Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
WhatsApp-Image-2020-03-22-at-19.53.11-1

Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027″

   

 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že na webo­vých sídlach

https://www.mirri.gov.sk/ a https://www.enviroportal.sk/ jev rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, a to podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné pro­stredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“), zverejnené oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027“ spolu s prílohami. K nahliadnutiu je tento dokument k dispozícii na adrese Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, sek­cia centrálny koordinačný orgán, odbor politiky súdržnosti, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, e-mail: cohesion2021-2027@vicepremier.gov.sk, tel.: 02 / 20 92 80 76, v pracovné dni od 9:00 do 16:00 h. Stanoviská verejnosti k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. je možné predkladať najneskôr do 15 dní od jeho zve­rejnenia písomne na nasledovnú adresu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, sek­cia centrálny koordinačný orgán, odbor politiky súdržnosti, Štefá­nikova 15, 811 05 Bratislava alebo na adresu elektronickej pošty: cohesion2021-2027@vicepremier.gov.sk. Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. je možné uskutočniť po­čas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu výhradne e-mailom z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu COVID-19 na nasledovnej adrese elek­tronickej pošty: cohesion2021-2027@vicepremier.gov.sk.


zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky