Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Malé zamyslenie sa na súčasné spoločenské dianie

Ing. Karol Herian , CSc., Žilina

Žijeme v čase, keď sa  zas v spoločnosti prebúdza záujem o súčasné dianie a  vzniká úprimné úsilie za  vybudovanie slušného Slovenska. Z tohto dôvodu dovoľujem si zaujať i ja svoj názor i stanovisko k súčasnému spoločenskému vývoju a to ako dlhoročný pracovník v potravinárskom priemysle i ako zástupca  Vidieckeho parlamentu na Slovensku.

V súčasnom období, po vražde novinára a jeho priateľky, celé Slovensko prežíva rušné obdobie na celospoločenskej úrovni, ktoré môže mať ďalekosiahly dopad na ďalší vývoj nášho štátu. Už sa nejedná iba o vyšetrenie vraždy, ale aj o to ako zo Slovenska spraviť  slušnú krajinu, kde ľudia budú mať istoty, kde sa bude rozvíjať zdravé podnikateľské prostredie, kde si budeme chrániť  prírodu a ľudia nebudú za lepším životom odchádzať do zahraničia. Na jednej strane sa ukazuje, že tak, ako žijeme sa nedá ďalej žiť, že potrebujeme sa oslobodiť od  súčasných politických i hospodárskych  škandálov a neriešení aktuálnych problémov ľudí a na druhej strane vzniká obava, či požadované zmeny prinesú skutočné zlepšenie situácie.

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku  nie je žiadna politická organizácia, ale vo svojom poslaní má za cieľ presadzovať zvyšovanie   kvality života na vidieku a podporovať vidiecke aktivity. Preto máme záujem o to, sme napomáhali plniť potreby vidieka a prispeli pri vytváraní zásad  slušného a perspektívneho života aj na vidieku. Z tohto dôvodu plne chápeme a podporujeme požiadavky ľudí na námestiach našich miest, ale aj v celom Slovensku. Môžeme byť predsa spokojní s tým, že sebestačné Slovensko je zrazu zadlžené a majetok získali beztrestne rôzni špekulanti a doposiaľ neboli za to potrestaní ?  Môžeme byť  spokojní s tým ako sa hospodári s pôdou, ako sa stráca  úrodná zem, ako zanedbávame lúky a pasienky, ako sa pôda predáva špekulantom ? Môžeme byť spokojní s tým ako štát podporuje veľkých podnikateľov našich i zahraničných a podporuje i tých čo nič nerobia a nechcú pracovať ?  Môžeme byť spokojní s tým, ako je zanedbaná zdravotná starostlivosť a výchova mladých ľudí ? Môžeme byť spokojní s tým ako nezdravo žijeme, ako nedokážeme byť sebestační vo výrobe potravín a sme odkázaní na dovoz základných potravín ?  Príčinu týchto problémov však je potrebné hľadať nielen v riadení štátu, ale aj v úpadku morálky a v nedostatočnom obhajovaní pravdy i etických zákonov. Prečo sa tieto podstatné problémy doposiaľ neriešili a stali sme sa nesamostatnými a odkázaní na zahraničie ?  Takýchto otázok a neriešených problémov je ešte podstatne viac a dotýka sa to všetkých nás.

Slovensko je predsa krásna a bohatá krajina, ktorú nám môže celý svet len závidieť.  Od nežnej revolúcie na Slovensku však nemáme žiadny perspektívny plán  rozvoja nášho hospodárstva a plány boli riadené z pohľadu okamžitého   materiálneho využitia pre vybrané skupiny ľudí. Všetky plány sa robili len na 4 ročné volebné obdobie. Ľudia na vidieku sa však zaujímajú aj o tom čo bude potom ! Nemôžeme sa predsa spoliehať len na to, že na Slovensku bude montážna hala na automobily a necháme si ďalej likvidovať pôdu a naše poľnohospodárstvo ? Prečo sa u nás nevyužívajú skúsenosti z vyspelých krajín pri zabezpečovaní potravinovej sebestačnosti ? Mnohí si predsa pamätáme, že aj u nás sa robili i dlhodobé, perspektívne plány. V takom poľnohospodárstve i v krajinotvorbe však treba plánovať minimálne na 20 rokov dopredu a tieto zámery by sa nemali každú chvíľu meniť.

