Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
urad-vlady-clanokw

LEGISLATÍVNY SPRAVODAJCA


Úrad splnomocnenea vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) začína poskytovať novú službu pre zástupcov MNO a ďalších socio – ekonomických partnerov, ktorou je monitoring legislatívy. Cieľom monitoringu legislatívy je sumarizovať priebežné informácie o prebiehajúcich legislatívnych procesoch. Výstupom je Legislatívny spravodajca, ktorý vás každý utorok, na týždennej báze, bude informovať o predkladaných návrhoch právnych predpisov, pripravovaných zmenách, posunoch v legislatívnom procese, ako aj o schválení právnych predpisov.

Aktuálne informácie a výstupy z monitoringu legislatívy nájdete na našej web stránke ÚSV ROS v samostatnej sekcii s názvom Monitoring legislatívy. Informácie spracovávame podľa predkladateľov legislatívnych dokumentov (všetky ministerstvá, Úrad vlády SR a poslanecké návrhy), ako aj štádia/fázy legislatívneho procesu: predbežná informácia (PI), medzirezortné pripomienkové konanie (MPK), prijaté uznesenia Vlády SR, schválené zákony v Národnej rade SR a publikované právne predpisy v Zbierke zákonov SR.  Veríme, že aj naša nová iniciatíva, ktorá vznikla aj vďaka projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík 2, podporí vašu účasť na legislatívnych procesoch na vládnej úrovni.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

Ostatný materiál/Výnimka pre podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK s rozdelením zisku formou daru zo zisku po zdanení

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Oblasť: hospodárstvo Typ: ostatný materiál

Dňa 14.02.2024 vláda SR schválila Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK s rozdelením zisku formou daru zo zisku po zdanení.

PI/Zníženie finančnej záťaže obchodníkov s drahými kovmi

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Oblasť: hospodárstvo Typ: PI

Dňa 20.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 119/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov.

MPK/Zmeny v oblasti regulácie sieťových odvetví

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Oblasť: hospodárstvo, energetika Typ LP: MPK

Dňa 21.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 MINISTERSTVO FINANCIÍ SR

PI/Digitálne riziká, ktorým sú vystavené všetky finančné subjekty

Predkladateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Oblasť: financie Typ: PI

Dňa 21.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Návrhom zákona sa budú komplexne riešiť digitálne riziká, ktorým sú vystavené všetky finančné subjekty, pretože pri poskytovaní a využívaní finančných služieb používajú informačné a komunikačné technológie (IKT) a prispievajú tak k realizácii potenciálu digitálnych financií nakoľko ide o podporu inovácií a hospodárskej súťaže v bezpečnom digitálnom prostredí.

 MPK/Smernica Rady o iniciatíve Podnikanie v Európe: rámec pre zdaňovanie príjmov (BEFIT)

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Oblasť: financie Typ: MPK

Dňa 21.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh smernice Rady o iniciatíve Podnikanie v Európe: rámec pre zdaňovanie príjmov (BEFIT). 

 MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR

Zákon/Návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Oblasť: doprava Typ: zákon

Dňa 14.02.2024 vláda SR schválila s pripomienkami návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona sa bude prerokúvať v skrátenom legislatívnom konaní.

MPK/Predĺženie pravidelnej technickej kontroly pre motocykle, trojkolky a štvorkolky

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Oblasť: doprava Typ: MPK

Dňa 19.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

PI/Predĺženie platnosti výnimky použitia určitých nebezpečných látok v niektorých elektrických a elektronických zariadeniach

Predkladateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: životné prostredie Typ: PI

Dňa 22.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia. 

MPK/Zmena Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: životné prostredie Typ LP: MPK

Dňa 22.02.2024 bol v MPK zverejnený nelegislatívny materiál – Zmena Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025.

 MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

PI/Začiatok školského roka

Predkladateľ: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Oblasť: školstvo Typ: PI

Dňa 16.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

PI/Zdravotnícki záchranári vo vojenskom zdravotníctve

Predkladateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: zdravotníctvo Typ: PI

Dňa 21.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ... 2024, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov. 

 ÚRAD VLÁDY SR

Ostatný materiál/Návrh k problematike udeľovania národných víz vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: verejná správa Typ: ostatný materiál

Dňa 4.02.2024 vláda SR schválila Návrh k problematike udeľovania národných víz vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín.

 Ostatný materiál/Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: verejná správa Typ: ostatný materiál

Dňa 14.02.2024 vláda SR schválila Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky.

 MPK/Systemizácia štátnozamestnaneckých miest

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: verejná správa Typ LP: MPK

Dňa 16.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o systemizácii štátnozamestnaneckých miest.

 MPK/Výberové konania

Predkladateľ dokumentu: Úrad vlády Slovenskej republiky Oblasť: verejná správa Typ LP: MPK

Dňa 16.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v znení vyhlášky č. 507/2019 Z. z.

 INÉ

MPK/Predkladanie výkazov pri dohľade nad finančným trhom

Predkladateľ dokumentu: Národná banka Slovenska Oblasť: financie Typ LP: MPK

Dňa 22.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Národnej banky Slovenska z ... 2024, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. septembra 2018 č. 11/2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhom. 

MPK/Zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky

Predkladateľ dokumentu: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky Oblasť: verejná správa, bezpečnosť Typ LP: MPK

Dňa 22.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh na zrušenie niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky.