Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
IMG_5603

Prezentácie na Agrokomplexe 2023

Vidiecka turistika na výstave Agrokomplex v Nitre

                                                                Návrat ku koreňom

 

             V dňoch 17.-20. augusta 2023 sa konal už 48. ročník Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej  výstavy  Agrokomplex v areáli Národného  výstaviska v Nitre. Jeho súčasťou bol aj 16. ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat a výstava Poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo. Tohoročný Agrokomplex sa niesol pod názvom „Návrat ku koreňom“. Poslaním výstavy je predstaviť novinky v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby, rozširovať obzory návštevníkov o nové informácie z oblasti poľnohospodárstva , potravinárstva a ochutnávkou jedinečných domácich produktov „poštekliť“ aj ich chuťové bunky čo sa aj podarilo.

       Podtitul výstavy „Návraty ku koreňom“ naznačuje ,že výstava sa niesla aj v duchu našich zvykov ,tradícii a remesiel. Na výstavisko prišlo viac ako 250 vystavovateľov, predajcov,  poľnohospodárskych a potravinárskych združení, únii a zväzov. Pre odbornú a laickú verejnosť organizátori pripravili diskusie s odborníkmi, prednášky, odborné poradenstvo a bohatý kultúrny program. Okrem iných podujatí na výstave sa stretli pri diskusnom stole aj bývali ministri z éry samostatného Slovenska, ktorí diskutovali o súčasnom stave agrorezortu a o možnostiach zvýšenie potravinovej sebestačnosti Slovenska, ktorá dosahuje iba 40 percent. Výstava Agrokomplex v poradí už 48. ročník,  je aj oslava práce poľnohospodárov, ktorú založil  najlepší  minister v histórii Ján Janovic, poľnohospodári mali v spoločnosti významné postavenie čo však v súčasnosti na Slovensku chýba. V minulosti  pracovalo viac ako tristotisíc pracovníkov v agrorezorte , v súčasnosti okolo 50 tisíc, chýbajú mladí ľudia, je malý záujem o agrárne profesie. Aj o týchto problémoch hovorili exministri za diskusným stolom. Ako nám povedal predseda SPPK Emil Macho „Som veľmi rád, že sa dnes môžeme vrátiť ku koreňom a diskutovať ako dostať na vidiek život a ako ho skĺbiť s modernými technológiami. Na to však potrebujeme spoločnú podporu. Potrebujeme ,aby občania pochopili, že je normálne, keď dedina vonia aj poľnohospodárskou produkciou.“

      V pavilóne B sa konala prezentácia projektu „Jedáleň 21.storočia“, ktorá návštevníkom názorne ukázala ,ako pojať školské stravovanie moderne, zdravo, bezpečne, efektívne, , ekonomický a ekologický. Najväčšiu pozornosť na výstave sa tešia najnovšie modely poľnohospodárskej techniky, ktoré boli predstavené na ploche viac ako desaťtisíc metrov štvorcových. Bolo predstavených viac ako 600 jedincov tradičných hospodárskych zvierat. Sprievodný program obohatili aj o ukážky pasenia oviec so psom. Zaujímavá bola novinka, projekt „dotkni sa života“ ,ktorý predstavil farmárov ponúkajúcich kvalitné vynikajúce domáce produkty, ktoré si mohli návštevníci kúpiť.

       V pavilóne M2 bol i Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky /SZVTA/, ktorý ponúkal predovšetkým produkty z Malokarpatskej vinnej cesty, vína  firmy Vinkova  z Vinosadov , členov spolku VINCÚR z Modry, ponúkali ubytovacie, doplnkové  služby na slovenskom vidieku. V stánku vystavovalo aj združenie „Vidiecky parlament na Slovensku“, ktoré prezentovalo svoje aktivity na zlepšenie podmienok života na vidieku najmä z hľadiska žien a mladých ľudí. Ako nám povedala Mária Behanovská, prezidentka VIPA na Slovensku, pripravujú v Hrušove okres VeľkýKrtíš vyhodnotenie súťaže „Vidiecka žena roka - Líderka roka 2023“ a pripravujú spolu so SZVTA medzinárodnú konferenciu pod názvom „Spolupráca krajín stredoeurópskeho regiónu vo vidieckej turistike“, ktorá sa uskutoční 10.-11. októbra na Pieninách. V stánku sa predstavili realizované projekty  z okresu Lučenec zamerané na potravinársku výrobu a projekt vizualizácie zariadení vidieckej turistiky z Levoče.