Tých súčasných problémov, ktoré sa dotýkajú ľudí i na vidieku je celá rada. Mnohé organizácie a aj Vidiecky parlament už v minulosti viac krát poukazoval na problémy a požiadavky vidieka, no nie vždy sa to stretlo s priaznivou odozvou na zodpovedných                                      miestach. Bola to možno aj naša chyba, že sme neboli dôslední pri presadzovaní  záujmov vidieka. Prevažne však naše požiadavky skončili na tom, že nemáme na to potrebné finančné prostriedky. Znova sa však zamýšľame nad tým, či sme naozaj takí chudobní, alebo neschopní spraviť zásadné zmeny v riadení štátu . Očakávali sme od minulých vlád, že sa budú robiť zásadné úsporné opatrenia ako napr. prehodnotenie súčasného  členenia a počtu okresov a krajov s tisíckami štátnych zamestnancov, s úsporami v počte členov parlamentu, s úsporami v zoštíhlení ministerstiev a celej štátnej správy. Všetci vidíme, aké nedostatky sú v školstve, že nemáme už skoro žiadne odborné učňovské a stredné odborné školy, ale máme nadbytočne veľa vysokých škôl, hoci tisíce študentov odchádza študovať do zahraničia. Prečo štát podporuje školy, ktorých absolventi sú v praxi nepoužiteľní ? Koľko prostriedkov sa zbytočne premrhalo pri budovaní našich  diaľnic a podobne by sa dalo veľa veci a nedostatkov pospomínať. Tých finančných prostriedkov by sa určite našlo dostatok, no nemali by sa uprednostňovať žiadne stranícke a ani osobné záujmy, ale vždy iba to, čo má celospoločenský prospech. Prečo dokážu Ázijské štáty tak rýchlo hospodársky napredovať, lebo dokázali  sa podriadiť celospoločenským potrebám a dôsledne odstrániť korupciu, ktorá nás žiaľ vo veľkej miere  pohltila.

Sme si vedomí, že na ozdravenie naše spoločnosti treba ešte dlho cieľavedome pracovať. Za Vidiecky parlament na Slovensku a verím, že ostatní to tak cítia,  doporučujeme, aby si naša spoločnosť vytýčila podstatné perspektívne ciele, ktoré by sa mali dostať i do ústavy. Jedným z takých cieľov by malo byť opätovné dosiahnutie potravinovej sebestačnosti, lebo potraviny sa stávajú celosvetovo strategickou surovinou. Od takéhoto zákona by sa potom odvíjali ďalšie zákony o ochrane pôdy, oživenia poľnohospodárstva i rozvoj potravinárskeho priemyslu. Ďalším  ústavným zákonom by mala  byť ochrana prírody.

Náš vidiek, tak ako aj celé naše Slovensko má túžbu žiť v dobrom, spravodlivom štáte, kde nebude vládnuť arogancia moci a mafiánske spoločnosti, ale štát bude skutočným služobníkom ľudu. Musíme si predsa obnoviť a pestovať našu  národnú hrdosť i sebestačnosť a spájať všetky sily za dosiahnutie týchto cieľov. Veľmi dôležité je, aby štát perspektívne podstatne viac pomáhal najmä rozvoju strednej vrstvy obyvateľstva a aj malým a stredným podnikateľom, ktorí vytvárajú istoty a umožňujú tvoriť niečo nové    a zamestnať tak veľkú časť obyvateľstva.

Sme presvedčení, že aj súčasné masové protesty ľudí majú takéto spomínané ciele. Ostáva nám dúfať, že očakávané zmeny prispejú k naplneniu zásad slušného prosperujúceho Slovenska a tým aj k spokojnosti života ľudí aj  na vidieku. Bude však veľmi záležať aj na nás, akých ľudí si zvolíme na vedúce riadiace orgány, kde by nemali prevládať stranícke záujmy ale len hlboká odbornosť. Držme si palce, aby sa nám to podarilo !!!