Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk

Oznámenie PPA č.06/OPRH

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zOperačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, že na internetovej stránke PPA"  v časti:  "Projektové podpory/OP Rybné hospodárstvo 2007 - 2013/Výzvy/2011/OPRH/02" zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 č. 2011/OPRH/02, pre Prioritnú os 3 Opatrenia spoločného záujmu Opatrenie č. 3.2 Podpora a rozvoj nových trhov). Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa prijímajú od zverejnenia výzvy do zazmluvnenia celkových finančných prostriedkov alokovaných pre túto výzvu.