Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
novot_

Malé zamyslenie sa nielen nad ovčiarstvom


Ing. Karol Herian, CSc., Žilina


V tomto roku sa po nútenej odmlke spôsobenej opatreniami proti pandemickým ochoreniam znova naplno rozbehla ovčiarska sezóna a s ňou spojené krásne  ovčiarske podujatia pre verejnosť. Ľudia s potešením uvítali obnovenie tradičných verejných  podujatí ako bola napr. Ovčiarska nedeľa v Múzeu Liptovskej dediny v Pribyline, tradičné veľkolepé Ovenálie, ktoré zorganizoval Zväz chovateľov oviec a kôz na amfiteátri vo Východnej,  viaceré akcie Bačovej cesty napr. na salaši v Pružine u Oľgy Apoleníkovej a naposledy i krásne podujatie Novoťská hrudka v Novoti pod vedením Jozefa Kondelu.  Boli to ozajstné krásne propagačné podujatia na oslavu ovčiarstva. Uskutočnilo sa tam viacero ukážok spracovania ovčieho mlieka, mnohé súťaže v kvalite ovčích mliečnych výrobkov, boli tam mnohé stánky s tradičnými remeslami i predajom našich špecialít a hlavne bol tam vždy i krásny kultúrny  folklór i ďalšie atrakcie. Ozaj treba poďakovať organizátorom za tieto krásne i poučné podujatia, na ktorých sa zúčastnilo tisíce návštevníkov. S potešením možno konštatovať, že naši obyvatelia sa hlásia k našim tradičným výrobkom i potravinám a stále  si s úctou pripomínajú naše tradičné  bohatstvo. Však ozaj máme sa s čím aj pochváliť, lebo naše ovčiarske  výrobky stále sú preferované a ich sortiment i kvalita sa neustále zlepšuje.

Na týchto slávnostiach odznelo od zodpovedných pracovníkov veľké množstvo slov o prednostiach a prínose nášho ovčiarstva pre našu spoločnosť a to v oblasti zdravotného prínosu, ekológie životného prostredia i kultúrneho  bohatstva, no odzneli i nepríjemné konštatovania o súčasnej situácii v rozvoji ovčiarstva. Napriek všetkým prednostiam  a prínosom, stavy oviec sa sústavne znižujú, zvyšuje sa plocha zarastených lúk a pasienkov, súčasná pomoc rozvoju chovu oviec je stále nedostatočná v porovnaní so zahraničím a mladí ľudia nemajú záujem pracovať v poľnohospodárskej prvovýrobe a ani pri spracovaní potravín. Dokonca i na naše tradičné ovčiarske výrobky musíme dovážať mlieko zo zahraničia, kde sa im to oplatí robiť a u nás nie. Ako je to možné, že vo vyspelých  štátoch sa dokážu vo zvýšenej miere venovať poľnohospodárstvu i potravinárstvu a že nie sú odkázaní na dovoz základných potravín zo zahraničia tak ako je to u nás ? 

Potravinová dostatočnosť a dostupná sebestačnosť zvlášť v súčasnej dobe sa stáva prvoradým strategickým cieľom  aj vo vyspelých krajinách, no u nás stále sme to nedocenili.  Od našej nežnej revolúcie u nás  nastal  prudký úpadok  poľnohospodárstva i potravinárstva a stali sme sa nesebestačnými v zásobovaní základných potravín. Preto je ozaj vysoko aktuálne, aby sme zvlášť v súčasnom období i my nehľadali iba rôzne  výhovorky a plané sľuby, ale aby sme sa urýchlene  zorientovali a radikálnejšími opatreniami prispeli nielen k rozvoju ovčiarstva, ale aj celého poľnohospodárstva a potravinárstva. Všeobecným problémom nie je iba nedostatok peňažného zabezpečenia, ale v dodržaní princípov „zdravého sedliackeho rozumu“ a v dodržaní základných etických princípov i morálky. Obyčajní nezaujatí ľudia sú už znechutení  neustálymi  problémami a zasahovaniu politických strán do riešenia aktuálnych životných problémov. Finančnú pomoc a rezervy je potrebné hľadať nielen vo zvyšovaní daní a poplatkov u ľudí i podnikateľov, ale  najmä v samotnom riadení národného hospodárstva, kde by mali rozhodovať skúsení odborníci a nie ľudia dosadení z politických strán. Potrebujeme ozaj tisíce štátnych úradníkov  v takom veľkom počte okresov i krajov, prečo máme taký veľký počet pracovníkov na ministerstvách, prečo nedošlo k zlúčeniu viacerých rezortov, prečo máme taký vysoký počet vysokých škôl, ktorých absolventi nemajú u nás uplatnenie, prečo je taký veľký počet vysoko platených pracovníkov v súdnictve, pričom  ich rozhodnutia trvajú neúmerne dlho a podobných rezerv je ešte veľmi veľa, no na ich riešenie je potrebná odvaha, veľká pokora a účinná spolupráca. Na tieto problémy sa už dlhší čas z rôznych  spoločenských organizácii  poukazuje, no doposiaľ  nenašlo sa  účinné  riešenie. Pri dodržaní  uvedených zásad rozumného , úsporného riadenia nášho hospodárstva, by sa určite našli prostriedky na rozvoj nielen pôdohospodárstva, ale i na rozvoj strednej vrstvy podnikateľov, na rozvoj  zdravotníctva i školstva a pod.  Bez naozajstného  radikálnejšieho riešenia sme odkázaní na neustály úpadok životnej úrovne čo by sme nemali dopustiť. Možno by nám na začiatok pomohlo využiť i skúsenosti z  vyspelých štátov, kde sa už dokázali vysporiadať s podobnými problémami.

Treba veriť, že sa i u nás nájde dobré riešenie a nájde sa dostatočná podpora a spolupráca k dosiahnutiu obnovy našej potravinovej sebestačnosti a taktiež i k zlepšeniu našich životných problémov. Máme predsa i tu na Slovensku dobré  prírodné podmienky a veľa schopných  a oddaných ľudí, ktorí by boli ochotní prispieť  k skutočnému riešeniu spomínaných problémov.


Priložené fotografie