Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
logo eu

Pred dvadsiatimi rokmi sa Slovensko stalo členom Európskej únie.

Slovensko

20 rokov spolu

Pred dvadsiatimi rokmi sa Slovensko stalo členom Európskej únie. Slovensko a jeho obyvatelia od roku 2004 využívajú obrovské príležitosti, hospodársky rast a sociálny vývoj, ktoré členstvo v EÚ prinieslo. Vďaka európskym fondom a otvoreným hraniciam sa jeho hospodárstvo rozrástlo a dnes tvorí nepostrádateľnú súčasť jednotného trhu. Talentovaní ľudia, silný priemysel a inovatívne startupy zo Slovenska zase prispievajú k silnejšej Únii. Slováci vedia, ako byť solidárni s ľuďmi, ktorí sa ocitli v núdzi.Naša Únia je vďaka Slovensku silnejšia. A Slovensko je vďaka Európskej únii lepšie.

 

Vytváranie príležitostí a rast od roku 2004

·      Slovensko zaznamenalo od vstupu do EÚ pozitívny hospodársky rast, pričom jehohrubý národný dôchodok sa zvyšuje v priemere o 7 % ročne.

·      Slovenské hospodárstvo saod roku 2004približuje k priemeru EÚ27.Hrubý domáci produkt krajiny na obyvateľa vzrástol z úrovne 59 % priemeru EÚ27 v roku 2004 na 71 % v roku 2022.

·      Ako súčasť jednotného trhuSlovensko profituje z voľného pohybu tovaru v rámci Európskej únie.EÚ je dnes pre slovenský tovar a výrobky hlavnou exportnou destináciou, keď do EÚ smeruje viac než 77 % slovenského vývozu. Hodnota vývozu do EÚ v posledných dvoch desaťročiach výrazne vzrástla z takmer 19 miliárd eur v roku 2004 na takmer 84 miliárd eur v roku 2023.

·      V roku 2009 Slovensko prijalo za svoju meno euro, čo slovenským podnikom a občanom umožnilo v plnej miere využívať výhody jednotného trhu EÚ.

·      Ľudia na Slovensku majú za posledných 20 rokov viac pracovných príležitostí, pričommiera zamestnanosti v krajinesa zvýšila zo 64 % v roku 2004 na 77 % v roku 2022.

·      S podporou fondov EÚ sapercentuálny podiel slovenských domácností, ktoré majú prístup na internet, zvýšilz 23 % v roku 2004 na 91 % v roku 2023.

Podpora slovenského hospodárstva a spoločnosti

·      V období od roku 2004 do roku 2022 predstavovalicelkové výdavky z rozpočtu EÚ smerujúce na Slovensko viac než 36 miliárd eur, pričom podpora smerovala na vnútroštátne projekty a investície do infraštruktúry.

·      Za posledných 20 rokov došlo vďaka politike súdržnosti EÚ k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Slovenska. Od roku 2004bolo na Slovensku z finančných prostriedkov politiky súdržnosti preinvestovaných viac než 25 miliárd eur, z čoho profitujú jeho občania.

·      Slovensko vďaka spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) zaznamenalo významný pokrok v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Od roku 2004smerovali do krajiny z finančných prostriedkov SPP investície vo výške 10,1 miliardy eur, ktoré pomohli podporiť udržateľný rast a prosperitu vo vidieckych regiónoch.

·      S podporougrantových programov EÚ z nástroja NextGenerationEU vo výške až 6,4 miliardy eurEurópa pomáha Slovensku transformovať jeho hospodárstvo a spoločnosť tak, že investuje do týchto oblastí:

·      klíma: 48 %

·      digitálne technológie: 21 %

·      sociálna oblasť: 40 %

 

Podpora slovenského automobilového priemyslu

Za posledných 20 rokov mal slovenský automobilový priemysel možnosť využívať výhody lepšieho prístupu na jednotný trh, pričom za všetky možno spomenúť najmä menšie obchodné prekážky na trhoch vo všetkých členských štátoch EÚ. Členstvo v EÚ umožnilo slovenskému automobilovému sektoru rásť. Len v roku 2023 bol na Slovensku vyrobený takmer 1 milión automobilov. Slovenský automobilový priemysel je v súčasnosti dôležitým odvetvím slovenského hospodárstva, ktoré priamo zamestnáva viac než 170 000 osôb.

 

Zaistenie energetickej bezpečnosti Európy

S podporou Nástroja EÚ na prepájanie Európy dokázalo Slovensko znížiť svoju závislosť od ruských fosílnych palív. Spomenúť možno napríklad rozvoj plynovodného prepojenia medzi Poľskom a Slovenskom, do ktorého sa investovalo takmer 100 miliónov eur. Prepojovacie vedenie otvorilo prístup k novým zdrojom dodávok pre viaceré členské štáty v strednej a juhovýchodnej Európe, čím sa uľahčil rozvoj trhu medzi severnou a južnou Európou.

 

 

 

 

Bezproblémové a bezpečné cestovanie v Európe

Od decembra 2007 je Slovensko členom schengenského priestoru, ktorý je najväčším priestorom voľného pohybu na svete. V rámci schengenského priestoru sa milióny občanov EÚ vrátane občanov žijúcich na Slovensku môžu voľne pohybovať po Európe bez toho, aby museli absolvovať hraničné kontroly. Zároveň využívajú aj spoločný prístup EÚ k spoločným bezpečnostným výzvam.

 

Solidarita v praxi

Slovensko od roku 2004 spolupracuje s ostatnými členskými štátmi EÚ na mobilizácii núdzovej pomoci pre krajiny, ktoré boli postihnuté katastrofami a ocitli sa v núdzovej situácii. Počas ostatných dvoch desaťročí slovenské orgány poskytli pomoc v reakcii na prírodné požiare v celej Európe, keď Slovensko napríklad vyslalo hasičské lietadlá na boj proti prírodným požiarom v Česku v roku 2022 a na gréckom ostrove Rodos v roku 2023. Slovenská záchranná misia pomáhala aj pri núdzových operáciách po ničivom zemetrasení v Turecku v roku 2023.

Ochrana európskej prírody a biodiverzity

Vďaka podpore EÚ od roku 2004 je Slovensko schopné zachovávať a chrániť svoju bohatú prírodu a biodiverzitu prostredníctvom sústavy chránených území na ochranu biotopov a ohrozených druhov Natura 2000. Slovensko určilo 41 chránených vtáčích oblastí a 644 lokalít európskeho významu, ktoré ďalej chránia prirodzené biotopy Európy, voľne žijúce vzácne alebo ohrozené zvieratá a rastliny.

 

Obohacovanie nášho kultúrneho dedičstva

Slovenská kultúra je hrdou súčasťou bohatého kultúrneho dedičstva EÚ. Od roku 2004 pomáhajú finančné prostriedky EÚ Slovensku zachovávať rozsiahle kultúrne bohatstvo krajiny, pričom spomedzi významných chránených lokalít možno spomenúť Bojnický zámok, Dóm sv. Alžbety v Košiciach a Oravský hrad. Posledných 20 rokov pomáha EÚ zároveň propagovať kultúrne dedičstvo Slovenska medzi občanmi v celej EÚ: v roku 2014 získali Košice titul Európske hlavné mesto kultúry. Titul hlavného mesta kultúry bude čoskoro opäť raz patriť slovenskému mestu, keď tento honor v roku 2026 ponesie mesto Trenčín.

Vytváranie príležitostí na štúdium

Za ostatných 20 rokov získali mladí slovenskí občania viac príležitostí študovať v Európskej únii. Od roku 2004 sa na programe Erasmus+ zúčastnilo takmer 53 000 vysokoškolských študentov zo Slovenska. Prostredníctvom programu Erasmus+ zároveň využilo príležitosť navštevovať univerzity na Slovensku aj takmer 36 000 občanov EÚ.

Kvalitné slovenské jedlo nám chutí

Už 20 rokov majú občania EÚ možnosť pochutnávať si na kvalitných potravinách, nápojoch a poľnohospodárskych výrobkoch slovenského pôvodu. V súčasnosti figuruje na zozname výrobkov s chráneným označením pôvodu EÚ až 25 výrobkov zo Slovenska vrátane Stupavského zelé (kyslá kapusta zo Stupavy).

 

 

 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
01. 05. 2024  Dokument _info 20 Rokov EU3 kB [rtf]