Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - zrušenie výzvy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie, rozhodlo o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačné ciele 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, kód výzvy OPŽP-PO4-11-1.