Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
XIForum23-Octobe-Island-sprava-obr

Partneri z Islandu Landsbyggðin lifi a spolupracujúce mládežnícke centrum Hammarin z Hafnarfjörður na XI. Fóre Vidieckeho parlamentu

 Partneri z Islandu Landsbyggðin lifi a spolupracujúce mládežnícke centrum Hammarin z Hafnarfjörðurna XI. Fóre Vidieckeho parlamentu

OZ Vidiecky parlament na Slovensku spolupracuje s občianskym združením Landsbyggðin lifi na Islande v rámci bilaterálneho projektu #VISIONS xCHANCES, ktorý realizuje od 1. septembra 2020 a ktorý je podporený z programu Active Citizens Found Slovakia (https://www.vipa.sk/visions-xchances). Cieľovou skupinou je mládež pred alebo po ukončení štúdia. Mladí ľudia z vidieka zvažujú, či tu ostanú žiť a pracovať aj po ukončení štúdia. Preto, aby mládež neodchádzala z vidieka potrebuje hlavne intelektuálnu podporu a nový pohľad na svoju situáciu, ktorý projekt prináša z oboch krajín a z regiónov, ktoré majú spoločné charakteristiky. Naviac, mladí ľudia v znevýhodnených regiónoch sú často názorovo uzavretí a ovplyvnení staršou generáciou, podporujúcou nedemokratické riadenie spoločnosti. Preto je potrebné podporovať mládež pri presadzovaní názorov v rozhodovacích procesoch a pri tvorbe verejných politík.

V rámci projektu #VISIONS xCHANCES sa mal na Fóre Vidieckeho parlamentu uskutočniť sieťovací seminár, ale z dôvodu COVID protipandemických opatrení musel byť preložený zatiaľ na neurčitý termín. V rámci propagácie pripravovaného sieťovacieho semináru mládežnícka organizácia Hammarin z Hafnarfjörður (https://www.hafnarfjordur.is/en) pripravila v spolupráci s mládežou video, ktoré približuje život islandskej mládeže. Video spracovali 16 až 18 roční tínedžeri, ktorí sú súčasne aj jeho hlavnými aktérmi. Rozprávajú o tom ako sa stretávajú v mládežníckom centre Hammarin, aké možnosti a príležitosti pre nich centrum vytvára. Okrem možnosti kultúrneho a spoločenského vyžitia môžu konfrontovať svoje postoje a názory s kamarátmi, ale môžu sa tu aj učiť, alebo si iba vypiť kávu v spoločnosti rovesníkov. Rozprávali o príležitostiach, ktoré im prináša život v meste, o športovom vyžití, spoločenskom živote ale hlavne ich silnom vzťahu k mestu  v ktorom žijú. Pociťujú silný identický vzťah k miestu, kde žijú a tak ho aj prezentujú vo videu. Pocit identity k miestu, kde človek žije je veľmi dôležitý a na Slovensku všeobecne ho treba posilňovať, a to nielen na vidieku. Komunita z mládežníckeho centra na záver skonštatovala, že Hafnarfjörður  má veľa voľných pozemkov v okolí, na ktorých si mládež vie predstaviť investičné aktivity, ktoré by naplnili ich priania o spokojnom živote v meste (kultúrne inštitúcie, športové areály a pod.). Z pocitu identity vyplýva konkrétny pohľad na budúcnosť. Neskôr, po skončení štúdia dokážu takto zmýšľajúci mladí ľudia aktívne ovplyvňovať spoločenské a ekonomické dianie vo svojom meste, či obci. Ale na druhej strane, po skončení videa odznelo, že aj aktívna slovenská mládež môže byť inšpiráciou pre mladých islanďanov v iných oblastiach. Presne to sa očakáva v rámci realizácie bilaterálneho projektu. V neposlednom rade spomenieme, že rovnako ako našu slovenskú, tak aj islandskú mládež trápia protipandemické opatrenia a obmedzenia počas COVID krízy. Ale tak je to aj v iných krajinách. Mládežnícke centrum Hammarin však ostáva pre nich oporou aj v týchto zložitých časoch.

Video je prístupné na FB VIPA SK. Sledujte a zdieľajte s nami.

Projekt #VISIONS xCHANCES je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Martina Slámová, 27.10.2020