Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
urad-vlady-clanokw

LEGISLATÍVNY SPRAVODAJCA


Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) začína poskytovať novú službu pre zástupcov MNO a ďalších socio – ekonomických partnerov, ktorou je monitoring legislatívy. Cieľom monitoringu legislatívy je sumarizovať priebežné informácie o prebiehajúcich legislatívnych procesoch. Výstupom je Legislatívny spravodajca, ktorý vás každý utorok, na týždennej báze, bude informovať o predkladaných návrhoch právnych predpisov, pripravovaných zmenách, posunoch v legislatívnom procese, ako aj o schválení právnych predpisov.

Aktuálne informácie a výstupy z monitoringu legislatívy nájdete na našej web stránke ÚSV ROS v samostatnej sekcii s názvom Monitoring legislatívy. Informácie spracovávame podľa predkladateľov legislatívnych dokumentov (všetky ministerstvá, Úrad vlády SR a poslanecké návrhy), ako aj štádia/fázy legislatívneho procesu: predbežná informácia (PI), medzirezortné pripomienkové konanie (MPK), prijaté uznesenia Vlády SR, schválené zákony v Národnej rade SR a publikované právne predpisy v Zbierke zákonov SR.  Veríme, že aj naša nová iniciatíva, ktorá vznikla aj vďaka projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2, podporí vašu účasť na legislatívnych procesoch na vládnej úrovni.

MINISTERSTVO FINANCIÍ SR

PI/Zmeny v oblasti rozpočtových pravidiel verejnej správy

Predkladateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Oblasť: financie, verejná správa Typ: PI

Dňa 06.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

PI/Návrh zákona o spotrebiteľských úveroch

Predkladateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Oblasť: financie Typ: PI

Dňa 06.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

PI/Ochrana spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku

Predkladateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Oblasť: financie Typ: PI

Dňa 06.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

MPK/Úver od Rozvojovej banky RE pre SR

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Oblasť: financie Typ: MPK

Dňa 06.02.2024 bol v MPK zverejnený Návrh na uzavretie Rámcovej zmluvy o úvere medzi Rozvojovou bankou Rady Európy a Slovenskou republikou na spolufinancovanie vybraných cieľov politík v rámci Programu Slovensko pre programové obdobie 2021-2027. Rámcový úver od RB RE v sume 300 mil. eur je určený na spolufinancovanie výdavkov štátneho rozpočtu v nasledujúcich troch cieľoch politiky súdržnosti EÚ v PSK pre programové obdobie 2021-2027.

MPK/Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Oblasť: financie Typ: MPK

Dňa 08.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1092/2010, (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010, (EÚ) č. 1095/2010 a (EÚ) 2021/523, pokiaľ ide o určité požiadavky na podávanie správ v oblastiach finančných služieb a investičnej podpory nesystémové, jednostranne politicky motivované, rozdeľujúce a traumatizujúce spoločnosť.

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR

PI/Zaradenie včelárskych pomôcok na liečenie včelstiev do oprávnených výdavkov

Predkladateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Oblasť: práca Typ: PI

Dňa 01.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 10/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva.

MINISTERSTVO VNÚTRA SR

PI/Identifikácia volajúceho pri tiesňovej komunikácii

Predkladateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: vnútro Typ: PI

Dňa 0.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní identifikácie volajúceho a o poskytovaní lokalizačných údajov.

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR

MPK/Ochrana života a zdravia sudcov pri výkone ich funkcie

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Oblasť: spravodlivosť Typ LP: MPK

Dňa 02.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR

MPK/Okruh talentov EÚ

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Oblasť: práca, zahraničné veci a európske záležitosti Typ LP: MPK

Dňa 02.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Okruh talentov EÚ. Okruh talentov EÚ bude prvou celoúnijnou platformou zameranou na uľahčenie medzinárodného náboru pracovníkov a poskytovanie príležitostí pre uchádzačov o zamestnanie z tretích krajín, ktorí majú záujem a zručnosti potrebné na prácu v povolaniach s nedostatkom pracovnej sily v celej EÚ.

MPK/Zvýšenie sumy finančného príspevku pre deti umiestnené v špecializovaných samostatných skupinách akreditovaných (neštátnych) centier pre deti a rodiny

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Oblasť: sociálne veci Typ LP: MPK

Dňa 02.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona,  ktorým sa mení zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.

PI/Zvýšenie náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pre zamestnanca

Predkladateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Oblasť: práca Typ: PI

Dňa 06.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

MPK/Zmeny v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: životné prostredie Typ: MPK

Dňa 06.02.2024 bol v MPK zverejnený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

Ostatný materiál/Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  Oblasť: šport Typ: ostatný materiál

Dňa 01.02.2024 vláda SR vzala na vedomie Správu o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2023.

MPK/Návrh Štatútu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oblasť: školstvo Typ LP: MPK

Dňa 02.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh Štatútu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Návrhom sa reaguje na zmenu zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, podľa ktorej pôsobnosť štátnej starostlivosti o šport prechádza z Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, dôsledkom čoho je aj zmena názvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

MPK/Minimálna suma výdavkov pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovne na rok 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: zdravotníctvo Typ: MPK

Dňa 06.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálna celková suma z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024.

ÚRAD VLÁDY SR

Ostatný materiál/Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: verejná správa, vnútro Typ: ostatný materiál

Dňa 01.02.2024 vláda SR schválila Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky.

Ostatný materiál/ Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2024 – návrh

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: verejná správa Typ: ostatný materiál

Dňa 01.02.2024 vláda SR schválila s pripomienkami Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2024 – návrh.

Ostatný materiál/Rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na IX. volebné obdobie - návrh

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: verejná správa Typ: ostatný materiál

Dňa 01.02.2024 vláda SR schválila Rámcový plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na IX. volebné obdobie – návrh.

PI/Novela vyhlášky o výberových konaniach

Predkladateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: verejná správa Typ: PI

Dňa 02.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu vlády slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v znení vyhlášky č. 507/2019 Z.z.

PI/Centrálny informačný systém štátnej služby

Predkladateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: verejná správa Typ: PI

Dňa 02.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah údajov poskytovaných do centrálneho informačného systému štátnej služby a podrobnosti o používateľskom účte.

PI/Podrobnosti o systemizácii štátnozamestnaneckých miest

Predkladateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: verejná správa Typ: PI

Dňa 02.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o systemizácii štátnozamestnaneckých miest.

MPK/Návrh Koncepcie strategickej komunikácie Slovenskej republiky

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: vnútro Typ: MPK

Dňa 06.02.2024 bol v MPK zverejnený Návrh Koncepcie strategickej komunikácie Slovenskej republiky.

INÉ

MPK/Vyhláška o podrobnostiach týkajúcich sa zmeny podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu

Predkladateľ dokumentu: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Oblasť: telekomunikácie  Typ: MPK

Dňa 07.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o podrobnostiach týkajúcich sa zmeny podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu.

MPK/Účinnosť a efektívnosť systému záruk Euratomu

Predkladateľ dokumentu: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Oblasť: bezpečnosť Typ: MPK

Dňa 08.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje nariadenie Komisie (Euratom) o uplatňovaní bezpečnostných záruk Euratomu.

MPK/Štatút Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky Oblasť: šport, cestovný ruch Typ LP: MPK

Dňa 05.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh Štatútu Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

PI/Zmeny na vnútornom trhu s elektrinou

Predkladateľ: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Oblasť: energetika Typ: PI

Dňa 05.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy.

PI/Zmeny na vnútornom trhu s plynom

Predkladateľ: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Oblasť: energetika Typ: PI

Dňa 05.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete.