Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
podohospodarska_platobna_agentura_0

MPRV: PPA začala s registráciou žiadateľov pre Zelenú naftu v roku 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA)  začala s registráciou slovenských poľnohospodárov pre opatrenia Zelená nafta v roku 2020. Výzva na registráciu žiadateľov je určená pre oprávnených žiadateľov, ktorí ešte nie sú zaregistrovaní v DataCentre. Sumou 30 000 000 EUR agrorezort podporí špecializovanú rastlinnú a živočíšnu výrobu s cieľom zvýšenia sebestačnosti. Aktiváciu konta je potrebné zaslať v termíne do 07. augusta 2020.

Zelená nafta 2019+  je podpora poľnohospodárskej prvovýroby vo forme vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov, a to vo výške vyčíslenej na základe štandardizovanej spotreby pohonných hmôt na 1 ha konkrétnej poľnohospodárskej plodiny a na 1 kus hospodárskych zvierat, u hydiny je tento výpočet na 1000 ks. V živočíšnej výrobe bude podpora zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní, hydiny a včiel. V rastlinnej výrobe pôjde predovšetkým o vybrané druhy ovocia, zeleniny, strukovín, okopanín ako napríklad zemiaky a cukrová repa. Nechýbajú ani olejniny ako mak či ľan. Podporené budú tiež pestovanie chmeľu, viniča, či liečivých rastlín.

Žiadateľom o Zelenú naftu je umožnené podávať žiadosti elektronicky. Cieľom elektronizácie je zefektívnenie, zjednodušenie a stransparentnenie priebehu administrácie podporného opatrenia ako na strane žiadateľov, tak aj na strane PPA. PPA tento týždeň zverejnila Výzvu pre oprávnených žiadateľov k povinnej registrácii v DataCentre prostredníctvom formuláru – Žiadosť o aktiváciu konta.


MPRV: Aktivácia konta nenahrádza samotné podanie žiadosti o poskytnutie pomoci.

Výzva na registráciu žiadateľov je určená  pre oprávnených žiadateľov na podporné opatrenie Zelená nafta 2020, ktorí ešte nie sú zaregistrovaní v DataCentre. Oprávnení žiadatelia pre rok 2020, ktorí sa registrovali v roku 2019 na čerpanie štátnej pomoci na podporné opatrenie vo forme úľav na environmentálnych daniach, nie sú povinný sa opäť registrovať. Ak vznikla zmena údajov UŽ ZAREGISTROVANÝM SUBJEKTOM v systéme ITMS2014+, je potrebné vykonať ich aktualizáciu pred podaním žiadosti o zelenú naftu. Žiadosť o aktiváciu konta je potrebné zaslať do DataCentra v termíne do 07. augusta 2020. Portál pre registráciu je dostupný na webovom odkaze: https://www.itms2014.sk/

Podanie žiadosti o aktiváciu konta nenahrádza samotné podanie žiadosti o poskytovanie pomoci Zelená nafta 2020! Ak má žiadateľ záujem o čerpanie štátnej pomoci na podporné opatrenie vo forme úľav na environmentálnych daniach a neregistroval sa v DataCentre v roku 2019, musí podať žiadosť o poskytovanie pomoci na základe Výzvy, ktorú zverejní PPA na svojom webovom sídle. Bližšie informácie k podpornému opatreniu Zelená nafta 2020 sú dostupné na stránke PPA v časti Podpory/Štátna pomoc/Výzvy.


Autor článku: Daniel Hrežík - hovorca MPRV SR