       V rámci diskusných stolov usporiadal SZVTA spolu s VIPA na Slovensku diskusiu zameranú na rozvoj vidieckych regiónov cestou podpory vidieckeho cestovného ruchu a problémy zvýšenia potravinovej sebestačnosti Slovenska. Diskusný stôl moderovala Ivana Juráčková predseda SZVTA za účasti profesorky Márie Kadlečíkovej  niekdajší podpredseda vlády SR na prelome tisícročia, ktorá hovorila o potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti na Slovensku o možnostiach zvyšovania produkcie domácich rastlinných a živočíšnych produktov. Doc. Jozef Húska predstavil projekt Magna Via a skúsenosti z výchovy podnikateľov v agroturistike na SPU v Nitre, Ing.Mária Behanovskáhovorila oNárodnej Vízii pre atraktívnejší vidiek zverejnenej v júni 2021, ktorábola  vypracovaná participatívne v priebehu 3 rokov na základe misijne orientovanej výhľadovej štúdie, prebieha komunikácia s MPRV SR ohľadom možnosti vytvorenia národnej platformy pre Vidiecky pakt. Zrealizovali sme v roku 2023 dve konferencie, prvá konferencia „Atraktívnejší vidiek“ vo Zvolene "Poďme spoločne viac zatraktívniť vidiek pre život, prácu a investície." Druháv Trenčíne „Atraktívnejší vidiek II“s cieľom vytvoriť priestor pre vzájomný dialóg, ktorý umožní formulovať najpotrebnejšieriešenia pre sociálno-ekonomický rozvoj vidieka,riaditeľka SOVOŠ v Modre  Ing. Monika Kišová predstavila učebný odbor agroturistiky na škole a možnosti  uplatnenia študentov  na Slovensku a v zahraničí. Bronislava Nyesteová z OZ „Pomoc vidieku“ z Lučenca predstavila pripravované a už realizované vzdelávacie  projekty zamerané na slovenský vidiek, vidiecku turistiku a agroturistiku. Predseda SZVTA Mgr. Ivana Juráčkova hovorila o pripravovanom projekte COSME zameraný na poradenstvo pre malých ubytovateľov na slovenskom vidieku financovaný z EÚ, koordinovaný z európskeho zväzu RURAL TOUR. V diskusii vystúpil i Štefan Cifra šéfredaktor Literárneho týždenníka, hovoril o potrebe zlepšenia propagácie ubytovacích zariadení na slovenskom vidieku a podporiť kultúrna cestovný ruch. Čestný predseda SZVTA Ing. František Mach hovoril o potrebe profesionalizovať spoluprácu zväzu s členskou základňou, presadzovať záujmy a potreby podnikateľov, skvalitniť marketing ubytovacích vidieckych  zariadení na Slovensku. Vyjadril požiadavku na MPRV SR podporovať agroturistika, vidiecku turistiku najmä v dôsledku pandémie, v období  zdražovaní energii a potravín ako i vojenského konfliktu u susedov na Ukrajine. O záveroch z  diskúsie budeme  ešte informovať čitateľov.

        Ku koloritu výstavy  Agrokomplex už neodmysliteľne patrí aj piskot parnej lokomotívy Nitrianskej poľnej železnice v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu, ktoré pre návštevníkov pripravilo komentované prehliadky, ukážky tradičného kosenia ako aj včelárske podujatia. V stánku firmy KVANT z Bratislavy nás zaujal exponát  lokálneho monitorovacieho systému dobytka –LoC ako aj EWA aerobní fermentor biologický rozložiteľného odpadu. O tieto ponuky prejavili záujem  podnikatelia v chove dobytka a obecné, mestské  samosprávy na Slovensku.

       Výstava Agrokomplex bola úspešná, tisícky návštevníkov sa presvedčili o potrebe väčšej podpory agrorezortu, ktorý plní nielen funkciu výživy národa ale aj trvalú údržbu  krajiny ,ktorá je významná v súčasnom období svetovej krízy. Ako nám na záver  povedal František Mach, ktorý sa zúčastnil všetkých 48. ročníkov výstavy Agrokomplex v Nitre, slovenský vidiek musí dostať väčšiu podporu od vlády, orientácia na plechový a plastový automobilový priemysel je neistá, riziková, dočasná  orientácia. Platí celosvetová zásada, že úspešný zdravý vidiek je hlavný predpoklad silného štátu. Potravinová bezpečnosť musí byť prioritná úloha pre vládu.

Ivan Macko

Priložené fotografie