Vitajte na stránke Vidieckeho parlamentu Slovenska
  • 0915 446 538
  • vipa@vipa.sk
images

RODINNÉ PODNIKANIE NA SLOVENSKU - základ obnovy a rozvoja vidieka.


   „RODINA je základ štátu“ (cit. T. G. Masaryk)

 

               Iba Slovensko a Fínsko sú dva vidiecke štáty v rámci EU.  Tejto skutočnosti musí zodpovedať ajstratégia slovenskej domácej i zahraničnej politiky. Základnou  jednotkou diaspóry komunít vidieckych obcí (cca 50% z celkového  počtu),  je Rodina.

 Slovenský vidiek je jedinečným priestorom pre súťaživosť  rozmanitých občianskych komunít a záujmových skupín (Líderka roka/www.vipa.sk/ - Dedina roka /www.sazp.sk/ a i. )

    Rodinu,  v zmysle sociálnom,  vnímame predovšetkým  ako hodnotu, ako konštantu vidieka. Ona je aj základným  ekonomickým  nástrojom  prosperity štátu. Chceme, aby boli prijaté zákony, ktoré umožnia a podporia  Rodinné podnikanie- najmä v poľnohospodárstve a to, v kontexte udržateľného rozvoja, aj zákony   ako je Zákon o rodinnom podnikaní, ktorý umožní masové rozšírenie rodinných fariem, čo už úspešne funguje napríklad v susednom Poľsku. To isté už pre rok 2021, ako oznámila ministerka financií ČR Alena Šilerová,  pripravujú aj v Česku. Dôležitý bude aj  Zákon o ochrane rodiny, ktorý môže byť  kritériom pre prijímané zákony z oblasti sociálna, zdravotníctva, výchovy  a vzdelávania .

    Z hľadiska kondície obyvateľstva sú dôležité Zdravie a  Zdravý životný štýl.     Je známe, že  lekárska starostlivosť  nám pre udržateľnosť zdravia  môže pomôcť len z 10%. Aký bude náš zdravotný stav, o tom z 50% rozhoduje náš životný štýl.

   Zdravý životný štýl je širokospektrálna téma, nie iba zdravotnícka. Zdravie, ktoré si želáme mať dobré a stále, poškodzuje veľa rizikových faktorov, ak sa manifestujú v disbalance viacerých faktorov (výživa- pohyb, spánok- stres- cudzorodé látky), podieľajúcich sa na budúcom životnom konforte- nekonforte každého jedinca. Rozvíjanie šikovnosti, zručnosti, návykov a formovanie postojov, dôležitých pre pevný charakter, je súčasťou výchovy v RODINE,  a to v období prenatálnom, natálnom i postnatálnom (cca 0-4 r.), kedy sa z osoby formuje budúca osobnosť, nech už taká alebo iná.  Tyršovo  „V zdravom tele- zdravý duch platí aj dnes, najmä pri mládeži, ktorá čo skôr  preberie pomyselné „kormidlo. “   Súčasný stav tejto populácie je však tristný.  Prevažná väčšina z nich nezvláda kritiku, stres, rozhodovanie ... bežný život. Aspoň takto mladých ľudí vidí čoraz viac  psychológov, učiteľov i  katechétov. V prevažnej miere nám vyrastá neodolná a precitlivená  generácia. Školy zaostávajú  v práci na výchove emočnej inteligencie a odolnosti u detí, najmä na základných školách. Emočná inteligencia totiž zahŕňa rozvoj sebareflexie, ochotu premýšľať o sebe i o druhých a v neposlednom rade aj empatiu. 

   Ďalšou  oblasťou, v ktorej zaostávame,  je oblasť rozvoja ducha, na ktorej stojí celá spoločnosť. Na zaostávanie duchovnej výbavy upozorňuje aj cirkev. Či za to môže viac výchova, alebo doba – je otázne. Ako môže  byť v procese výchovy  ohrozenej najmladšej generácie (najvyššia chorobnosť zo všetkých vekových skupín) užitočná generácia seniorov – je námetom pre špecializované výskumné pracoviská, najmä pedagogické. Vzdelanie, ako hodnota, nie je na Slovensku na úrovni najvyspelejších štátov, ako napr. veľkostne podobný  Singapur.

   Návrat  k hodnotám je garantovateľným východiskom z kríze, ktorú dnes slovenská spoločnosť  zažíva.  Osobný kontakt politika s občanom,  prokrastinačná realizácia (chorobné odkladanie našich povinností na neskôr )s minimom byrokracie a rýchle  mikro + makro reformy vo vertikále, komunikácia a pomáhanie si navzájom - s rešpektom k základnej rovnici Zastupiteľskej demokracie (ZD =Zákon +Morálka) - to sú priame  cesty konkrétnych riešení k tomu, aby sa na Slovensku  oplatilo pracovať,  podnikať   a  žiť  v prosperite, ako ich garantuje  Ministerstvo financií SR, prostredníctvom  štátneho rozpočtu a slovenského Národného programu Rozvoja vidieka (2014-2020), v intenciách rozvoja Národného hospodárstva našej krajiny, ktorý je súčasťou  Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky 2020, ktorý je aj výzvou   pre všetkých zodpovedných občanov, najmä rodičov ...

Mojmír Kovář ,  v Trnave  10.9.2020

Literatúra:  archív autora

Foto. eduword