Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
2007-1

Líderka

Šanca pre vidiek

Hlavný cieľ


Predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie a uplatňovanie zásady rovného zaobchádzania vo všetkých prijímaných národných politikách. Zintenzívňovať spoluprácu štátnych, verejných, samosprávnych orgánov a aktérov občianskeho sektora vrátane mimovládnych organizácií v antidiskriminácii s cieľom budovania partnerstiev pri eliminácii diskriminácie z pohľadu rodu.

Čiastkové ciele projektu:

• Zohľadňovať rodové hľadisko vo všetkých prijímaných politikách a opatreniach naelimináciu diskriminácie a prejavov nerovnakého zaobchádzania vrátane používania rodovo citlivého jazyka v materiáloch Vidieckeho parlamentu (VIPA) určených pre aktérov politík na vidieku;

• zvýšenie motivácie a stimulácia dopytu po ďalšom vzdelávaní o diskriminácii z pohľadu rodovej rovnosti

• zosieťovanie aktívnych vidieckych žien v SR z rôznych sektorov (verejná správa, MVO, podnikateľky)

• boj proti rodovým stereotypom

• zviditeľnenie úspešných žien na Slovensku, spoločensko-kultúrne podujatie

• organizovanie mítingu žien v decembri 2010 s prezentáciou výsledkov projektu

VIPA na Slovensku je nezisková organizácia ktorej predmetom činnosti je podpora integrovaného rozvoja vidieka odbornými, advokačnými a informačno-komunikačnými aktivitami najmä formou dialógu vedeného na národnej úrovni na základe identifikácie potrieb vidieka na národnej úrovni. VIPA už od roku 2008 sa každoročne zaoberá problematikou diskriminácie s cieľom eliminovať bariéry najmä k podnikaniu žien spôsobené diskrimináciou a konzervatívnymi stereotypmi na pozíciu ženy, najmä na vidieku a zvýšiť líderstvo žien. Aktivitami predkladaného projektu chce VIPA SR podieľať sa na antidiskriminačných aktivitách z pohľadu rodu, zmierniť stereotypy v živote vidieckych žien a podporiť ich sebavedomie, čeliť predsudkom a stereotypom. Počas života sme do veľkej miery ovplyvnené a ovplyvnení diskrimináciou z pohľadu rodu - rodovými stereotypmi. To, čo vnímame ako mužské a ženské, považujeme za samozrejmosť, myslíme a konáme v stereotypoch. Vymaniť sa z ich vplyvu nie je ľahké a aj keby sme to dokázali, stretneme sa s obrovským nepochopením a odsudzovaním zo strany okolia. Napriek tomu je treba si uvedomiť, že stereotypy sú tým, čím sú, teda iba sociálnym konštruktom viazaným na historicko-kultúrne pozadie. Rozvoj našich osobných schopností a záujmov a právo na sebarealizáciu podľa vlastnej predstavy má prednosť pred spoločenskými očakávaniami od našej „mužskosti“ alebo „ženskosti“. Mali by sme mať možnosť sa stereotypom, ktoré nás ohrozujú vyhnúť bez rizika spoločenského odsúdenia. Ak sa nebudú rodové stereotypy podávať ako niečo nevyhnutné, „prirodzené“, ako spoločenský diktát, snáď to bude aspoň trochu možné.

Rodové stereotypy môžu viesť nie len k obmedzeniam v našich životoch, ale ich dôsledky môžu byť ohrozujúce aj pre rodiny.

Výstupom projektu je aj prezentácia príkladov dobrej praxe spracované ako prípadové štúdie prekonania diskriminácie u úspešných žien. Tieto sa budú vyberať aj v súťaži Úspešná žena – Líderka roka v októbri 2010.


Nominované ženy budú:

Líderky – Aktivistky- pôsobiace v 3.sektore –miestnej organizácii, združení

Líderky – Političky - pôsobiace v politike – starostky, členky miestneho zastupiteľstva

Líderky - Podnikateľky – ktoré podnikajú na vidieku

Líderky – Remeselníčky – tie ktoré zachovávajú tradičné remeslo a učia novú generáciu


Cieľová skupina 

Nepriamo:

ženy prostredníctvom ženských organizácií – rómskych žien organizovaných a majúcich kontakty v obciach s osadami marginalizovaných rómskych komunít (MRK),

žien všeobecne,

žien -podnikateliek ...

Priamo:

50 vidieckych žien na Slovensku na podujatí Úspešná žena – Líderka roka 2010

Verejnosť – prostredníctvom Vidieckeho parlamentu a jeho aktivistov, jeho aktivít


Región realizácie projektu

Banskobystrický kraj

Fotky sú v prezentácii – Šanca pre vidiek, treba ich vložiť ku každej akcii


Aktivity projektu:

DETVA - Vzdelávací workshop-seminár

Ako byť videné a počuté (ne/rovnaké)

v stredu 15. decembra o 15.00 hodine

Lektorka - Janka Ľuptáková


KRUPINA - Vzdelávací workshop - seminár

Odovzdanie štafety - Ako môže žena motivovať ženy

v piatok 17. decembra o 09.00 hodine,

Lektorka - Anna Borbuliaková


Vzdelávací workshop - seminár 

Ako sa zaradiť do pracovného procesu, ako prekonať bariéry ?

v utorok 11. januára 2011 o 11.30 hodine,

Lektorka Kamila Beňová


HONTIANSKE NEMCE - Vzdelávací workshop - seminár

Ako čeliť diskriminácii žien na vidieku ?

v stredu 12. januára 2011 o 11.00 hodine,

Lektorka - Kamila Beňová


KREMNICA - Vzdelávací workshop - seminár

Ako byť videné a počuté (ne/rovnaké)

v piatok 14. januára 2011 o 15.00 hodine

Lektorka - Janka Ľuptáková


DUDINCE - Vzdelávací workshop - seminár

Diskriminácia a čo s ňou?

Vo štvrtok 24. februára 2011 o 10.00 hodine,

Lektorka Viera Petrášová


KRUPINA - Seminár – Šanca pre vidiek 9.3.2011

Program:

Prezentácia realizácie projektu – Šanca pre vidiek

Prečo MDŽ ?

Nie, rodovým stereotypom. (doc. Ing. Viera Petrášová, CSc.)

Príklady dobrej praxe:

Ako byť videné /í /a počuté/í/ (ne/rovnaké/í/ ) – obyvateľky Útulku Nová Dolina v Kremnici

Ľudmila Bátorová – výrobkyne kraslíc, víťazka medzinárodného salónu kraslíc v Ríme a rôznych významných ocenení

Mária Muráriková medovníkarka z Trenčína Olympíjska víťazska z kulinárskej olympiady Erfurt- nemecko za dielo "Kráľovská večera." nositeľka viacerých zlatých medialí naposledy zlatá mediala z Expogast 2010 Luxemburg dielo "Svadobné šaty", zlatá mediala Danubius Gastr dielo "Láska ide cez žalúdok".


Zvolen - Workshop - Vidiecke ženy Sýrie a Slovenska

Vo štvrtok 17. marca 2011 o 9.00 hodine

Lektorka Viera Petrášová


Workshop sa uskutočnil na základe požiadavky sýrskych hostí SPU v Nitre, ktorí navštívili univerzitu v rámci bilaterálnej spolupráce medzi SPU v Nitre a ACSAD (Arabského centra pre štúdium Aridných zón a suchých pôd so sídlom v Damasku, Sýria).Cieľom návštevy zástupcov ACSAD bol tréning a výmena skúseností v oblasti postavenia žien na vidieku v Európe a v arabských krajinách, možností ich podnikania v poľnohospodárstve, a ich pôsobenia v neziskovom sektore. Súčasťou programu bolo aj stretnutie so zástupkyňami Vidieckeho parlamentu a so ženami - líderkami, ktoré odovzdali sýrskym partnerom cenné poznatky o podnikaní žien na vidieku a o pozícii našich jednoduchých žien a ich motiváciách k prekonaniu bariér rodových stereotypov a nerovnosti zaobchádzania. Workshopu sa zúčastnili sa ako zahraniční zástupcovia zúčastnili Prof. Mohamed H.Abdel Aal - riaditeľ odboru poradenstva v poľnohospodárstve a pracovníci tohto odboru Umeima Mhd Khair Alhumsi. Haitham Alhajali a doc. dr. Anna Voronina zo štátnej Poľnohospodárskej Timiryazovskej univerzity v Moskve.

Priložené fotografie