Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

OZ Vidiecky parlament na Slovensku uskutočnil seminár z projektu Vidiecka mládež v regióne

OZ Vidiecky parlament na Slovenskuuskutočnil seminár zprojektu Vidiecka mládež v regióne, ktorého cieľom je podpora a angažovanosť mladých ľudí na vidieku. Seminár sa uskutočnil na Úrade Prešovského samosprávneho kraja dňa 3.10.2019.

Účelom projektu „Vidiecka mládež v regióne“ je regionálne zapájanie mladých ľudí do 30 rokov do prípravy, implementácie a následne hodnotenia regionálnych politík a rozhodnutí. Projekt je zameraný na naplnenie cieľov Operačného programu Efektívna verejná správa a je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

V programe seminára odzneli nasledovné témy:

Predstavenie projektu, vyhodnotenie diskusií a dotazníka z komunikácie s mladými ľuďmi, komunikácia so samosprávami – vyhodnotenie prieskumov v rámci realizácie projektu, iniciatíva malých vidieckych obcí, scitlivovanie verejnosti voči formám diskriminácie, multisektoroví partneri a platformy, informácia o Vidieckom parlamente mladých na Slovensku, predstavenie koncepčného dokumentu projektu.

Základným predpokladom rozvoja vidieka, aby tu žili spokojní ľudia s kvalitou života ako ľudia v mestách, je zlepšenie ekonomickej situácie. Ak bude fungovať sebestačné poľnohospodárstvo bude fungovať aj ekonomika a tým pádom sa bude rozvíjať aj vidiek. Úpadky vidieka sa prejavujú prehlbovaním regionálnych rozdielov, nespravodlivým financovaním miest a obcí, vyľudňovaním obcí.

Mladí ľudia odchádzajú do väčších miest alebo do zahraničia. Odznelinávrhy na riešenie tejto situácie.Dofinancovať prenesené kompetencie. Vyrovnať finančné hendikepy medzi malými a veľkými samosprávami. Prioritne podporovať regionálnu ekonomiku, tým vytvárať pracovné príležitosti na vidieku, čím sa spomalí vyľudňovanie a vidiek sa začne rozvíjať. Niektoré súčasné dotačné opatrenia zmeniť na systémové (napr. individuálne potreby obcí – dotácia MF). Kombinovaný systém financovania miest a obcí. Možnosť získania fondov z EÚ aj pre malé samosprávy bez spolufinancovania a náročnej administrácie projektov.

K téme scitlivovanie spoločnosti voči diskriminácii prebehla široká diskusia. Starostovia sa ozvali, že sa cítia diskriminovaný, lebo jednému predchádzajúci starostovia nechali obec v žalostnom stave, kde nie je vodovod, kanalizácia, všetko chátra. Druhý sa cíti diskriminovaný, lebo je starostom obce do 500 obyvateľov, nemá marginalizované skupiny a na väčšinu výziev nie sú oprávneným žiadateľom.

Mladí ľudia potrebujú pravidelné stretnutia so zástupcami samosprávy, priestor pre realizáciu aktivít mládeže, prizývať mladých ľudí k tvorbe návrhov rozvojových projektov a ich realizácií, rozširovať možnosti prístupu k informáciám. Je potrebné rozvíjať potenciál miestnych ekonomík vrátane prírodného a kultúrneho dedičstva, podporovať vznik miestnych trhov, zvyšovať atraktivitu územia pre každodenný život obyvateľov.

V diskusii účastníci navrhli, aby sa mladí ľudia zapájali do komunálnej politiky a lepšie je raz zažiť skúsenosť, ako o nej 100 krát počuť. K téme diskriminácie sa vyjadrili, že ňou je aj nerovnosť regiónov Slovenska. Odznel návrh, aby sa najmä mladí ľudia a obce na vidieku učili od iných krajín a preberali ich skúsenosti. 


Prešov, 03. október 2019