Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
images (3)

Regeneratívne poľnohospodárstvo pod lupou


Už druhú sezónu prebieha aj na Slovensku projekt EIT Food (European Institute of Innovation & Technology Food) zameraný na regeneratívne poľnohospodárstvo. V roku 2023 na projekte participuje už 12 poľnohospodárskych podnikov a na podujatiach organizovaných v rámci projektu sa zúčastnilo viac ako 100 poľnohospodárov a záujemcov o tento spôsob hospodárenia. Pred vstupom projektu do ďalšej sezóny prinášame zhrnutie uplynulého roka.

Program zameraný na rozvoj regeneratívneho poľnohospodárstva zastrešovaný Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT) bol na Slovensku spustený v roku 2022. V priebehu tohto roka bolo v rámci programu realizované mnohé ďalšie aktivity. Zastrešujúcim partnerom projektu na Slovensku je spoločnosť JTZE Slovensko.

Jarný workshop pri Nitre

V apríli 2023 sa konal prvý  workshop. Prvá časť worshopu bola zameraná na prezentácie princípov a skúseností s regeneratívnym poľnohospodárstvom. V rámci odborných prezentácií bola predstavená základná šablóna, ktorá sa v rámci projektu uplatňuje, je tzv. 5 C kód. Jednotlivé body tohto kódu boli témou prezentácií prvého dňa.

Vápnik (Calcium) je prvým bodom spomínaného kódu. V modernej agronomickej vede sa v pyramíde výživy nachádza na druhom mieste po vode. O tejto problematike prednášal Ing. Martin Krček, agronóm spoločnosti JTZE Slovensko.

Uhlík (Carbon) je pre správne fungovanie pôd esenciálnym prvkom. Jeho správny manažment na farmách nie je v súčasnosti v ideálnom stave, o čom hovoril Ing. Marcel Sako, odborný poradca zo spoločnosti N.U. Agrar.

V kóde 5 C pri regeneratívnom poľnohospodárstve nesmú chýbať krycie plodiny (Cover Crops). Problematiku medziplodín zhrnul vo svojej prednáške Ing. Tomáš Baran, redaktor časopisu Naše Pole.

Kultivácii pôd, ako ďalšiemu bodu v kóde 5 C v súvislosti so zmenami v pôdnom profile sa venoval Ing. Ľubomír Marhavý zo spoločnosti Biopratex.

Druhá časť prezentácií bola venovaná praktickým skúsenostiam farmárov, ktorí sa v rámci svojho hospodárenia vydali cestou regeneratívneho poľnohospodárstva.

Druhý deň workshopu patril prezentácii prvkov regeneratívneho poľnohospodárstva na pozemkoch spoločnosti Radar, s. r. o. Zbehy neďaleko Nitry. Účastníci si tu mohli prezrieť komentovanú prehliadku pôdnej sondy. Vidieť boli aj rôzne varianty vymŕzajúcich medziplodín. Agronómovia spoločnosti tiež predstavili plochu pripravenú prostredníctvom jesenného pásového obrábania pre porasty repy cukrovej.

Hostiteľská spoločnosť Green Point, s. r. o. má dlhoročné skúsenosti s implementáciou regeneratívnych praktík vo svojom hospodárení, o čom hovoril riaditeľ spoločnosti Jurij Petrovič. V rámci poľných ukážok boli vykopané štyri pôdne sondy. Prvá bola lokalizovaná na poli, ktoré je už 10 rokov obhospodarované v režime priamej sejby s maximálnym zapojením medziplodín v oseve. Na vedľajšom poli bolo vidieť pôdny profil v minimalizačnom režime bez orby, ale s použitím kypričov.

Po odbornej stránke sa pôdnym profilom venoval Ing. Ján Halás, PhD., z Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. Ďalšou ukážkou bol simulátor dažďa a stability pôdnych agregátov, pri ktorom boli použité tri rôzne vzorky pôdy. Pohľad fytopatológa na systémy regeneratívneho poľnohospodárstva účastníkom prezentoval Ing. Karel Říha. Poukázal na to, že prechod z konvenčného spôsobu na regeneratívne predstavuje v zásade najzložitejšie obdobie, v ktorom sa zdanlivo malé chyby odrážajú na poklesoch úrod a v problémoch pri ochrane rastlín.

Záujem potravinárov o produkty z regeneratívneho poľnohospodárstva predstavila spoločnosť Nestlé. Jedna z najväčších potravinárskych firiem na svete, v posledných rokoch aktívne pracuje na podpore regeneratívneho poľnohospodárstva a udržateľných poľnohospodárskych praktík, o čom na podujatí hovorila zástupkyňa spoločnosti Ľubica Novotná.

Práca na farmách a prenos poznatkov

Okrem prezentačných workshopov prebieha v rámci projektu činnosť priamo na partnerských podnikoch. Sezóna 2023 na základe získaných skúseností z 12 fariem poukázala na to, že integrácia prvkov regeneratívneho poľnohospodárstva zo sebou prináša úspechy aj neúspechy.

Vďaka projektu je možné analyzovať v čase veľké množstvo chemických a biologických pôdnych analýz na základe ktorých sú vydávané odporúčania na efektívnejšie hnojenie, ale taktiež slúžia na vyhodnocovanie efektu rôznych opatrení na biochemické procesy v pôde. Už prvé výsledky naznačujú zaujímavé zistenia, najmä čo sa týka údajov o katiónovej výmennej kapacite, no prekvapivé sú aj zistené obsahy fosforu.

 

Autor článku: Ing. Tomáš Baran