Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
foto WS prešov SOSpodnikania 8.4 (1)

Mládežnícky (parti) maratón - počas dvoch dní - 19. a 20. novembra

Vážené dámy, vážení páni, milé priateľky a milí priatelia otvoreného vládnutia,

radi by sme Vám dali do pozornostidvojdňové online podujatie zamerané na participáciu mladých, ktoré pripravujeme v rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2020 online, pod názvomMládežnícky (parti) maratón. 

Ako samotný názov napovedá, počas dvoch dní -19. a 20. novembrasa prostredníctvom dvoch diskusií a dvoch workshopov pozrieme na zapájanie mladých do verejných politík z rôznych pohľadov. Tešiť sa môžete na: 

19. NOVEMBER 2020:

10:30 - 12:00: DISKUSIA: Mladí ľudia - participácia - verejné politiky, vysielaná na Youtube OGP Slovensko

Téma: Chcete sa dozvedieť viac o inovatívnych prístupoch a zaujímavých modeloch participácie mladých? Konferenčné leporelo dobrých príkladov z praxe slovenskej verejnej správy, zamerané na rozširovanie možností zapájania mladých ľudí do spolurozhodovania. 

o  Prečo je dôležité, aby aj deti a mladí ľudia mali svoj hlas v témach, ktoré sa ich týkajú? 

o  Prečo je pohľad mladých odlišný od pohľadu dospelých? 

o  Ako majú byť potreby mladých ľudí zohľadnené v tvorbe verejných politík? 

o  Ako vytvoriť podmienky na to, aby bolo počuť hlas mladých? 

o  Prečo si mladí všímajú veci, ktoré iní nevidia a poskytujú tak neoceniteľný vhľad aj do tvorby verejných politík?

Diskusiu moderujeJán Orlovský, diskutujúMatúš Lukačovič(mesto Hlohovec),Štefan Bieľak(mesto Spišská Belá),Ondrej Gallo(Nadácia pre deti Slovenska) aBarbara Gindlová(Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti). Diskusia bude streamovaná na kanáli Youtube OGP Slovensko (https://www.youtube.com/channel/UCvc9yQ_9nA3OFk-ZZHx-_1A)

13:00 - 14:30: DISKUSIA: Kto podporí participáciu mladých? Pohľad do budúcnosti alebo kde hľadať spojencov, vysielaná na Youtube OGP Slovensko

Téma: Mladí ľudia tvoria veľkú časť populácie, preto by sa mali spolupodieľať na politickom a občianskom živote. 

o  Ako dostať tému participácie, občianskej gramotnosti a aktívneho občianstva do vzdelávania na školách? 

o  Aké sú bariéry a riziká zavádzania participácie na školách? 

o  Ako systémovo podporiť živé procesy participácie mladých v školskom prostredí? 

o  Čo bráni inováciám – financie, záujem škôl, personálne kapacity? 

o  Ako podporovať inovatívne projekty a programy na školách?

o  Ako by mal štát vytvárať podporné mechanizmy? 

o  Akú úlohu zohráva samospráva? 

o  Ako reagujú na tému participácie mladých samosprávne kraje, mestá, obce? 

Diskusiu moderuje Ondrej Gallo, diskutujú Juraj Lizák (Rada mládeže Slovenska), Zuzana Čačová (Nadácia otvorenej spoločnosti), zástupca /zástupkyňa MŠVVaŠ SR – TBCKatarína Čavojská (Národný projekt Výskum MNO na ÚSV ROS) a Peter Lenčo (IUVENTA). Diskusia bude streamovaná na kanáli Youtube OGP Slovensko (https://www.youtube.com/channel/UCvc9yQ_9nA3OFk-ZZHx-_1A)  

 20. NOVEMBER 2020: 

13:00 - 14:30: WORKSHOP Párty škola: Ako podporiť demokratické prostredie na školách (Nadácia otvorenej spoločnosti), platforma Zoom. POZOR! Účasť limitovaná! 

