Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
rezidua

Rezíduá pesticídov sa častejšie nachádzajú v dovezených potravinách, ako domácich

  

     Používanie pesticídov v poľnohospodárstve vo svete má svoje pravidlá, menia sa však od krajiny ku krajine. Dokazuje to aj rozbor potravín, v ktorých sú zisťované rezíduá pesticídov. Rozbory každoročne robí Štátna veterinárna a potravinová správa, ktorá počas roka 2021 analyzovala 419 vzoriek potravín – medzi nimi ovocie, zeleninu, obilia, pochutín, vajec, hovädzieho tuku či  dojčenskej výživy. Rezíduá pesticídov dominovali v produktoch rastlinnej výroby.

„ V 288 vzorkách potravín (68,7 %) bol zistený jeden alebo viac druhov rezíduí pesticídov, z uvedeného počtu bolo 18 vzoriek (4,3 %) nevyhovujúcich. Žiadne rezíduá pesticídov neboli zistené v 131 vzorkách, čo predstavuje 31,3 %,“ konštatuje sa v súhrnnej správe z kontrol.

Slovenské verzus zahraničné

Kontroly potvrdili, že častejšie sa rezíduá pesticídov nachádzajú v dovezených potravinách, ako domácich. Pri slovenských v 47 percentách nebola vôbec zistená prítomnosť rezíduí.

Vo vzorkách potravín pôvodom z krajín EÚ vo viac ako v polovici vzoriek potravín  – 72,6 %, bola zistená prítomnosť rezíduí pesticídov nad limit kvantifikácie analytických metód, pričom 3 vzorky boli vyhodnotené ako nevyhovujúce. Vo vzorkách pôvodom z tretích krajín bola zaznamenaná najvyššia frekvencia nálezov rezíduí pesticídov – 75 %. U 11,2 % vzoriek pôvodom z tretích krajín boli stanovené rezíduá pesticídov nad maximálny reziduálny limit, tieto vzorky boli vyhodnotené ako nevyhovujúce,“ uvádza Štátna veterinárna a potravinová správa.

Podľa výsledkov kontrol sa zvýšil aj počet multirezíduálnych nálezov – kontrolóri ich v roku 2021 objavili v 208 vzorkách, čo bolo o 11 viac ako v predchádzajúcom roku. Najviac rôznych druhov rezíduí pesticídov – až 13, inšpektori zistili vo vzorkách grapefruitov a mandarínok z Turecka.

Nevyhovujúce potraviny

Medzi nevyhovujúce potraviny, teda tie, ktorých množstvo rezíduí presahovalo stanovené maximálne prijateľné limity, sa dostali najmä plody z tretích krajín. Celkovo išlo o 18 vzoriek – až 11 z nich pochádzalo z Turecka. Opakovane boli problémy zistené pri grapefruitoch, citrónoch a mandarínkach. Nevyhovujúca bola aj vzorka pomarančov z Egypta, stolového hrozna z Talianska, bielej fazule z Etiópie a baby špenátu z Česka a Holandska. Slovenskí producenti sa na zoznam nevyhovujúcich produktov s obsahom rezíduí pesticídov nad povolený limit zapísali dvakrát – v oboch prípadoch šlo o pšenicu, ktorá obsahovala nadlimitné množstvo chlorpyrifosu a chlorpyrifos-metylu.

Autor článku: Ivana Kaliská