Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
4de3f69d-2b1c-4182-8f0d-67e5accb3230

Pozemkové úpravy majú byť rýchlejšie

 

    Rýchlejšie a lacnejšie pozemkové úpravy, aj možnosť vykonať ich s prihliadnutím na klimatické zmeny a potrebu zadržiavania vody v krajine. To si od novely zákona, ktorú dnes schválila vláda, sľubuje ministerstvo pôdohospodárstva. Novela okrem iného rozširuje dôvody na vykonanie pozemkových úprav aj o prípady zelených opatrení v krajine.

„V záujme aspoň čiastočne zmierniť súčasné klimatické zmeny je potrebné apelovať na prípravu opatrení súvisiacich s adaptáciou poľnohospodárstva na zmenu klímy prostredníctvom takých spôsobov hospodárenia, ktorými sa zvýši zadržiavanie vody v krajine. Z uvedeného dochádza k doplnenia dôvodu na vykonanie pozemkových úprav, kedy v rámci projektu pozemkových úprav dochádza k riešeniu vodného režimu v krajine, teda k jej zadržiavaniu i uchovaniu. Rovnako sa umožní nariadiť pozemkové úpravy, ak to bude potrebné v záujme budovania prvkov zelenej infraštruktúry, revitalizácie a renaturácie vodných tokov, alebo dosiahnutia cieľov ochrany v chránených územiach,“uvádza sa v návrhu novely, ktorý ešte musí schváliť parlament.

„Sľubujeme si od novely, že pozemkové úpravy budú prebiehať rýchlejšie a budú aj lacnejšie,“uviedol minister Samuel Vlčan po rokovaní vládneho kabinetu.

Pozemkové úpravy sú na Slovensku dlhodobo diskutovanou témou. Hoci nová legislatíva by pri nich mala pomôcť, otázne je, či sa vysporiadanie pozemkov na Slovensku naozaj zrýchli. Vláda sa pred časom zaviazala k pravidelnému schvaľovaniu zoznamu území pre pozemkové úpravy, aj k ich financovaniu, do praxe sa však naplno tento záväzok nepremietol a hoci zoznamy schválené sú, financovanie a samotná realizácia zaostáva. Aj podľa Komory pozemkových úprav sa plány nenaplnili, a mnoho vlastníkov rozdrobených pozemkov pristupuje aj k využívaniu inštitútu jednoduchých pozemkových úprav, ktorých počet narastá.

Novela by mala tiež odstrániť nesúlad v legislatíve týkajúcej sa majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky. V praxi totiž dochádzalo k problémom, ktoré trápili najmä samosprávu. Novela stanovuje aj administratívne požiadavky na dokumentáciu pri pozemkových úpravách a určuje prípady, kedy dokumentácia nebude musieť byť kompletná.

„Návrh zavádza povinnosť vzdelanostného predpokladu pre vedúcich projektov pozemkových úprav tzv. osobitný kvalifikačný predpoklad, ktorý bude možné získať vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou zriadenou ministerstvom,“uvádza sa v samotnom materiály.

Zaznieva spokojnosť

K predloženému návrhu zákona boli v pripomienkovom konaní predložené desiatky pripomienok. Samotní poľnohospodári navrhli, aby zákon stanovil aj minimálnu výmeru pozemku, ktorá môže po vykonaní pozemkových úprav vzniknúť, a to na plochu 3000 metrov štvorcových.

„Žiadaným výsledkom je dosiahnuť v najväčšej možnej miere užívanie pozemkov na mieste a minimalizovať tak náhradné užívanie resp. obdobné zámeny užívania medzi obhospodarovateľmi. Vďaka tomu budú užívacie právne vzťahy k pozemkom jednoduchšie, transparentnejšie voči vlastníkom a zároveň sa zjednoduší kontrola oprávnenosti poberania podpôr. Dosiahnutie tohto cieľa je priamoúmerne veľkosti, rozdrobenosti pozemkov. Čím je pozemok väčší, tým je jeho obhospodarovanie na mieste efektívnejšie a racionálnejšie,“uviedla Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v pripomienkovom konaní.

Táto požiadavka sa napokon do návrhu aj dostala s prihliadnutím na kritériá primeranosti.

„Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora tiež žiadala, aby po skončení pozemkových úprav mali pôvodní nájomcovia prednostné právo na uzatváranie nájomných zmlúv za predpokladu, že si nájomca dovtedy riadne plnil svoje záväzky, teda najmä že platil nájomné. V pôvodom návrhu bolo totiž uvádzané, že po ukončení pozemkových úprav nájomné zmluvy zaniknú. Vo vládou schválenom návrhu síce nie je ponechané prednostné právo, ale nie je tam ani klauzula o tom, že po ukončení pozemkových úprav sa pôvodní nájomcovia nebudú môcť dostať k pozemkom, ktoré mali v nájme od vlastníkov,“vyjadrila sa hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.

Register užívacích vzťahov do konca roka

Efektívnu kontrolu poberateľov dotácií a lepší prístup k pôde v podobe registra pôdy a nájomných vzťahov žiadali niektoré skupiny poľnohospodárov aj na protestoch a protestných jazdách Slovenskom. Ministerstvo jeho prípravu deklarovalo aj v minulých mesiacoch, teraz avizuje, že jeho zavedenie potrvá pár mesiacov.

„Pripravujeme aj zavedenie nového registra užívacích vzťahov k pôde. Register by mal byť legislatívne a technicky pripravený do konca tohto roka tak, aby sa budúci rok naplnil,”reagoval minister Samuel Vlčan.

Autor článku:Ivana Kaliská