Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
unnamed

Plány MPRV SR v roku 2021

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pod novým vedením má za sebou prvých 9 mesiacov, ktoré boli poznačené hlavne koronakrízou. V nastavených strategických úlohách bude agrorezort pokračovať aj v roku 2021. Jednou z úloh bude aj vyrovnanie sa s dôsledkami pandémie. Informuje Anežka Šrojta Hrdá, riaditeľka odboru komunikácie a marketingu MPRV SR.

PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA (PPA)

MPRV SR čaká v najbližších dňoch výberové konanie na generálneho riaditeľa PPA, ktorý bude musieť predovšetkým stabilizovať vedenie PPA.

„Jeho hlavnou úlohou bude získať plnú akreditáciu PPA, teda splniť Plán opatrení na nápravu nedostatkov v skúšobnej lehote na akreditáciu. Dlhodobou úlohou bude digitalizácia PPA, preto agentúra smeruje aj k elektronizácii podávania projektov. To urýchli procesy administrácie a zvýši transparentnosť,” dodal minister Ján Mičovský.

LEGISLATÍVA, POZEMKOVÉ ÚPRAVY

V roku 2021 predloží agrorezort niekoľko návrhov zákonov. Momentálne má za sebou novela zákona o poľovníctve vnútrorezortné pripomienkové konanie a čaká na ďalší legislatívny proces. V polovici roka 2021 by mal byť zákon na vláde.

Novely zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskej pôdy, zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, zákona č. 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách, zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkov a tiež zavedenie registra užívacích vzťahov k pôde zamedzia špekulatívnym nájmom a predajom pôdy, zabezpečia evidenciu a kontrolu a reguláciu trhu s poľnohospodárskymi pozemkami. Novely budú riešiť aj zverejňovanie ponúk na prevod poľnohospodárskeho pozemku, predkupné právo vymedzených subjektov a limity výmer vlastníctva pozemkov.

Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách prejde tiež úpravou. Umožní sa predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti za určitých podmienok a zníži sa minimálna hranica pokuty pri opakovanom porušení zákona. Upraví sa aj legislatíva z pohľadu označovania pôvodu mäsa. S pozemkovými úpravami sa počíta v rámci Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP SPP) v budúcom programovom období, ale aj vo Fonde obnovy.

„V roku 2021 chce MPRV SR vypracovať a predložiť na vládu materiál s návrhom postupu realizácií vybraných spoločných zariadení a opatrení v katastrálnych územiach po ukončení pozemkových úprav. Po jeho odsúhlasení chce pristúpiť k realizáciám najmä vodozádržných, protipovodňových, protieróznych a krajinotvorných spoločných zariadení a opatrení v teréne. Je potrebné pokračovať na ďalších etapách pozemkových úprav v 141 katastroch, ktoré sa začali v roku 2020. Tento rok chceme začať proces verejného obstarávania pozemkových úprav v ďalších desiatkach katastrálnych území. Najmä takých, kde je väčší počet užívateľov, aby sa predišlo bitkám na poliach. Prioritou budú aj tie, kde sa často vyskytujú, resp. hrozia veľké škody spôsobené záplavami, vodnou eróziou, zosuvmi pôdy a pod.,”vyjadril sa prvý štátny tajomník MPRV SR Martin Fecko.

 

SPOLOČNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA POLITIKA (SPP)

V novembri 2020 sa začali trialógy s Európskym parlamentom a Komisiou EÚ a legislatívny proces bude pokračovať aj v roku 2021. Bolo schválené dvojročné prechodné obdobie (roky 2021 a 2022). Slovenský agrorezort intenzívne pracuje na SP SPP na nasledujúce programovacie obdobie, ktoré bude trvať do roku 2027. Cieľom je viac investícií do technológií a menej byrokracie pre poľnohospodárov, potravinárov a obhospodarovateľov lesov. Predmetom bude aj zameranie sa na vyššiu pridanú hodnotu, podporu vertikály od prvovýrobcov až po spracovateľov, podporu špeciálnej rastlinnej výroby a pestovania pôvodných odrôd.

„Každá poľnohospodárska výroba s vyššou pridanou hodnotou s nadväznosťou na spracovateľský priemysel, distribúciu a obchod je všade v okolitých krajinách EÚ závislá na dotačnej politike EÚ a národných dotáciách. Aby sme sa v perspektíve pohli, musíme v jednotlivých odvetviach, či už v živočíšnej alebo rastlinnej výrobe, tak ako aj v spracovateľskom priemysle, nastaviť dotačnú politiku tak, aby daný sektor bol konkurencieschopný v európskom hospodárskom priestore,” povedal druhý štátny tajomník MPRV SR Andrej Gajdoš.

V programovom vyhlásení vlády sa kabinet zhodol na zvýšení potravinovej sebestačnosti a podielu domácich potravín na pultoch v obchodoch. K tomu má prispieť aktívna spolupráca a diskusia s potravinárskou samosprávou a podpora spracovateľského priemyslu.

LESY SR

Jedným zo záväzkov Programového vyhlásenia vlády je zavedenie prírode blízkych postupov obhohospodarovania lesov. To vyžaduje lesníka v teréne, nie v kancelárii, a k tomuto cieľu budú smerovať aj kroky pripravovanej reorganizácie štátneho podniku LESY SR.

Agrorezort musí dokončiť Národný lesnícky program SR na obdobie rokov 2022 – 2030 a vyplatiť podpory na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov.

 

AGROKOMPLEX

Rok 2020 bol poznačený koronakrízou, a preto bola obmedzená aj výstavná činnosť agrokomplexu NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA. V roku 2021 má tento štátny podnik na pláne realizovať veľtrhy, výstavy a podujatia ako aj sprístupnenie stálych expozícií. V rámci plánovanej činnosti ide napr. o Poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo, Agrokomplex, Národná výstava hospodárskych zvierat, Enviro, Ekofestival, Gastro&Kulinárium, Celoštátna výstava zvierat 2021, stále expozície Programu rozvoja vidieka a COVID-19. Všetko však bude závisieť od vývoja pandemickej situácie.

Základným live motívom pri práci agrorezortu vrátane všetkých 20 organizácií a štátnych podnikov, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti MPRV SR, je transparentnosť všetkých procesov, zvýšenie efektivity a vylúčenie akýchkoľvek korupčných vplyvov.

Autor článku:Anežka Šrojta Hrdá - riaditeľka odboru komunikácie a marketingu