Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
Obrázok1_pruske

Prínos prepojenia teórie s praxou - PruskéPrínos prepojenia teórie s praxou

Ing. Karol Herian, CSc. Žilina

 

        Za posledné roky sme na Slovensku zaznamenali neustály pokles v rozvoji poľnohospodárstva a to zvlášť v živočíšnej výrobe a následne i samotného potravinárstva. .Neustále sa znižujú počty hospodárskych zvierat, stále sú nedoriešené vlastnícke vzťahy samotnej poľnohospodárskej pôdy, znižuje sa vlastná potravinárska výroba a stále viac potravín sa dováža zo zahraničia. Slovensko sa stalo nesebestačné vo výrobe základných potravín. Pritom celosvetový trend a strategický cieľ každého vyspelého štátu je zabezpečiť čo najväčšiu potravinovú sebestačnosť. (U nás sme predsa boli do r. 1990  sebestační vo výrobe základných potravín). Na súčasné problémy i na naliehavé problémy viac krát v minulosti upozorňoval nadriadené orgány i náš Vidiecky parlament.

        Jednou dôležitou príčinou výrazného poklesu výroby vlastných potravín je aj nedostatok mladých vzdelaných a zanietených pracovníkov ochotných pracovať v pôdohospodárskom rezorte. Mnohí výrobcovia potravín a zvlášť chovatelia hospodárskych zvierat zanikli i pre  nedostatok  zvlášť mladých pracovníkov. Mladí ľudia už prevažne stratili vzťah k pôde (to treba pestovať už od základných škôl), mladí radšej idú pracovať do zahraničia, lebo tam sú lepšie platení,  a doposiaľ sa práca v agrosektore dostatočne nedocenila.

        Tých problémov zvlášť v poľnohospodárskom rezorte je celá rada, no bude potrebné postupne ich riešiť. Je veľmi potešiteľné, že niektoré odborné školy začali brať väčší dôraz na prepojenie teórie s praxou. Iba týmto spôsobom možno lepšie zainteresovať mladých ľudí na reálny život. Vynikajúcim príkladom je aj Stredná odborná škola v Pruskom, kde pani riaditeľka Ing. Janka Fedorová  už niekoľko rokov realizuje tzv.  duálny systém vzdelávania. Duálne vzdelávanie je vlastne systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje najmä úzkym prepojením teoretického všeobecného a odborného vzdelávania s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. Výučba v škole sa pravidelne strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa. Týmto spôsobom sa tak zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava študenta na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám praxe u zamestnávateľov. Takýto spôsob vzdelávania sa uskutočňuje už vo viacerých štátoch Európy  a je podstatným prínosom pre úspešný rozvoj každého štátu.

        K tomu, aby odborná škola   zabezpečila úspešné prepojenie s konkrétnou praxou je potrebné pozývať na školu  zástupcov príbuzných odborov a hľadať vzájomné výhodné prepojenie. Pani riaditeľka Ing. Janka Fedorová v Pruskom za týmto účelom každoročne zvoláva zástupcov príbuzných  podnikov ako aj zástupcov ministerstva pôdohospodárstva i školstva na pracovné worshopy, ktorých sa zúčastňujú i zástupcovia Vidieckeho parlamentu. Treba  ozaj poďakovať pani riaditeľke SOŠ v Pruskom za ich aktivity, ktoré sú vzorom aj pre ostatné odborné stredné a aj vysoké školy.

        Mladí ľudia sú našou budúcnosťou a je potrebné sa im podstatne viac venovať nielen pre ich osobný rast, ale aj pre celkový rozvoj nášho hospodárstva. K tomu práve  aktívne prepojenie výučby mládeže formou duálneho vzdelávania má veľký  význam pre náš budúci rozvoj.