Čo všetko musí fungovať, aby vládla v škole otvorená atmosféra a bolo možné zapájať deti do rozhodovacích procesov? 

Na workshope si vyskúšate na konkrétnych situáciách, čo to znamená reálna participácia so spoluúčasťou detí a mladých ľudí a kedy sa jedná len o dekoráciu alebo inú formu formálnej participácie. Praktický návod pre učiteľov a pracovníkov s mládežou na tému, ako zvyšovať účasť detí a mladých ľudí na živote školy a spolurozhodovaní. Demokratickú atmosféru sa Nadácia otvorenej spoločnosti snaží budovať  v školách, ktoré sú zapojené do programu Otvorené školy. Jeho cieľom je podporiť demokratické prostredie v školách a výchovu k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a práce žiackych školských rád, ktoré sú zároveň aj overenými prostriedkami prevencie pred negatívnymi javmi ako radikalizmus a extrémizmus, apatia apod. Program vychádza z predpokladu, že o tom, ako funguje demokracia, sa  mladí ľudia najlepšie naučia jeden od druhého a v bezpečnom prostredí, kde trávia podstatnú časť svojho dňa. Čiže kľúčové nie sú ani tak knihy a poučky, ako praktický návod ako na to. 

 Workshop facilitujúZuzana Čačová a Erika Szabóová. Workshop bude realizovaný prostredníctvom platformy Zoom.

!POZOR! Účasť na workshope je limitovaná na max 20 osôb,odkaz na workshop bude zaslaný zaregistrovaným účastníkom a účastníčkam vopred. 

15:30 - 16:30: WORKSHOP: Mládežnícky ZOOM: do mesta alebo na vidiek? (Vidiecky parlament na Slovensku), platforma Zoom

Workshop je venovaný projektu Vidiecka mládež v regióne, ktorý okrem iného zbieral názory mladých ľudí žijúcich vo vidieckych oblastiach na služby verejnej správy. Mládež často hodnotí svoje okolie kriticky. Na druhej strane ťažšie formuluje svoje spoločenské požiadavky, či nachádza spôsoby, ako sa zapojiť do rozhodovacích procesov. Pomocnú ruku môžu podať samosprávy, prostredníctvom pracovníka s mládežou, ktorý v spolupráci s mimovládnymi

organizáciami dokáže aktivovať jej potenciál. 

Prizoomujte sa k tejto téme, vžite sa do „kože“ mladej generácie a zažite zaujímavé akcie, ktoré sa realizovali v rámci projektu. Interakcie účastníkov vytvoria dej a na konci živej diskusie sa pokúsime nájsť odpoveď na otázku: Aké dôvody majú mladí ľudia, aby zostali žiť a pracovať na vidieku? 

Workshop facilitujú Mária Behanovská, Monika Slaninová, Mária Čuchtová a Jakub Dvorský.  Odkaz na workshop bude zaslaný zaregistrovaným účastníkom a účastníčkam vopred. 

 NA CELÉ ONLINE PODUJATIE JE POTREBNÉ VOPRED SA ZAREGISTROVAŤ NA ODKAZE: https://forms.gle/AUf3HTdQk37ij1tQ8

 Ak Vás zaujímajú aj ďalšie podujatia, ktoré v rámci Týždňa otvoreného vládnutia 2020 organizujeme, neváhajte nás sledovať na Facebooku, kde máme vždy aktuálne informácie. 

 V prípade akýchkoľvek otázok sa na mňa neváhajte obrátiť. 

 S pozdravom,

 Lucia Lacika

Kontaktná osoba Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku|

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

https://infoweb.minv.sk/podpis/img/whole.12529471.png

Pribinova 2|812 72 Bratislava|Slovenská republika

Sídlo: Cukrová 14|813 39 Bratislava|Slovenská republika

tel.: +421 2 509 44 924

lucia.lacika@minv.sk|www.minv.sk