Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

návrh zákona o dobrovoľníctve

V súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky pripravilo ministerstvo vnútra v spolupráci so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií návrh zákona o dobrovoľníctve.

Predložený návrh zákona upravuje právne postavenie dobrovoľníka. 

Definuje dobrovoľníka a taxatívne vymedzuje, čo sa nepovažuje za dobrovoľnícku činnosť. 

Upravuje sa právne postavenie vysielajúcej organizácie a jej povinnosti vo vzťahu k dobrovoľníkovi.

Návrh zákona bol predmetom predbežného pripomienkového konania, v rámci ktorého povinné rezorty:

ministerstvo financií, ministerstvo hospodárstva, ministerstvo životného prostredia a ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny 

zaujali k návrhu pozitívne stanovisko. 

Požiadavka Ministerstva financií SR o tom, že prípadné nároky pri realizácii zákona budú uhrádzané v rámci ich rozpočtov bola zapracovaná v doložke vplyvov v časti poznámka.

Bližšie o uvedenom materiáli nájdete na stránkach Centrálneho portálu pre neziskový sektor.

Uvedený materiál sa nachádza v štádiu: Medzirezortné pripomienkové konanie (ďalej len „MPK“)

Ukončenie MPK je stanovené na 18.05.2011.

V prípade, že máte k uvedenému materiálu pripomienky, prosíme Vás o ich zaslanie na: andrejkovic@1snsc.sk