Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
i-600x315-fitMiddle

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, výzva č. 52/PRV/2022

 

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 52/PRV/2022 pre podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov


PPA oznamuje, že zverejnila výzvu č. 52/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre: Opatrenie: 4 –  Investície do hmotného majetku
Podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Aplikácia PPA Katalógu cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií uplatnený v rámci podopatrenia 4.1 PRV SR 2014-2022 bude sprístupnená najneskôr dňom prijímania ŽoNFP.