Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
Obrázok1_kromeziz

Prepojenie teórie a praxe je podmienkou rozvoja i v potravinárstve

            V súčasnej dobe, napriek výraznému pokroku vo vede a technike za posledné roky došlo u nás k výraznému poklesu poľnohospodárskej a potravinárskej výroby. Slovensko sa stalo nesebestačné vo výrobe vlastných potravín. Jednou z podstatných príčin takéhoto stavu je aj to, že nemáme v praxi dostatok odborných kádrov, ktorí by boli dostatočne fundovaní  a dokázali by riadiť a zveľaďovať našu poľnohospodársku a potravinársku výrobu. Aj keď sa vybudujú moderné závody na spracovanie mlieka, nemáme dostatok mladých odborne zručných a zainteresovaných ľudí ktorí by tam chceli pracovať.  Aj keď niektorí absolventi odborných škôl prídu na mliekarenský závod, mnohí  prevažne zakrátko odchádzajú, lebo nie sú dostatočne pripravení pre potreby praxe.

            Pri riešení takýchto problémov je vždy potrebné sa poučiť z minulosti a z dobrých skúseností našich susedov. Na území Slovenska v minulosti už v 19. storočí boli viaceré tzv. roľnícke školy ako napr. v Oravskom Podzámku. Po roku 1918 za  prvej Československej republiky dochádza k  reorganizácii poľnohospodárskeho školstva, ktoré prechádza  pod      Ministerstvo  poľnohospodárstva.   Osnova  vyučovania  bola pripravená tak, aby absolventov  vychovávali pre gazdovstva po stránke teoretickej tak aj po stránke praktickej.

            V druhej polovici 19. storočia sa s rozvojom  priemyslu začala meniť aj poľnohospodárska výroba. Po vzore vyspelejších krajín sa postupne začali vytvárať poľnohospodárske družstvá a aj družstevné malé mliekarne. To viedlo k tomu, že vznikla potreba založiť samostatnú mliekarskú odbornú školu, podobne ako tomu bolo v Rakúsku vo Wolfpasssingu, alebo v Allgäu. Na základe žiadosti moravských mliekarní v r. 1902  Moravský zemský snem založil „Zemskou mlékařskou a sýrařskou školuv Kroměříži“. Táto mliekarská škola bola jediná pre severné Uhorsko a neskôr po vzniku ČSR i pre celé Československo.

            Veľkou prednosťou tejto  odbornej školy bolo, že mala vynikajúcich učiteľov a hlavne, že žiaci mali dennú povinnú  dopoludňajšiu výrobnú prax na závode, kde sa vyrábali najmä syry a poobede mali zas mliekarskú teóriu. Na tejto škole študovali  aj mnohí študenti zo Slovenska a práve títo absolventi tvorili našu slovenskú mliekarenskú elitu pri povojnovom rozvoji mliekarstva na Slovensku.

            Najväčší rozvoj mliekarstva však nastal až po 2. svetovej vojne. Vybudovalo sa veľa na tú dobu moderných mliekarní i syrárskych závodov. Súbežne sa naplno začalo rozvíjať aj mliekarské odborné školstvo. S budovaním mliekarenských závodov vznikli i mliekarské odborné učilištia a to v Krupine, v Michalovciach, v Nitre a v Bratislave. Žiaci na týchto školách pracovali na mliekarenských závodoch a popri tom sa aj učili. Ich absolventi boli odborne i prakticky veľmi zdatní. Však každoročne sa organizovali súťaže o najlepších mliekarov a žiaci dosahovali vynikajúce výsledky a boli po skončení štádia dobrými a kvalitnými pracovníkmi.

            Súbežne s učňovským školstvom boli zriadené aj Stredné potravinárske a aj poľnohospodárske školy, kde sa vyučovalo aj mliekarstvo. Aby naši študenti nemuseli dochádzať do Kroměříža, tak sa  v   roku 1972 pre slovenských žiakov vytvorila Stredná škola potravinárska, kde sa vyučovalo aj mliekarstvo. Po prechode z Kroměříža slovenskí študenti najskôr dochádzali do Košíc a neskôr po dobudovaní Strednej školy potravinárskej v Nitre sa tam títo študenti presťahovali. Mliekarenské predmety a zvlášť prvovýroba mlieka sa vyučovala aj na viacerých stredných poľnohospodárskych školách ako napr. v Žiline, v Trnave, v Topoľčanoch, v Michalovciach a pod.

            Popri učňovských a stredných priemyselných školách vzniklo i vysokoškolské štúdium zamerané na  problematiku poľnohospodárstva i potravinárstva. Sú to najmä vysoké školy, ktoré doposiaľ  vyučujú  poľnohospodársku a potravinársku problematiku a to na Slovenskej technickej univerzite, Fakulte chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave, kde bola aj osobitná katedra mlieka a tukov, potom aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a aj na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Povojnové mliekarské odborné školstvo v Československu získalo veľké skúsenosti i praktické výsledky o čom svedčia mnohí ešte žijúci absolventi a hlavne to, že sa tu vybudovali prosperujúce poľnohospodárske podniky s bohatou živočíšnou výrobou a  nové moderné mliekarenské závody.  Prednosťou týchto škôl bola snaha o maximálne prepojenie teórie s praxou. Však Slovensko sa stalo v rastlinnej i v živočíšnej výrobe a tiež vo výrobe i v spotrebe potravín sebestačné a kvalita potravinárskych výrobkov  bola na dobrej úrovni.

            Žiaľ v súčasnej dobe už prakticky máme len veľmi obmedzené učňovské školstvo a nie plno využité fungujúce stredné poľnohospodárske a ani potravinárske školy. Stali sa z toho rôzne združené školy, kde len malá časť žiakov sa venuje rastlinnej a živočíšnej výrobe a tiež potravinárstvu. V praxi je potom takmer nemožné získať požadovaných  odborníkov a musia sa hľadať kádre medzi  laikmi.  Chýba nám účinnejšie prepojenie odborného školstva s praxou. Treba nám preto robiť rýchle a účinné opatrenia na návrat  masívnejšej výučby  dobrých odborníkov zvlášť na učňovských a stredných školách, ktorí účinne pomôžu nielen teoreticky, ale aj v praxi rozvíjať poľnohospodársku i potravinársku výrobu na Slovensku.

 Veľmi dobrým príkladom prepojenia školy s praxou sú  napr. školy v zahraničí, ktoré vlastnia svoje výrobné závody a žiaci tam na vlastných skúsenostiach sa učia poznávať aj praktické a kvalitatívne problémy v praxi. Dobrými príkladmi sú odborné mliekarenské školy v Nemecku, ale aj tradičná osvedčená  mliekarská škola u našich susedov najmä v Kroměříži. Tam stredná mliekarská škola  spolu s výrobným závodom funguje už vyše 100 rokov. Žiaci tam popri odbornej výuke vyrábajú klasické i nové mliekarenské špeciality. Popri tom škola usporadúva mliekarské školenia, konferencie a aj tradičné školské prehliadky syrov v úzkej spolupráci s výrobcami. Takéto prepojenie výroby a odborného školstva  veľmi účinne pomáha aj priemyselnej výrobe a je zárukou pokroku. My našim susedom úprimne blahoželáme a dúfame, že aj u nás sa postupne  prehodnotí  výchova našich potravinárskych odborníkov a účinnejšie sa bude spolupracovať aj s výrobnou praxou.

Prehliadky syrov v Kroměříži  6.12.2023, ktorých súčasťou je hodnotenie syrov žiakmi

Ing. Karol Herian, CSc,. Žilina