Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
104689224_3048403555244616_1847711690211532496_n

OZ VIPA SK zúčastnila webináru „Rastúca odolnosť potravín v časoch Covid-19

OZ VIPA SK zúčastnila webináru „Rastúca odolnosť potravín v časoch Covid-19 - Nové nástroje a prístupy pre agroekológiu“

V časoch pandémie Covid-19 je nevyhnutné hľadať nové postupy a inovatívne riešenia vo všetkých hospodárskych oblastiach. V poľnohospodárskom sektore sa pravidelne vyskytujú epidémie rôznych škodcov, ktoré ničia úrodu alebo úrodu ohrozujú prírodné živly. Škody, ktoré vzniknú sa prejavia buď zvýšením cien produktov, alebo jeho nedostupnosťou. Okrem toho, poľnohospodárstvo v súčasnosti čelí mnohým výzvam, ktoré vyplývajú z aktuálnej pandémie Covid-19. Počas ekonomickej krízy zapríčinenej vírusom Covid-19 vznikli problémy spojené nielen s produkciou ale aj s odbytom potravín.


Ekonomická kríza zasiahla veľké farmárske a potravinárske spoločnosti, ktoré sú viazané na globálny trh, ale i malých a stredných podnikateľov v poľnohospodárskom sektore, ktorí sa zameriavajú na predaj regionálnych produktov, prevažne na domácom trhu. Malí a strední podnikatelia nedokážu cenou svojich výrobkov konkurovať veľkých spoločnostiam, a preto sa cítia znevýhodnení na trhu s potravinami a apelujú na legislatívne zmeny. Počas pandémie Covid-19 sa ukázalo, že v konečnom dôsledku práve malé a stredné firmy dokážu zabezpečiť trvalú produkciu kvalitných potravín a dokážu ich kontinuálne dodávať na miestny trh. Naproti tomu veľké farmárske a potravinárske spoločnosti v časoch pandémie bojujú s nedostatkom lacnej pracovnej sily zo zahraničia, či s obmedzenou medzinárodnou prepravou potravín do cudziny, ktorú limitujú rozdielne hygienické a bezpečnostné opatrenia v Európskych krajinách. A v celkovom dôsledku sa to prejavuje zvyšovaním ceny potravín.


Ekonomická aj sociálna kríza Covid-19 prinútila spoločnosť v európskych krajinách zamyslieť sa nad dôležitosťou regionálnych a miestnych producentov farmárskych výrobkov. Na vzniknutú situáciu reagujú mnohé európske iniciatívny ako je Fórum Synergies (www.forum-synergies.eu) a ARC 2000 (www.arc2020.eu), ktoré dňa 17.6.2020 usporiadali na túto tému webinár „Rastúca odolnosť potravín v časoch Covid-19 - Nové nástroje a prístupy pre agroekológiu“ (Growing food resilience in Covid-19 times - New tools and approaches for agroecology; http://forum-synergies.eu/article705.html), ktorý bol určený pre mimovládne organizácie a medzinárodné siete organizácií. Cieľom webináru bolo zodpovedať na otázku: „Ako sa v časoch krízy Covid-19 zintenzívnili miestne agroekologické potravinové iniciatívy? Kríza spôsobená pridala zástupcom zdravých a bezpečných potravín mnoho ďalších výziev, ktorým musia čeliť. To podnietilo zintenzívnenie komunikácie s miestnymi a regionálnymi producentami a s mimovládnymi organizáciami nielen na miestnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Zástupcovia OZ VIPA SK sa zúčastnili medzinárodného webináru, aby si mohli vymeniť názory a skúsenosti zo zástupcami iných organizácií z mnohých európskych krajín (napríklad Írska, Veľkej Británie, Grécka Španielska, Portugalska, Rumunska, Českej Republiky a iných, ale aj zo zámoria, z Kanady).


Webinár moderoval Davie Philip z Írska, ktorý v súčasnosti pôsobí ako manažér programu „Community Resilience Programme“, ktorý sa vyvinul z programu „Community Powerdown Programme“ v roku 2010. Celkovo odzneli 3 prednášky, ku ktorým sa vyjadrovali účastníci webináru a námety mohli podrobnejšie diskutovať vo virtuálnych miestnostiach v užšom okruhu odborníkov. V závere boli najdôležitejšie postrehy zhrnuté a budú zverejnené online na web stránkach organizátorov podujatia. Cieľom prednášok bolo ukázať príklady dobrej praxe o spolupráci mimovládnych organizácií a malých a stredných podnikateľov z miestnych a regionálnych producentov potravín. Zdôraznila sa potreba vzájomného zdieľania informácií prostredníctvom sociálnych sietí, alebo webových platforiem, ktoré spravujú mimovládne organizácie.


Prvú prednášku prezentovali zástupcovia neziskovej organizácie In LOCO z Portugalska, ktorá pôsobí v oblasti certifikácie potravín a vzdelávania na juhu Portugalska od roku 1988. Poukázali na potrebu zvyšovania povedomia o vzdelávaní v oblasti potravín a budovania pedagogických kapacít, zdravotníckych opatrovateľských služieb a o sprostredkovateľoch sociálnych služieb. Motiváciou organizácie In LOCO je nájsť ekonomický model ako ponúknuť kvalitné a zdravé potraviny s cenou jednej porcie za 1 EUR. V súčasnosti je pre nich výzvou zriadenie Observatória potravinovej bezpečnosti v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva. Úlohou observatória je nepretržité monitorovanie potravinovej bezpečnosti. Je to vládny model spolupráce ministerstva a neziskovej organizácie založený na partnerstve s motívom „O prato certo“ – „Správne jedlo“. V časoch krízy Covid-19 sa zvýraznila potreba budovania a využívania digitálnych platforiem. Veľmi populárnym trendom je zdieľanie informácií o stredomorskom životnom štýle. Okrem zdieľania informácií a výučby sú online platformy priestorom na digitálne obchodovanie s poľnohospodárskymi výrobkami. Je zaujímavé, že počas krízy túto formu obchodovania využilo neočakávane veľa malých a stredných podnikateľov v poľnohospodárstve. Na druhej strane je nutné spomenúť, že všetky aktivity, ktoré nezisková organizácia In LOCO organizuje, sú robené s vášňou pre ľudí, tak aby umožnili stretnutia bežných ľudí s miestnymi a regionálnymi producentami. Počas akcií je možné nielen sa naučiť ako produkovať miestne potraviny, ale dôraz sa kladie aj na priateľskú atmosféru, tak aby sa prehlbovali sociálne väzby.


Druhú prednášku predniesla Jenny Gkiogky z mimovládnej organizácie Agroecopolis, ktoré pôsobí v Grécku v oblasti agro-ekológie a je súčasťou Európskej výskumnej skupiny KYGEO. Kríza Covid-19 podnietila mnohé dobrovoľnícke aktivity nielen v oblasti opatrení súvisiacich so samotným ochorením, ale dobrovoľníci sa aktivizovali aj v iných oblastiach. Agroecopolis podporuje a propaguje miestnych producentov potravín. V rámci dobrovoľníckych aktivít organizácie, dobrovoľníci spolupracujú s miestnymi malými a strednými podnikateľskými subjektami a vytvorili mapu, ktorá obsahuje nielen informácie o subjektoch, ale aj o dostupnosti konkrétnych potravín pre daných týždeň, nakoľko miestna produkcia má výrazný sezónny charakter. Na základe zverejnenia dostupnosti daných potravín si môžu obchody alebo reštaurácie naplánovať odber potrebných surovín. Dobrovoľníci dokonca vytvorili video o miestnych producentoch potravín, kde propagujú miestne trhy založené na participatívnom garančnom systéme. Podstatou garančného systému je, aby existoval dostatok miestnych producentov, ktorí dokážu zabezpečiť svojou produkciou miestny trh a dôverujú mimovládnej organizácii. Potravinový producenti zdieľajú s mimovládnou organizáciou informácie o potravinách a prostredníctvom nej si aj vymieňajú skúsenosti s ostatnými podnikateľmi, ale aj s verejnosťou.


Tretiu prednášku prezentovala Anna Sargov z nadácie Civitas Foundation z Rumunska (založená v roku 1992). Predstavila program „Food Hub“ a iniciatívu NOD VERDE, ktorá sa realizuje v okolí mesta Cluj-Napoca (https://nodverde.ro/). Civitas Fundation sa špecializuje na prepojenie potravinových producentov, zákazníkov a rôznych spoločenských udalostí. Platforma „Food Hub“ obsahuje viac ako 220 miestnych a regionálnych produktov, viac ako 60 zainteresovaných farmárov a 15 reštaurácii s viac ako 10 000 objednávkami. Počas krízy Covid-19 výrazne narástol počet objednávok, až o 400%. Na základe sledovaných údajov sa ukázalo, že miestna produkcia a predaj je veľmi dôležitý. Možno aj vzhľadom na pandémiu Covid-19 si ľudia začali viac uvedomovať význam kvalitných a zdravým potravín pre svoje zdravie. Okrem toho práve počas krízy sa miestne potraviny stali dostupnejšie, pretože ich distribúcia do obchodnej siete nie je limitovaná nariadeniami obmedzujúcimi transport potravín medzi jednotlivými členskými krajinami Európskej únie. Tým, že vzrástol záujem verejnosti o miestne potraviny, tak sa začala zvyšovať aj diverzita ponúkaných potravín a to nasledovne priťahuje nových zákazníkov. Civitas Foundatoin zistila, že hlavnými spotrebiteľmi sú mladí ľudia vo veku okolo 30 rokov s deťmi.


V závere webináru zástupca organizácie ARC 2000 prezentoval online platformu „Open Food Network“ (OFN) (https://www.openfoodnetwork.org/who-we-are), do ktorej sú zapojení hlavne miestni producenti z Veľkej Británie, Austrálie ale aj z iných častí sveta. Digitalizácia trhu malých a stredných miestnych farmárov sa ukázala byť kľúčovým prvkom pre zabezpečenie odbytu výrobkov. OFN je v mnohých ohľadoch podobná iným digitálnym distribučným systémom. Na Slovensku existuje podobná platforma „Predaj z dvora“ (www.predajzdvora.sk). OFN funguje spôsobom pred-objednania výrobkov zákazníkmi a umožňuje združovanie objednávok od rôznych výrobcov pre konkrétneho spotrebiteľa a následné doručenie na miesto, čím sa výrazne znižujú náklady. Okrem samotného obchodovania, OFN umožňuje vytváranie rôznych virtuálnych skupín spotrebiteľov, ale aj samotných producentov, či obchodníkov. Miestni producenti potravín z Veľkej Británie prispievajú ročne 2% z celkového obratu firmy do platformy OFN, preto aby mohli prostredníctvom interaktívnej mapy a databázy zdieľať a propagovať informácie o svojich produktoch. Celkovo, platforma je financovaná nielen samotnými producentami potravín, ale aj prostredníctvom sponzorských darov a prevádzkovanie zabezpečujú viac-menej dobrovoľníci - filantropi a nadšenci. Ich hlavnou úlohou je vyhľadávať informácie o nových producentoch, ktorí by mali záujem vstúpiť do databázy a respektíve im pomôcť so vstupom.

Napriek kríze Covid-19 sa účastníci webináru zhodli na tom, že jedlo sa spája so spoločenskými udalosťami a novodobým trendom je naučiť širokú verejnosť správne sa stravovať. Ako vzor správnej stravy môže poslúžiť takzvaná mediteránna strava, alebo „mediteránna diéta“. Moderné webové platformy s inovatívnymi interaktívnymi mapami, či databázami alebo aj sociálne siete, ktoré sú prevádzkované mimovládnymi a neziskovými organizáciami napomáhajú rozvoju vzdelanosti v oblasti kvality a bezpečnosti potravín. OZ VIPA SK pravidelne zverejňuje aktuality o miestnych producentoch na svojej Facebookej stránke (https://www.facebook.com/vipask) a propaguje ich aktivity nielen na webe, ale aj prostredníctvom mnohých podujatí, ktoré organizuje a ktoré sú zverejnené na web stránke vipa.sk  v menu Aktivity (napríklad 27.8.2019 „Predpoklady k zvýšeniu spotreby syrov na Slovensku“).