Oblasť: rodina Typ LP: MPK

Dňa 16.01.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Nariadenie vlády SR/Zmena prijímateľa poplatkov za užívanie vôd podľa zákona o vodách z Environmentálneho fondu na SVP, š. p.

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: hospodárstvo, financie, životné prostredie Typ: nariadenie vlády SR

Dňa 10.01.2024 vláda SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

Ostatný materiál/Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2022

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oblasť: školstvo, veda, výskum, šport Typ: ostatný materiál 

Dňa 10.01.2024 vláda SR vzala na vedomie materiál označený ako „Výročná správa o stave vysokého školstva za rok 2022“.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

PI/Tvorba siete nemocníc a ich kategorizácia

Predkladateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: zdravotníctvo Typ: PI

Dňa 15.01.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 2024, ktorou sa ustanovuje metodika vyhodnotenia siete, podrobnosti o podmienkach pre tvorbu siete a podrobnosti o postupe pri kategorizácii nemocníc.

ÚRAD VLÁDY SR

MPK/Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: vnútro Typ LP: MPK

Dňa 16.01.2024 bol v MPK zverejnený návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky.

INÉ

PI/Poskytovanie údajov z registra právnických osôb

Predkladateľ: Štatistický úrad Slovenskej republiky Oblasť: verejná správa Typ: PI

Dňa 16.01.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

MPK/Legislatívno-technické úpravy v jednom z opatrení NBS

Predkladateľ dokumentu: Národná banka Slovenska Oblasť: financie Typ LP: MPK

Dňa 17.01.2024 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách v znení neskorších predpisov.