Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
20230210_112342

Regenerácia zdravia obyvateľstva na slovenskom vidieku


                                                                   Podporme vidiecku turistiku

 

            Pandémia covod 19,energetická kríza, zdražovanie potravín, vojna u susedov na Ukrajine a iné aktuálne témy priviedli zástupcov Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky /SZVTA/, Vidieckeho parlamentu Slovenska/VIPA/ a vinohradníkov vinárov spolku VINCÚR v Modre do Grasalkovičovho paláca, kde diskutovali s poradcom prezidentky Zuzany Čaputovej  pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie Norbertom Kurillom. Stretnutie sa uskutočnilo 10.februára 2023 na základe žiadosti uvedených organizácii tretieho sektora s cieľom poukázať na problémy s ktorými sa stretajú podnikatelia vo vidieckej turistike, agroturistike na slovenskom vidieku. Mottom stretnutia bolo “Prosperujúci vidiek je silný štát.“

       Predsedníčka VIPA Maria Behanovská predstavila úspešné projekty, ktoré realizujú na podporu rozvoja slovenského vidieka v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, vytváraní pracovných príležitosti pre mladých ľudí, propagácie dobrej praxe, výmeny skúsenosti v činnosti obecných samospráv a podnikateľských subjektov na slovenskom vidieku. Informovala o ďalších zámeroch, organizovaní odborných konferencii spolu s MPRV SR zameraných na zvýšenie informovanosti pracovníkov prvovýroby ako i pedagogických, vedeckých a poradenských pracovísk v agrorezorte na Slovensku. Prvá konferencia sa uskutočni  21. februára vo Zvolene.

      Hlavnou témou stretnutia bolo prezentovať problémy v podnikateľskom prostredí vo vidieckej turistike, agroturistike vrátane vinnej turistike, vo  vinohradníctve a vinárstve  na Slovensku. Ako v úvodnom vystúpení konštatoval čestný predseda SZVTA František Mach pandémia covid 19, zdražovanie potravín a v súčasnosti energetická kríza najviac postihla cestovný ruch/CR/ na Slovensku a nadväzujúce doplnkové služby. Pandémia koronavirusu sa v súčasnosti prejavila v nedostatku pracovných síl v cestovnom ruchu, značná časť zo 185 tisíc pracovníkov na Slovensku odišla pracovať do iných odvetví a do zahraničia z dôvodov zatvorenia prevádzok a nízkej mzdy. V roku 2021 bola priemerná mzda v  SR 1211 Eur, v ubytovacích službách iba 650 a v pohostinstve iba 521 Eur čo je najnižšie v národnom hospodárstve. Cestovný ruch čelí nielen energetickej a inflačnej kríze - pridala sa už i spotrebiteľská vo forme poklesu návštevnosti a nižších tržieb v cestovnom ruchu. Práve výdavky  na dovolenku si ľudia v rámci šetrenia vyškrtnú zo zoznamu výdavkov na domácnosť.

         Na stretnutí v diskusii vystúpil Vojtech Tlčik z penziónu Adam v Podkylave, zdôraznil potrebu využívania prírodných, historických, kultúrnych  a ľudských danosti v regióne. Na príklade obce Podkylava  na Myjavských kopaniciach dokumentoval podnikateľské úspechy vo využívaní pasienkov v chove dobytka, zbere ovocia na výrobu lekvárov , pálenky a piva, udržiavania krajiny a vo vytváraní nových pracovných príležitostí na vidieku. Ocenil pomoc pedagogických a výskumných pracovníkov z Poľnohospodárskej univerzity v Nitre pri zavádzaní nových poznatkov do praxe. Vo vlastnom  vzdelávacom stredisku vychovávajú mladých ľudí z Kopaníc pre prácu vo vidieckom cestovnom ruchu. Organizujú počas letnej turistickej sezóny  obľúbené detské tábory spojené s poznávaním prírody, jazdy na koňoch a iné atraktívne činnosti pre deti. V priestoroch farmy vytvorili vidiecke múzeum, pozbierali poľnohospodárske náradie a iné zariadenia  z okolitých obcí. Podkylava sa vďaka podnikaniu v agroturistike stala známa obec nielen na Slovensku ale i v zahraničí.

           Ďalšou prerokovanou témou bolo podnikanie vo vinohradníctve, vinárstve a vinnej turistike. Hlavné problémy prezentoval predseda Spolku vinohradníkov, vinárov a milovníkov vína VINCÚR v Modre Vincent Jakubec. Slovenské víno získava na svetových výstavách vín v Paríži, Viedni a inde najvyššie ocenenia a sú najúspešnejšou poľnohospodárskou komoditou spolu s medom v agrorezorte. Bilancia výmery rodiacich vinohradov na Slovensku je hrozivá, kým v roku 1989 bola výmera vinohradov 35 tisíc hektárov v súčasnosti máme iba rodiacich 5 tisíc  hektárov. Pre porovnanie s Českou republikou výmera vinohradov narástla za uvedené obdobie viac ako sto percent. V období pandémie covid 19 sa znížila spotreba vína a negatívny dopad má dovoz dotovaných lacných vín zo zahraničia na Slovensko. Nastalo zvyšovanie cien energii a s tým súvisí zvyšovanie cien vína. Takisto narástli ceny vstupov chémie, techniky, pohonných hmôt do prvovýroby, ceny hrozna zostali nezmenené. Na Slovensko sa dovážajú zo zahraničia dotované vína za nízke ceny a tým sa likvidujú domáci výrobcovia. Z toho dôvodu vyplýva nerentabilná výroba hrozna najmä pre  malých vinohradníkov.

        Chýbajú odbytové združenia vína podobne ako bolo v čase hospodárskej krízy medzi svetovými vojnami Slovenské vinohradnícke družstvo, ktoré od svojich členov vykúpilo hrozno, spracovalo a predalo víno. V Modre má štát prebytočný majetok budovu  hotela Modra, kde sú už 15 rokov nevyužívané výrobné priestory na víno. Štát by mal vrátiť majetok vinohradníkom a mestu , finančne podporiť vznik odbytového združenia pre región pod Malými Karpatmi. V Rakúsku úspešne fungujú vinohradnícke družstva, ktoré pre svojich členov zabezpečujú výkup hrozna a odbyt vína. Negatívna je i činnosť developerov, ktorí do vinohradov tlačia výstavbu bytov a rodinných domov. Len v samotnom meste Modra je neobrobených viac ako tristo hektárov vinohradov, ktoré sú zarastené náletmi a premnoženou zverov najmä diviakmi a raticovou zverou. Značné škody vinohradníkom robia škorce, ktoré počas dozrievania hrozna ničia úrodu náletmi na vinohrady. Zmena klímy má negatívny dopad na vinohrady. Dôkazom bol minulý rok, kedy boli veľké horúčavy a sucho, čo sa nepriaznivo odrazilo na úrodách hrozna. Slovensko by malo viac zapracovať na marketingu a podpore domácich výrobcov vín.

         Ďalšou aktuálnou témou stretnutia bola činnosť mestskej a obecnej samosprávy pri vytváraní podmienok pre vinohradníkov. Na príklade obce Vinosady diskutovala starostka Ivana Juračková o aktivitách obce na podporu vinohradníckej výroby, organizovaní podujatia Otvorených pivníc vo Vinosadoch a na Malokarpatskej vinnej ceste. Obec organizuje  podujatia nielen pre domácich obyvateľov ale aj pre turistov. Diskusiu doplnili zástupcovia MPRV SR Tatiana Harsová a Martin Marko, ktorí informovali o prijatých opatreniach agrorezortu na podporu vidieckej turistiky vrátane agroturistiky, lesoturistiky i vinnej turistiky na Slovensku.

         V závere stretnutia informovali zástupcovia SZVTA o zahraničnej spolupráci v rámci Európskeho zväzu vidieckej turistiky RURALTOUR so sídlom v Španielsku. Európsky zväz pripravuje projekt poradenstva pre rozvoj vidieckej turistiky v členských krajinách RURALTOUR podporený z prostriedkov Európskej únie.  V minulom roku bolo stretnutie členov RURALTOUR v Čiernej Hore, v tomto roku bude odborná  konferencia v Gruzinsku. V roku 2024 bude zasadnutie RURALTOUR na Slovensku. SZVTA spolu o štátnymi inštitúciami chce pripraviť pre účastníkov 20 členských krajín Európy hodnotný program prezentácie Slovenska. Záverom treba uviesť, že stretnutie  zástupcu prezidentskej kancelárie Norberta Kurillu a pracovníkov MPRV SR s tretím sektorom bolo užitočné, poukázalo na problémy v podnikateľskom prostredí vo vidieckej turistike vrátane agroturistike a vinnej turistike. Cestovný ruch na slovenskom vidieku si zaslúži zvýšenú pozornosť štátnych inštitúcii, finančnú podporu konkrétnych opatrení z Plánu obnovy najmä v súvislosti s pandémiou covid 19,energetickou krízou a zdražovaním potravín na Slovensku. Využime preto vzorové zariadenia vidieckej turistiky na Slovensku, podobne ako „Rekreačné poukazy“ pre upevňovanie zdravia obyvateľstva, rekondičné pobyty pracovníkov v rizikových povolaniach.  Investície do zdravia obyvateľstva sú najefektívnejšie investície v súčasnom krízovom období.

 

Ivan Macko

       

       

    

 

 

 

 

Priložené fotografie